मजकूराशीं उडकी मार

सुरण

विकिपीडिया कडल्यान

प्रकार[बदल]

गावगीरा वाठाराांत काां लोक ही वनस्पत पावसाच दिसाांनी आपली पोरसाांत रोर्तात.झाडगो सुरु्ण आनी गाांवठी सुरण अशें तीन प्रकार मेळटात.ही वनस्पत मीटर भर उांचार्ेची जाता.जमनीांत ीभतर ह्र्ा वनस्पतीक गोलाकार व्हड मुांडल तर्ार जाता.सुरणाचे हे मुांडलेत वखि गुणधमा आमशल्ल्र्ान आर्ुवेिाांत ताचे साबार वखि उपेग साांगल्र्ात.बाजाराांत हो सुरण सहजतार्ेन मेळटा.कातररल्ल्र्ा सुरणाचो कांुडो आांगाक लागल्र्ार खाज सुट्टा.ताका लागून सुरणाचो बार क सोडी वा कापाां करून ताांकाां सोलाांचे उिक लावचें आनी मागगरूत ताांचो उपेग करचो.

उपेग[बदल]

साधर्ाांक सूज आर्ल्र्ार वा हत्ती रोग जावन पाांर् सुजल्र्ार सुरण बार क वाांटून ताचो कल्प म्होवाांत ममसळचो आनी तें ममश्रण सूज आर्ल्र्ा त्र्ा भागाांक लावचे.सूज िेंवपाक मजत जाता.जजबेक रूच हाडपाक,भूक वाडपाक तशेंच खाल्ले पचन जावचें खातीर सुरणाची भाजी खावप गरजेची.पोटाांत िखु ल्र्ार वा पोटाांत िांत जाल्र्ार ह भाजी खाांवची. बबकाांत सुरणाचो मुखेल प्रमाणाांत उपेग करतात. बबकाांक लागून परसाकडेन त्रास जावप वा सांडास सुकप असल्र्ा लक्षणाां वेळार सुरणाची भाजी जेवता वाांगडा चड प्रमाणाांत घेतल्र्ार गुणकार थारता.पूण बबकाांत सांडासाांत रगत पडटा आसल्र्ार सुरणाचो वापर करचो न्हर्.फिग्िाक सूज आर्ल्र्ार आनी फिग्िाचें कार्ा बरेतरेन जावांचे म्हूण सुरणाची भाजी खावची.कुडीांतलो शुक्रधातूिरुबळ आसत वा ताचें प्रमाण कमी आसता जाल्र्ार तशेंच बार्लाांमि ां म्हर्न्र्ाची पाळी वेळार र्ेना जाल्र्ार सुरणाचे भाजर्ेचो उपेग जाता.सुरण आमशल्ल ां आर्ुवेि क वखिाां बाजाराांत उपलब्ध आसात.

पररणाम[बदल]

हो सुरण गरम आमशल्ल्र्ान गरमेच्र्ा दिसाांनी तशेंच पपत्ताच्र्ा िर्ु ेंसाांत रक्त र्ेता त्र्ा बबकाांत ताचो अजीबात उपेग करचो न्हर्.एकाधर्ा वेळार सुरणाचो चड प्रमाणाांत वापर के ल्र्ार जजवाक माल पडूांक र्ेता.त्र्ा वेळार मलांबाचो रोस,ताांक वा गच ांचेचो कांुवळ करून पोटाांत घेवचो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=सुरण&oldid=202605" चे कडल्यान परतून मेळयलें