ಇಜಾಯಾಸ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Book of Isaiah[बदल]

Michelangelo (c. 1508–12), Isaiah, Vatican City: Sistine Chapel ceiling
detail of entrance to 30 Rockefeller Plaza showing verse from Isaiah 33:6 Rockefeller Center, New York
A fragment of the Book of Isaiah found among the Dead Sea Scrolls
Isaiah 2:4 is taken as an unofficial mission statement by the United Nations. (Isaiah Wall in Ralph Bunche Park, a New York City park near UN headquarters)
Peace, 1896 etching by William Strutt, based upon I1:6,7

ಇಜಾಯಾಸ್ ಪ್ರವಾದಿ 765 ವರ್ಸಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಕಾ ಆದಿಂ ಜಲ್ಮಲೊ. ಉಜ್ಜ್ಯಾಹ್ ರಾಜಾ 740 ವರ್ಸಾ ಮೆಲೊ ಆನಿ ಜೇದನಾ ಇಜಾಯಾಸ್ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ ತೇದನಾ ತಾಕಾ ಪ್ರವಾದೀಯಾಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ಆನಿ ಜುದಾ ಹಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ದೆವಾಕ್ ಅವಿಸ್ವಾಶಿ ಜಾಲಿಂ ದೆಖುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಖಾಸ್ತ್ ಕಶಿ ಹ್ಯಾ ದೊನುಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆಂ ನಿಸಂಟನ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಇಜಾಯಾಸ್ ಪ್ರವಾದೀಯಾಕ್ ಕಾರ್ಯಾ ದಿಲೆಂ (6/1-13), ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುನ್ಯಾರ್‌ಪಣ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಆಸ್ಸಿರಿಯಾ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಕ್ ಆನಿ ಜುದಾಕ್ ಧಮ್ಕಿ ಪಡ್ತಾಲಿ. ಇಜಾಯಾಸ್ ಪ್ರವಾದೀಯಾಚೊ ಕಾಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ ಭಾಗಾಂನಿಂ ವಾಂಟುಂ ಯೆತಾ :

  1. ಪಯ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಲಾ ತಾಕಾ ಪ್ರವಾದೀಯಾಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಹಾಜ್ ರಾಜಾ ಜಾಯ್ ಮೆರೆನ್ 736 ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಕಾ ಆದಿಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಇಜಾಯಾಸ್ ಬ್ರಶ್ಟಾಚಾರಾಚೆರ್ ಆಡ್ ನಿಶೆದ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ. (1-5).
  2. ದಾಮಾಸಾಚೊ ರಾಜಾ, ರಾಜನ್ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚೊ ರಾಜಾ ಪೆಕಾಹ್ ಆಸ್ಸಿರೀಯಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾ ತಿಗ್ಲಾಥ್-ಪಿಲೆಸೆರ್ ಯಿ ಹಾಚೆ ಆಡ್ ಝುಜುಂಕ್, ಜುದಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಚೆಂ ಮನ್ ವಳಯ್ತಾತ್. ಜೇದನಾ ತೊ ನಾಕಾರ್ತಾ ತೇದನಾ ತೆ ತಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತೊ ಆಸ್ಸಿಸ್ರ್ಯೆಚ್ಯಾ ರಾಜಾಚೊ ಆದಾರ್ ಮಾಗ್ತಾ. ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ಗೊಂದಳ್ ವಾಟಾಂವ್ಕ್, ಇಜಾಯಾಸ್ ಮದೆಸ್ತಿ ಜಾತಾ (7/1 ಲಾ 11/ 9).
  3. ಆಹಾಜಾನ್, ತಿಗ್ಲಾಥ್-ಪಿಲೆಸೆರಾಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ : ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜುದಾಕ್  ಆಲಾಶಿರೊ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ಉತ್ತರೆಚ್ಯಾ ರಾಜ್‌ವಟ್ಕೆಚೆಂ 734 ವರ್ಸಾ ನಿಸಂಟನ್ ವೆಗಿಂ ಜಾಲೆಂ. 721 ವರ್ಸಾ, ಸಾಮಾರ್ಯೆಚೆಂಯ್ ನಿಸಂಟನ್ ಜಾಲೆಂ. 716 ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಹಾಜಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹೆಜೆಕ್ಯಾ ರಾಜಾ ಜಾಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಭಕ್ತಿವಂತ್ ರಾಜಾ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ನವ್ಸರ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ರಾಜ್‌ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೆ ಪಾವ್ಟ್, ಎಜಿಪ್ತ್ಕಾರಾಂನಿಂ, ಆಸ್ಸಿರಿಯೆ ಆಡ್ ಝುಜುಂಕ್ ಸಹ್‌ಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಇಜಾಯಾಸಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ದೆವಾಚೆರ್ ವಿಸ್ವಾಸ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಉಲೊ ಕೆಲೊ. (14/28-32; 18; 20; 28/2-22; 29/1-14; 30/8-17).
  4. ಥೊಡೊ ಕಾಳ್ ಅಗೆಪಣಾನ್ ಸಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಇಜಾಯ್ಸಾನ್ 705 ವರ್ಸಾ ನವ್ಯ್ನಾ ಭಾಕೀತ್ ಕೆಲೆಂ. ಜುದಾಚೊ ರಾಜಾ, ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚಿ ಬಾಜು ಘೆತಲೊ ಆನಿ ಇಜಾಯಾಸಾನ್ ತಾಕಾ ಸಹರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಆದಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭಾಸ್ ದಿಲಿ. ಖರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ನುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ಭಾಕೀತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಂ9; 10/5-15, 27ಬ್-32; 14/24-27 ಆನಿ ಒವ್. 28-32. 700 ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಜಾಯಾಸಾಚೆ ಕಾರ್ಕಿರ್ದಾಚಿ ಖಬರ್ ಮೆಳೊನಾ. ಮಾನಾಸ್ಸೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಾಚೊ ಖೂನ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜುದೆವಾಂಚಿ ಪರಂಪರಾ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/