ಉಪದೆಶೊಕ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Upodexok hem Pustok

ಉಪದೆಶೊಕ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್[बदल]

Ecclesiastes


ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಶೆನ್ ಎಕ್ಕ್ಲೆಸೀಯಾಸ್ತೆಸ್ ಆನಿ ಹೆಬ್ರೆವ್ ಭಾಶೆನ್ ಅಹೆಲೆತ್, ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕೆ ಧರ್ಮಿಕ್ ಜಮಾತೀಚೊ ಫುಡಾರಿ ವೊ ಏಕ್ ಧರ್ಮಿಕ್ ಜಮಾತ್ ಘಡುನ್ ಹಾಡ್ಪಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರವಚೊಂಕಾರ್ ವೊ ಸಭೆಮಾಜಾರ್ ಉಲೊವ್ಪಿ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುಂ ಯೆತಾ. ಹೆ ