ಇತಿಹಾಸಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Book of Chronicles 1 and 2[बदल]

ಇತಿಹಾಸಾಚಿಂ ದೊನುಯ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾವಿಶಿಂ ಚಡ್ಶ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ವಸ್ತು ಶೀಖಯ್ನಾಂತ್. ಜಿ ಖಬರ್ ರಾಜಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂವೆಲಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿಂ ಮೆಳ್ತಾ ತೀಚ್ ಖಬರ್ ಮಾತ್ಶಿ ವೆಗ್ಳೆ ನದ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ್ ಉಪ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ಯೊಚ್ ಘಡ್ನ್ಯ್ ವೆಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಎಕ್ದೊಂ ಬರೆ ತರೆನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಸುರ್ವಾತೆಚ್ಯೊ ವನ್ಶಾವಳಿ, ಉತ್ಪತಿ ಆನಿ ಲೋಕ್‌ಗೊಂಟಿ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚ್ಯಾ ಆದಾರಾನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ದೆವಾಕ್ ವಿಸ್ವಾಶಿ ರಾವುನ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೈಜೆಸಾನ್ ದಿಲೊಲಿ ಸಮೂರ್ತ್ ಪಾಳುನ್ ಆನಿ ಖರ್ಯಾ ಮನಾನ್ ದೆವಾಚಿ ಭಕ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜುದೇವ್ ಲೊಕಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಪರ್ಜಳೀತ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಬರೊವ್ಪಿ ದಾಖೊಂವ್ಕ್ ಸೊದ್ತಾ.

ಇತಿಹಾಸಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಬರೊವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಲೇವೀತ್, ತೊ ದೇವ್ಮಂದಿರಾಚಿ ಬಾರೀಕ್‌ಸಾಣೆನ್ ಖಬರ್ ದಿತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಯಾದ್ನಿಕಾಂಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ದಾರ್ ರಾಖ್ಣೆ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಗೊ ಘೆತಾತ್. ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರೀಪನಾ ಖಾಲ್, ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚಿಂ ಬಾರಾ ಕುಳಾಂ ಎಕ್ಠಾಂಯ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಚೆ ಅತ್ರೆಕ್. ಸಗ್ಳಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅನ್ಭಾವಾರ್ಥಿ ಲೆಗುನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಯೆವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾ. ತಾಕಾ 'ಇಸ್ರಾಂಎಲ್' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಸಮುದಾಯ್. ಹ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲಿಂ ಹೆ ಪರ್ಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕರಾರ್ ಕೆಲೊಲೊ ಆನಿ ದಾವಿದಾ ಉದೆಶಿಂ ತೊ ಪವಿತ್ರ್ ಕರಾರ್ ನವ್ಸರ್ಲಲೊ. ಆಕ್'ಖ್ಯಾ ದೆಸಾಂತ್ ಜರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿಂ ಫಕ್ತ್ ಎಕುಚ್ ದೀಸ್ ದೆವಾಚಿ ಸಮೂರ್ತ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಪಾಳ್ಳಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 'ಮೆಸ್ಸ್ಯಾಸ್' ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಂಟಾಲೊ

ವನ್ಶಾವಳಿ - 1ಲ್ತ್. 1- 9

ಸಾವ್ಲುಚೆಂ ಮರಣ್ - 1ಲ್ತ್. 10/1-14

ದಾವಿದಾಚಿ ರಾಜ್‌ವಟ್ಕಿ - 1ಲ್ತ್. 11

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/