ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ ಎಹ್ ಮಾರ್ಯೆ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   
Refugium peccatorum

The Memorare[बदल]

ಎಹ್ ಭವ್ ಕನ್ವಾಳೆ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮಾರ್ಯೆ, ಉಗ್ಡಾಸ್ ದರ್‌ ಕಿ ‌ಕೊಣ್ ತರಿ ತುಜೊ ಆಸ್ರೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊಲೊ, ತುಜೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗುಂಕ್, ಆನಿ ತುಜಿ ಮಜತ್ ಸೊದುಂಕ್ ಘೆಲೊಲೊ, ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಆಲಾಶಿರೊ ಘೆನಾಸ್ತನಾ ಉರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಭರ್ವಾನ್ಶ್ಯಾನ್ ರಾವುನ್, ಹಾಂವ್‌ ತುಜ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಧಾವುನ್ ಯೆತಾಂ, ಎಹ್ ಆಂಕ್ವಾರೀಂಚೆ ಆಂಕ್ವಾರಿ, ಮಾಯೆ ಮ್ಹಜೆ, ತುಜೆ ಮುಕಾರ್ ಉಭೊ ರಾವ್ತಾಂ, ಎಹ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ, ಪುತಾಚ್ಯಾ ಮಾಯೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಬೇಪರ್ವಾ ಕರುಂ ನಾಕಾ, ಪುನ್ ದಯಾ ಕರುನ್‌ ತೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಘೆ ಆನಿ ಫಳಾದೀಕ್ ಕರ್.

‘’’ಆಮೆನ್’’’

ಪಳೆಯಾತ್[बदल]

en:Memorare