ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ – ಮಾಗ್ಣೆಂ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
The Lord's Prayer in Latin sung in Gregorian chant
The Lord's Prayer in Greek

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ – ಮಾಗ್ಣೆಂ[बदल]

Our Father - The Lord's Prayer

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಸರ್ಗೀಂಚ್ಯಾ,

ತುಜ್ಯಾಂ ‌ನಾಂವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾವಂ,

ತುಜೆಂ ರಾಜ್‌ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೆವಂ,

ತುಜಿ ಖುಶಿ ಸರ್ಗಾರ್ ಜಾತಾ ತಶಿ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಜಾವಂ.

ಆಮ್ಚೊ ದಿಸ್ಪಟೊ ಗಿರಾಸ್ ಆಯ್ಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿ

ಆನಿ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆರ್ ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಶಿತಾಂವ್,

ತಶೆಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗೊಸ್,

ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಳ್ನೆಂತ್ ಪಡುಂಕ್ ದಿಯಂ ನಾಕಾ,

ಪುಣ್ ವಾಯ್ಟಾಂತ್ಲ್ಲಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿವಾರ್.

ಆಮೆನ್Lords Prayer in Chinese


The prayer as it occurs in bible Matthew 6:9–13

Our Father in heaven,
hallowed be your name.
Your kingdom come,
your will be done,
on earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our debts,
as we also have forgiven our debtors.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.


The prayer as it occurs in Luke 11:2–4

Father,
hallowed be your name.
Your kingdom come.
your will be done,
on earth, as it is in heaven.
Give us each day our daily bread,
and forgive us our sins
for we ourselves forgive everyone who is indebted to us.
And lead us not into temptation.
but deliver us from evil.


ಪಳೆಯಾತ್[बदल]

Lord's Prayer