मजकूराशीं उडकी मार

ಇಂದ್ರ

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   
ಇಂದ್ರ
फायल:Indra giving Devasena to Skandha.jpg
ಇಂದ್ರನ್ ಸ್ಕಂದಾಕ್ ದೇವಾಸನಾ ದಿತ್ತೆಸಿಲ್ಲೆ

ಇಂದ್ರ ವೈದಿಕ್ ಆರ್ಯಾಚೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ದೆವ್. ಸಾದಾರಣಪಣಾನ್ ಮನೀಸ್ ಇಂದ್ರಾಕ್ ‘ದೆವಾಂಚೊ ರಾಜಾ’ಮಾನ್ತಾ. ಋಗವೆದಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಟ್ಟ್ ಸೂಕ್ತಾಂತಲೀಂ1/4 ಸೂಕ್ತಾಂ ಇಂದ್ರಾವಿಶಿಂ ಆಸಾತ್. ಯಾಸ್ಕಾನ್ ಇಂದ್ರ್ ಉತ್ರಾಚಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಅಶಿ ಕೆಲ್ಯಾ:

ಇಂದ್ರ್: ಇರಾಂ ದೃಣತೀತಿ ವಾI ಇರಾಂ ದದಾತೀತಿ ವಾI ಇರಾಂ ದಧಾತೀತಿ ವಾI ಇರಾಂ ದಾರಯ್ತ್ ಇತಿ ವಾI ಇರಾಂ ಧಾರಯ್ತ್ ಇತಿ ವಾI ಇನ್ದವೆ ದ್ರವ್ತೀತಿ ವಾI ಇಂನ್ದೌ ರಮತ್ ಇತಿ ವಾI (ನಿರುಕ್ತ್. 108)

ಅರ್ಥ್: ಇಂದ್ರ್ ಬಿ ಫೊಡೂನ್ ಧಾನ್ಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಟಾ ವಾ ತೊ ಅನ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿತಾ ವಾ ಧಾರಣ್ ಕರ್ತಾ ವಾ ಧರ್ತರೆಕ್ ಖಾಂಚಿ ಘಾಲ್ತಾ ವಾ ಧರ್ತರೆಕ್ ಧಾರಣ್ ಕರ್ತಾ. ಇಂದ್ರ್ ಸೊಮ್ಪಾನಾಖಾತೀರ್ ಧಾಂವ್ತ್ ಸುಟ್ಟಾ ಆನಿ ಸೊಮಾಂತ್ ರಮ್ತಾ.

ಐತ್ರೆಯೊಪನಿಷದಾ ಪ್ರಮಾಣ್ (3.13.14) ‘ಇದ್ಮದ್ರ್ಶಮ್’ (ಹೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ) ಹಾಚೆವೆಲ್ಯಾನ್ ಇದಂದ್ರ್ ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಫುಡೆಂ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಇಂದ್ರ್ ಜಾಲೆಂ.

