मजकूराशीं उडकी मार

ಆಂಜಿರಾಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಚಿ ವಪಾರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   
A fig tree
Figs in Bil'in, West Bank, the Palestinian territories

Anjirachea Zhaddachi Vopar – The Budding Fig Tree (parable)

ವಪಾರಿಂಚೊ ಹೆತು[बदल]

ತೆದ್ನಾಂ ಶಿಸಾಂನಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸರುನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್?” ತಾಣೆಂ ಪರ್ತಿಪಾಳ್ ಕೆಲೊ: “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಗುಟ್ ವಳ್ಖುಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ ತುಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ; ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾ. ಆಸಾ ತಾಂಕಾಂ ದೆವ್ ಆನಿಂಕ್-ಉಯ್ ದಿತಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಮಾಪ್ ಭರನ್ òತ್ತಲೆಂ; ಪುಣ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ, ಆಸಾ ತೆಂ ಪರಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ê ಕಡ್ಲೆಂ ದೆವ್ ಕಾಡುನ್ ಘೆತಲೊ. ದೆಖುನ್ ಹಾಂವ್ ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸನಾ, ಆನಿ ಆಯ್ಕುನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕನಾ ಆನಿ ಸಂಜೊಯ್ ನಾ.

ಇಜಾಯ್ಾಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ತಾಂಚ್ê ಸವೆಂ ಪಾಳನ್ ಯೆತಾ:

‘ಆಯ್ಕುನ್-ಆಯ್ಕುನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್, ಸಂಜಚೆಂ ನಾ; ಪಳೆವ್ನ್-ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಲಕಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಡ್-ನಿಬರ್ ಜಾಲಾಂ, ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಭೆರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚೆ ದಳೆ ಧಾಂಪ್ಲಲೆ ಆಸಾತ್; ನಾ ತೊರ್ ದಳ್ಯಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಲೆಂ, ಕಾನಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ, ಮನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಜತಲೆಂ, ಆನಿ, ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ê-ಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೆವ್ನ್, ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿಂ ಕರಿನ್.’

Common fig branch, showing leaves and fruit in various stages

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಲುಕಾಸ್[बदल]

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಲುಕಾಸ್ 21 ː 29–33 (ಮಾತೆವ್ 24:32 ಫ್.; ಮಾರ್ಕ್ 13:28 ಫ್.)

29 ಆನಿ ತಾಣೆಂ êಕ್ ವಪಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ: "ಆಂಜಿರಾಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಝಾಡಾಂಕ್ ಪಳೆಇಯಾತ್.
30 ತಾಂಕಾಂ ಕಂಬ್ರಿೊ ಫುಟ್’ತಾತ್ ತೆದ್ನಾಂ ಗಿಂ’ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂಕಾಂ ಕಳನ್ ಯೆತಾ;
31 ತಶೆಂಚ್ ಹೆೊ ಸಗ್ಳೆೊ ವಸ್ತು ಘ್òಡ್ಲಲೆೊ ತುಮಿ ಪಳೆತೊಚ್, ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣೊ ಜಾಯ್ಾತ್.
32 ಹಾಂವ್ ತುಂಕಾಂ ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಘ್òಡ್ಲ್ಯಾ ಬಗರ್ ಹಿ ಪಿನ್ಡ್ಕಾ ಅಂತರ್ಚಿ ನಾ.
33 ಅಂತ್ರಾಳ್ ಆನಿ ಪ್ರಿಥುಂ’ ಸರ್ತಲಿಂ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸರ್ಚಿಂ ನಾಂತ್."

“ವಪಾರಿಂನಿಂ ಉಲಯ್ತಲಂ, ಸಂವ್ಸಾರ್ ರಚ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ಲಲೆೊ ವಸ್ತು ಉಕ್ತೆೊ ಕರ್ತಲಂ”, ಹೆಂ ಪ್ರವಾದಿಯಾಚೆಂ ಉತರ್ ಅಶೆಂ ಖರೆಂ ಜಾಲೆಂ. (ಮಾತೆವ್ 13:35)

Polleiat Niall[बदल]

The Budding Fig Tree, Commentary & Meditation

Bhaillo Adhar ani Guntn'ni[बदल]

Polleiat[बदल]

Modern English to Konkani Dictionary - Isidore Dantas.pdf

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. "Archive copy". Archived from the original on 2015-06-21. Retrieved 2015-01-15.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)