मजकूराशीं उडकी मार

सूर्यफूल

विकिपीडिया कडल्यान
सूर्यफूल

सूर्यफूल हें शास्ऱीय नांव Helianthus Annus. हॅलियस म्हणजे सूर्य आनी अॅन्थस म्हणजे फूल असो ग्रीक भाशेंत अर्थ जाता.सूर्यफुलाचो आकार सूर्यासारको वांटकुळो आशिल्ल्यान आनी ताचें तोंड सदाच सूर्यावाटेन राविल्ल्यान ताका सूर्यफूल हें नांव पडप स्वभावीक जातांं.हें सूर्यफूलाचें झाड मुळचें अमेरिकेंत आशिल्लें म्हणपाचो उल्लेख मेळटा. वर्सभर जगपी हें झाड सुमार 1-2 मी. ऊंच वाडटा आनी झाडाचे तेंगशेर फकत एकच हळदुवें फूल फुलता कांय जातीच्या झाडांक मदीं कांडाचेर फुलां फुलता. बदाम आकाराची आनी पांचव्या रंगाचीं 10 ते 30 सेंमी. लांबायेचीं पानां ह्या झाडाक येतात.

पानाचेर बारीक केंस आसतात. पळोवपाक सूर्यफूल एकच दिसलें तरी फालोत्द्यान शास्त्राप्रमाण तें एक फूल नासून खूब ल्हान ल्हान Sunflower फुलांचो तो एक समूह आसता. पानाचेर बारीक केंस आसतात. पळोवपाक सूर्यफूल एकच दिसलें तरी फालोत्द्यान शास्त्राप्रमाण तें एक फूल नासून खूब ल्हान ल्हान Sunflower फुलांचो तो एक समूह आसता.आनी तांतूंत नर आनी मादी फुलांचो आस्पाव जाता. सुमार 0.1 ग्रॅ. वजनाची दाण्यासारकीं काळीं बीयां सूर्यफुलांत तयार जातात.सूर्यफुलाची लागवड वर्साच्या तिनय हंगामानीं करूं येता. बरी निचऱ्याची जमीन उबी तशी आडवी नांगरून घेतात. गुंगुल्ल्यापासून उपद्रव जावपाचो न्ही म्हणून दर हॅक्टराक सुमार 40 किलो अॅनोसल्फन हें वखद मारतात. 60 लेंमी. अंतराचेर दोन चरी मारून 20 सेंमी. अंतराचेर रोपयो लायतात.ह्या पिकाक दर धा दिसांनी उदक दिवप जाता आनी हॅक्टर 60 किलो नत्र, 69 किलो स्फूरद, 40 किलो पलाशा मारतात.

पर- परगीकरणाच्यो दोन तरा आसता.फुलातेर हात भोंवडावपाची कृत्रीम तरा आनी म्होंव मुसांनरवीं जावपी दुसरी तरा.80- 100 दिसांच्या अंतरांत सूर्यफुलाचें पीक जातीनुसार तयार जाता. पानां हळदुवीं जावपाक लागलीं म्हणटकच दाणे टणक जातात. ते तशे जातकच फुलांतल्यान सुटूंक पळयतात. अश्यावेळार दाण्यांसयत फुलाची कापणी करून एक दोन दीस सुकयतात. उपरांत हडोवणेन फुलापासुन दाणे वेगळे करतात. एक हॅक्टरापासून सुमार 8-10 क्विंटल उत्पन्न मेळटा. सूर्यफुलाक उपद्रव करपी मावा आनी तुडतुडे ह्या किडींपासून संरक्षण करपाखातीर मॅलोथीयोन आनी फॉस्फोमियोन ह्या वखदांचो उपेग करतात.

40 ते 45 तेल आशिल्ल्या सूर्यफुलापासून काडपी तेलाचो चडसो उपेग खावपाखातीर जाता. तेभायर रंग, वार्निश, शाबू हे पदार्थ तयार करपांत वापरतात बियो मळून तेल काडल्या उपरांत उरता ते पेंडीचो आल्कहॉल, पॅक्टीन सारकिल्ले जिन्नस तयार करपाक उपेगी पडटा.ते भायर जनावराची खावड सारें आनी जळणाखातीर बियांच्या कल्लांचो वापर जाता. सूर्यफुलांची पानां आनी रोपां हीं जनावरांक आवडीची खावड आसा.रोपांच्या कांडापासून तयार केल्ल्या तंतूवरवीं वस्त्रां निर्माण करपाची पद्दत चिनांत आसा.पानांचो तसोच कांडाचो उपेग कागद निर्मितीकय जाता.

पळेयात[बदल]

Helianthus_annuus

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=सूर्यफूल&oldid=202613" चे कडल्यान परतून मेळयलें