ವೈದಿಕ್ ಇಂದ್ರವ್ರ್ಣನಾಂತ್ ಇಂದ್ರಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಆಕೃತಿ ಧರ್ತರೆವೆಲ್ಯಾ ಮಾನ್ವಿ ವೀರಕ್ ರಂಗೊವ್ಪಾಸಾರಕಿ ರಂಗಯ್ಲ್ಯಾ. ಇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ದ್ಯು’ ಅಶೆಂ ಆಸೂನ್ ಆವ್ಯ್ಚಿ ನಾಂವಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್.ತಾತೂಂತಲೆ ಎಕ್ ‘ಆದಿತಿ’ ಹೆಂ ಆಸಾ. ಋಗವೆದಾಂತ್ ಇಂದ್ರಾವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಲ್ಲೆಖ್ ಮೆಳ್ಟಾತ್. ಇಂದ್ರ್ ಆವ್ಯ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಎಕ್ ಹಜಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಆನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ರಾವ್ಲೊ (4.18.4). ತೊ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಯೆತ್ನಾ ಸೈಮೀಕ್ ಮಾರ್ಗಾನ್ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಯೆವಂಕ್ ನಾ. ತಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಆವ್ಯ್ಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲೊ (4.18.1-2).ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಸಾವನಚ್ ತಾಣೆ ಪರಾಕ್ರಮ್ ಗಾಜೊವ್ಪಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಬ್ಳಾರ್ ತಾಣೆ ಪುರಾಯ್ ಸಂಸವ್ಸಾರಾಚೆರ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಗಾಜಯ್ಲೆಂ. ಇಂದ್ರಾಚೊ ಕೆಂಸ್, ಖಾಡ್-ಮಿಶ್ಯೊ ಆನಿ ಪುರಾಯ್ ಕುಡೀಚೊ ರಂಗ್ ಭಾಂಗ್ರಾಚೊ ಆಸಾ. ತಾಚಿಂ ಭುಜಾಂ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾತ್. ದೊನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆಂ ಘೊಡೆ ಜೊಡಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಥಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಭೊಂವ್ತಾ. ಹೊ ರಥ್ ತಾಕಾ ಋಭೂನಿ ತಯಾರ್ ಕರೂನ್ ದಿಲಾ. ವಜ್ರ್ ಹೆ ತಾಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂ ಆಯುಧ್. ತೆಂ ತ್ವಷ್ಟ್ಯಾನ್ ದಧೀಚೀಚ್ಯಾ ಅಸ್ಥೀಂಚೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ (5.31.4). ದುಸ್ರೆಕಡೆನ್ ಹೆ ಆಯುಧ್ ‘ಆಯ್ಸಮ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಸ್ಲ್ಯಾ ತರಿ ಧಾತೂಚೆಂ ಕೆಲಾಂ,ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ. ತಾಕಾ ಚಾರ್ ವಾ ಶಂಬರ್ ಕೊನ್ಶೆ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ಶಂಬರ್ ತೊಕಾಂ ಆಸಾತ್ (ಋಗವೆದ್:84.22.2,4.17.10,8.6.6). ಇಂದ್ರಾಕ್ ಸೊಮ್ಪಾನ್ ಖೂಬ್ ಆವ್ಡಟಾ. ಸೊಮ್ಪಾನ್ ಆನಿ ಸ್ತೊತ್ರ್-ಮಂತ್ರಾವರವಿಂ ತಾಚಿ ತಾಂಕ್ ವಾಡ್ಟಾ. ತೊ ತೀಸ್ ತಳ್ಯೊ ಭರ್ಪಾ ಇತ್ಲೊ ಸೊಮ್ರಸ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪಚಯ್ತಾ. ತೆಖಾತೀರ್ ತಾಕಾ ‘ಸೊಮ್ಪಾ’ ಅಶೆಂ ವಿಶೆಷಣ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ತಾಣೆಂ ಶಂಬರ್ ಬೈಲಾಂಚೆಂ ಮಾಂಸ್ ಖಾವ್ನ್ ಪಚಯ್ಲೆಂ, ಅಸೊ ಎಕ್ ಉಲ್ಲೆಖ್ ಋಗವೆದಾಂತ್ ಆಯ್ಲಾ (10.27,28,86,6.17).

ಇಂದ್ರಾಕ್ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ನಾಂವಾಂನಿ ವಳ್ಖತಾತ್. ರಾಕೆಸಾಚಿ ವಸ್ತಿ ಆಶಿಲ್ಲೆ ‘ಪುರ್’ (ರಾವ್ಪಾಚಿ ಥಾಣಿಂ)ತಾಣೆಂ ಫೊಡೂನ್ ಉಡಯ್ಲೆ, ದೆಖೂನ್ ತಾಕಾ ‘ಪುರ್ಭಿದ್’ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್. ವೃತ್ರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಜ್ರಾನ್ ಮಾರ್ಲೊ, ದೆಖೂನ್ ತಾಕಾ ‘ವೃತ್ರಹನ್’ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್. ತೊ ಭಕ್ತಾಂಕ್ ಝುಜಾಂತ್ ಝುಜೂನ್ ಜೈತ್ ಮೆಳೊವ್ನ್ ‘ಮಘ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೈಭವ್ ದಿತಾ,ದೆಖೂನ್ ತಾಕ್ ‘ಮಘವ್ನ್’ ಅಶೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್. ಇಂದ್ರಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಆಸಾ. ತಿಚೊ ‘ಶಚಿ’ ಅಸೊಯ್ ಉಲ್ಲೆಖ್ ಜಾತಾ. ‘ಸೀತಾ’ ನಾಂವಾಚಾ ಆನೀಕ್ ಎಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್ಲಿ (ಪಾರ್ಸ್ಕರ್ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ್ 17.9).

