स्वर्गिय फुल –पारिजत

विकिपीडिया कडल्यान

पारजत म्हण्टकच ताच्या सोबित फुलांची याद जाता.बर्याच जाणांच्या आंगणात शेजाराक पारजताचो रूख लायील्लो दिश्टी पडटा. पारजताच्या केसरी देंठाच्या धव्या नाजूक फुलांचो आंगणांत पडिल्लो सडो पळोवन मनाक प्रसन्नताय मेळटा.त्या फुलांचो तो परमळ मनाक भुरळ घालता.पारजताचीं पानां खरखरीत आसून ताचीं फळां आनी बिंयो चेपट्यो आसतात.पारजताच्यो बिंयो,पानां आनीं काण्डाचे सालींत वखदी गुणधर्म आसून कांय दुयेंसांवेळार हांचो उपेग जाता.

पोटाच्या कांय कागाळीवेळार तर पारजताचो रूख रामबाण उपाय थारुं येता.एखाध्याक भूक कमी लागप.पित्त इबाडून त्रास जावप.पोटांत दंत जावप वा संडासाक घट्ट जावन त्रास जावप.अशा वेळार पारजताच्या तरण्यापानांचो रोस पोटांत घेतल्यार वयल्या दुयेंसांनी थाकाय मेळटा.बिकांचो त्रास आसत जाल्यार लेगीत वयल्या रोसाचो उपेग करचो.रगत इबाडून जावपी काय दूयेंसांवेळार ह्या पानांच्या रोसाचो उपेग करचो.हड्ड्यांत कफ भरून खोंकली मारत वा धांप लागता आसत जाल्यार पानांचो रोस काडून म्होंवा वांगडा पोटांत घेवचो.मुतपाक त्रास जायत जाल्यार लेगीत हो रोस पोटांत घेवचो.कांय कातिच्या विकारांक तशेंच जोराचो वेग तेंप मेरेन उरत जाल्यार हो रोस लागू पडटा.केसांनी खरड जायत वा पुरेळ जायत जाल्यार पारजताच्यो बिंयो वांटून केंसाच्या मुळांनी ताचो लेप लावंचो.ते भायर केंस गळटात आसत जाल्यार लेगीत हो लेप लावंचो.

वयलींलक्षणां कमी जावंपाक बरीच मदत जाता.पारजताचो रूख ताच्या सोबीत फुलांनी सजील्लो सुंदरूच दिसता आनी तो बर्याच वाठारांनी सहजतायेन जाता.पोरसाचे सुवातेंत हो रुख लायल्यार ताची सोबीतकाय आनी वखदी गुणांचो आमच्यांनी लावन घेवं येता..