ಇಂದ್ರಾಚಿ ಪುರಾಣಾಂತಲಿ ಕಥಾ ಅಶಿ ಆಸಾ-ಇಂದ್ರಾನ್ ಗೌತಮ್ ಋಷೀಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಹಿಲ್ಯಾ ಹಿಕಾ ತಿಚ್ಯಾ ಘೊವಾ ಅಸವ್ಡಿಂ ಭೊಗ್ಲಿ. ರುಕ್ಮಾಗಂದಾಚ್ಯಾ ಭೆಸಾಂತ್ ಯೆವ್ನ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮುಕುಂದಾ ಹಿಚೆಕಡೆನಯ್ ಸಂಬಂದ್ ದವ್ರಲೊ (ಗಣೆಶ್ ಪುರಾಣ್ 1.36-40). ವಿಶ್ವರುಪ್. ವೃತ್ರ್ ಆನಿ ನಮುಚಿ ಹಾಂಕಾಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಹ್ತ್ತೆಚೆಂ ಪಾತಕ್ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಇಂದ್ರ್ ತೆನ್ನಾ ಕಮ್ಳಾಂತ್ ಲಿಪೂನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಫುಡೆಂ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಹ್ತ್ತ್ಯಾ ಧರ್ತರಿ, ರೂಖ್, ಉದಕ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಹಾಂಚ್ಯಾಭಿತರ್ ವಾಂಟೆ ಕರೂನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಹ್ತ್ಯೆಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಲೊ.ದುರ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಹಾಂಚೊ ಅಪ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಸ್ವತಾಚಿ ಗಿರೆಸ್ತಕಾಯ್ ವಗ್ಡಾವನ್ ಬಸ್ಲೊ.ಸಮುದ್ರಮಂಥನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚವ್ದಾ ರತ್ನಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ. ತಾತೂಂತಲಿಂ ಚಾರ್ ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ದೈತ್ಯಾಕ್ ಹರೊವ್ನ್ ಪರ್ತೂನ್ ಎಕ್ ಫಾವ್ಟ್ ಸ್ವರ್ಗಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ (ಭಾಗವ್ತ್ ಪುರಾಣ್ 6.9). ಎಕ್ ಫಾವ್ಟ್ ಇಂದ್ರ್ ಅಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರ್ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಲ್ಖಿಲ್ಯ್ ಋಷಿಕ್ ಹಾಂಸ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಲಾಗೂನ್ ತಿಡ್ಕೀನ್ ವಾಲ್ಖಿಲ್ಯ್ ಋಷಿ ದುಸ್ರೊ ಇಂದ್ರ್ ಕರ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೆನ್ನಾ ಕಶ್ಯಪ್ ಋಷೀಕ್ ಮಧ್ಯಸ್ತ್ ದವ್ರೂನ್ ತಾಣೆ ತಾಚೊ ರಾಗ್ ಶಾಂತ್ ಕೆಲೊ. (ಮಹಾಭಾರತ್ ಆದಿಪ್ರ್ವ್ 30). ಶರ್ಯಾಂತೀನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯಜ್ಞಾಂತ್ ಅಶ್ವಿನೀಕುಮಾರಾಚೊ ಯಜ್ಞಭಾಗ್ (ಹವಿರ್ಭಾಗ್) ತಾಣೆಂ ಮಾನ್ಯ್ ಕೆಲೊ. ದರೆಕಾ ಮನ್ವಂತರಾಂತ್ ಕೊಣೂಯ್ ತರಿ ಇಂದ್ರ್ ಆಸ್ತಾ. ತೀನೂಯ್ ಲಾಂಕಾಂಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಚಲ್ತಾ. ಶಂಬರ್ ಯಜ್ಞ್ ಕರ್ಪಿ ಇಂದ್ರಪದ್ ಜೊಡ್ಟಾ, ದೆಖೂನ್ ಕೊಣಾಚೆಯ್ ಶಂಬರ್ ಯಜ್ಞ್ ಜಾವಂಚೆ ಆದಿಂ ತೊ ವಿಘ್ನ್ ಹಾಡ್ಟಾ. ಕೊಣೆಯ್ ಖರ್ ತಪ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಇಂದ್ರಪದ್ ವಚತ್ ಮ್ಹೂಣ್ ತೊ ಭಿತಾ. ತೆಖಾತೀರ್ ಅಪ್ಸರಾಂಕ್ ತಪ್ಸ್ವ್ಯಾಚೊ ತಪೊಭಂಗ್ ಕರ್ಪಾಖಾತೀರ್ ತೊ ಧಾಡ್ಟಾ. ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಹೆ ತಾಚೆರ್ ಗಂಧ್ರ್ವ್-ಅಪ್ಸರಾ ಹಿ ತಾಚಿ ಗಿರೆಸ್ತಕಾಯ್ ಆಸಾ.

ಭಾಗವ್ತಾಂತ್ ಗೊವ್ರ್ಧನ್ ಪರ್ವತಾಚ್ಯಾ ಆಖ್ಯಾನ್ಯಾಂತ್ ಕೃಷ್ಣಾಕ್ ಲಾಗೂನ್ ಇಂದ್ರಾಕ್ ಕಮೀಪಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನದ್ರೆಕ್ ಯೆತಾ. ಭಾರ್ತಾಂತ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಚಿ ವಾಡ್ ಜಾವಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ, ತೆನ್ನಾ ವಿಷ್ಣೂಕ್ ಮ್ಹತ್ವ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಆನಿ ಇಂದ್ರ್ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಡ್ಲೊ ಅಶೆಂ ಇತಿಹಾಸ್ ಸಾಗಂತಾ. ಜೈನಾಂಚ್ಯಾ ದೈವ್ತ್ ಕಥಾಂತ್ ಇಂದ್ರಾಕ್ ಯಕ್ಷಾಚಿ ಸುವಾತ್ ದಿಲ್ಯಾ.ತೀರ್ಥಕಾರಾಂಚೆಂ ಜಲ್ಮಮಂಗಲ್ ಕರ್ಪಿ ಸೆವ್ಕ್ ಮ್ಹೂಣ್ ಜೈನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತೊ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ಟಾ. ಬೌದ್ಧ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಖೂಬ್ ವಯ್ಲೊ ಲೆಖ್ಲಾ. ಜಾತ್ಕಕಥಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮನಾಸಜಾತೀಚೊ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಪಿ, ಗರೀಬ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಆದಾರ್ ಮ್ಹಳಾಂ. ಸಂಬುಲಾ ಜಾತ್ಕಾಂತ್, ಸಂಬುಲೆಕ್ ತೊ ಕಾಮುಕ್ ಯಜ್ಞಾಚೆ ಪಾಗ್ಡೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊಡಯ್ತಾ ತೆಂ ದಾಖಯ್ಲಾಂ.ಭೂಮಿಯಾ ಆದಿವಾಸೀಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿ ಮಳಬ್ ಹಾಂಚೊ ದೆವ್ ಮಾನ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ತೆ ‘ಮೃತ್ಯೂದೆವ್’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್.

ಇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಅಸೈಮೀಕ್ ಜಲ್ಮಾವಿಶಿಂ ಆಶಿಲ್ಲಿ ಲೊಕ್ಕಥಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಟಾ.

ಕಮ್ಲಪತಿ ಹಿ ಕಮ್ಳಾಂಚಿ ದೆವ್ತಾ. ಇಂದ್ರ್ ತಿಚೆ ಬರ್ಗಡೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಇಂದ್ರಾಚೊ ಚಲೊ ಮೌನ್ಕುಂವರ್ ಆನಿ ಮಾಳ್ಯಾಚಿ ಚಲಿ ರೈಭೆದೆನ್ ಹಾಂಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತೆನ್ನಾ ಮಾಳ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮೊಟ್ವೊ ಮಾಟವ್ ಮೊಡ್ಲೊ.

ಇಂದ್ರಾನ್ ತೊ ಮಳಾಬಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲೊ. ತೆಂ ಆಯ್ಜ್ ಇಂದ್ರಧನುಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಕಾತೊಡಿ, ಕುಂಭಾರ್ ಆನಿ ಗೊಂಡ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಇಂದ್ರಕಥಾ ಚಲ್ತಾ. ಇಂದ್ರಾಚಿ ಮೂರ್ತ್ ಕಶಿ ಆಸ್ಚಿ ತೆಂ ಹೆಮಾದ್ರೀಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ-

ಶಕ್ರಶ್ಚತುರ್ಭುಜ್: ಕಾರ್ಯೊ ದ್ವಿಭುಜಾ ಚ ತಥಾ ಶಚಿI ಪದ್ಯಾಙ್ಕುಶೌ ಚ ಕರ್ತವ್ಯೌ ವಾಮದ್ಕ್ಷಿಣಹ್ಸ್ತಯೊ:IIವಾಮಂ ಶಚೀಪೃಷ್ಠಗತಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ವಜ್ರಸಂಯುತಮ್I ವಾಮೆ ಶಚ್ಯಾ: ಕರೆ ಕಾರ್ಯಾ ರಚ್ಯಾ ಸನ್ತಾನಮ್ವ್ಜರಿII ದಕ್ಷಿಣಂ ಪೃಷ್ಠವಿನ್ಯಸ್ತಂ ದೆವ್ರಾಜರಾಸ್ಯ್ ಕಾರ್ಯೆತ್ I ಅರ್ಥ್: ಇಂದ್ರಾಚಿ ಮೂರ್ತ್ ಚಾರ್ ಭುಜಾಂಚಿ ತರ್ ಶಚೀಚಿ ದೊನ್ ಭುಜಾಂಚಿ ಕರ್ಚಿ. ಇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಆನಿ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಮಳ್ ಆನಿ ಅಂಕುಶ್ ಆಸ್ಚೊ. ಇಂದ್ರಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ಶಚೀಚೆ ಫಆಟೀರ್ ತೆಂಕಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ವಜ್ರ್ ಧರಿಲ್ಲೊ ಆಸ್ಚೊ. ಶಚೀಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮಂಜ್ರಿ ಆಸ್ಚಿ. ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಇಂದ್ರಾಚೆ ಫಾಟೀರ್ ಆಸ್ಚೊ.

ಇಂದ್ರಾಕ್ ಜರಿ ‘ದೆವಾಂಚೊ ರಾಜಾ’ ಮ್ಹೂಣ್ ವಳ್ಖಲೊ, ತರೀಯ್ ದಿಸಪ್ಟ್ಟ್ಯಾಂ ದೆವ್ಸ್ಪಣಾಂತ್ ವಾ ಪುಜೆಂತ್ ಇಂದ್ರಾಕ್ ಸುವಾತ್ ಮೆಳ್ನಾ. ಶಾಂತಿಕ್ ಪೌಷ್ಟಿಕ್ ಕರ್ಮಾಂತ್ ಎಕ್ ಲೊಕ್ಪಾಲ್ ಮ್ಹೂಣ್ ತಾಕಾ ಆಹೂತಿ ಮೆಳ್ಟಾ. ಪುರ್ವಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ರಾನ್ದುಕರಾಕ್ ತಾಚೊ ಬಳಿ ಮ್ಹೂಣ್ ದಿತಾಲೆ. ತೆವಿಶೀಂಚೆಂ ‘ಇನ್ದ್ರಾಯ್ ಸುಕ್ರಮ್’ ಅಶೆಂ ವಚನ್ ತೈತ್ತರೀಯ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂತ್ ಆಸಾ. ಇಂದ್ರಾಸಂಬಂದೀಚ್ಯೊ ಪರ್ಬೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ್, ಗೊಂಯ್ ವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಠಾರಾಂತ್ ನಾತ್. ಬಂಗಾಲ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ‘ಇಂದ್ರಪೂಜಾ’ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸಾ. ಭಾದ್ರಪದ್ ಶುದ್ಧ್ ಚತುರ್ದಶೀಕ್ ಬಂಗಾಲಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲೊ ಇಂದ್ರಾಚೆ ಮೂರ್ತೀಚಿ ಪೂಜಾ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ಚವ್ದಾ ಫಳಾಂ ಆನಿ ಲಾಡು ಹಾಂಚೊ ನಿವೆದ್ಯ್ ದಾಖಯ್ತಾತ್. ಸೂರ್ಯ್ ಬುಡ್ಟಕಚ್ ಇಂದ್ರಮುರ್ತೀಚೆಂ ವಿಸ್ರ್ಜನ್ ಜಾತಾ. ರೊಟ್, ಮೆಕ್ಡೊನೆಲ್, ಒಲ್ಡೆನಬ್ರ್ಗ್ ಹ್ಯಾ ಅಸ್ತಂತೆಚ್ಯಾ ವಿದ್ವಾನಾಂನಿ ಇಂದ್ರಾಸಂಬಂದಾಂನ್ ಫುಡ್ಲಿಂ ಮತಾಂ ಉಕ್ತಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಾನ್ ಇಂದ್ರ್ ಹೊ ಪಾವ್ಸ್ ದಿವ್ಪಿ ದೆವ್. ತಾಚೆಂ ವಜ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೀಜ್. ವೃತ್ರ್ ಹಿ ದೈತ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಪಾಂತ್ ಆಶಿಲ್ಲಿ ಸೈಮೀಕ್ ಶಕ್ತ್. ಹಿ ಶಕ್ತ್ ಉದಕ್ ನಶ್ಟ್ ಕರ್ತಾ. ಡೊ. ರಾ. ನಾ ದಾಂಡೆಕರ್ ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಮತ್ ಮಾನ್ಯ್ ನಾ. ತೊ ಮ್ಹಣ್ಟಾ- ಮೆಘ್, ವಿದ್ಯುತ್, ಧನ್ಧ್ವನಿ, ಪರ್ಜನ್ಯ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸರ್ಳಪಣಾನ್ ಕೆನ್ನಾಚ್ ವಾಪ್ರಿಲ್ಲಿಂ ನಾತ್.ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಾ ವೃತ್ರ್ ವಜ್ರ್, ಪರ್ವತ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕಾತ್ಮಕ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಪೆಗ್ ಕೆಲಾ. ಇಂದ್ರಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ದೆವಾಚೆಂ ಅಶೆಂ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ವರ್ಣನ್ ವೈದಿಕ್ ಋಷೀಂನಿ ಕೆಲಾಂ ಹೆಂ ಮನಾಕ್ ಪಟ್ನಾ. ಇಂದ್ರಾಕ್ ಪಾವ್ಸಾಚೊ ದೆವ್ ಮಾನಪ್ ಹೆ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್.ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಂತ್ ಆನಿ ಕರ್ತುಪಾಂತ್ ಮನೀಸಧ್ರ್ಮಾಚಿ, ಮನೀಸ್ಸ್ವಭಾವಾಚಿ ಸಾಂವ್ಳಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ತೆಖಾತೀರ್ ಇಂದ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ವಿ ವೀರ್ ಮಾನಪ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಲೆಂ. ಡೊ. ದಾಂಡೆಕರಾಚೊ ಸಿದ್ಧಾನ್ತ್ ಅಸೊ:

ಇಂದ್ರ್ ಹೊ ಜಲ್ಮಾನ್ ದೆವ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆ ತಾಂಕೀರ್ ಇಂದ್ರಪದ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ಋಗ್ವೆದಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನೀಸ್ ಸ್ವಭಾವಾವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಉಲ್ಲೆಖ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ದೆಖೀಕ್, ಇಂದ್ರಾಕ್ ಸೊಮ್ರಸ್ ಖೂಬ್ ಆವ್ಡಟಾ (ಋಗ್ವೆದ್ 2.15.77.38.2); ವೃಷಾಕಪೀಚ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದಾನ್ ಇಂದ್ರಾಚೆಂ ವೀರ್ಯವ್ರ್ಧನ್ ಜಾವ್ಪ್ (ಋಗ್ವೆದ್ 10.86); ಕಾಂಯ್ ವೆಳಾ ತಾಕಾ ಭಯ್ ದಿಸಪ್ (ಋಗ್ವೆದ್ 1.32.14); ತಾಚೆಕಡೆನ್ ಎಕ್ನಿಶ್ಠ್ ರಾವಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮರುತಾಕಡೆನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಝಗ್ಡಿಂ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಇಂದ್ರ್ ಮನೀಸ್ ಆಸ್ಲೊ ಹೆಂ ಸಿದ್ಧ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಆರ್ಯ್ ಲೊಕ್ ಜೆನ್ನಾ ಇರಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಪ್ತಸಿಂಧೂಕ್ ವಚೂಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ ತೆನ್ನಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್ ಇಂದ್ರಾನ್ ಆರ್ಯಾಂಚೆಂ ಫುಡಾರಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಪಣಾಖಾಲ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಆಡ್ಮೆಳಿಂ ಹುಂಪೂನ್ ಆರ್ಯಾಂಚೊ ಹೊ ಗಟ್ ಸಪ್ತಸಿಂಧೂಮೆರೆನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೈವ್ತಶಾಸ್ತ್ರಾಂಚೆಂ ವೈದಿಕ್ ಭಾರ್ತೀಯಾಂಚ್ಯಾ ದೈವ್ತಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ರುಪಾಂತರ್ ಪಂಗ್ತೀಕ್ ಬಸಯ್ಲೊ. ತಾಚೊ ‘ದೆವಾಂಚೊ ರಾಜಾ’ ಹಿ ಪದ್ವಿ ದಿವ್ನ್ ಭೊವ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಕಾಲಾಗೂನ್ ಭಾರ್ತೀಯ್ ವೈದಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಇಂದ್ರಪ್ರಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಇಂದ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಪಿ ಪ್ರತಿಯೊಗಿ ದೆವ್ ಪೂರ್ವಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇರಾಣಿ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ದೈವ್ತಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ನಾ.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಇಂದ್ರ&oldid=200291" चे कडल्यान परतून मेळयलें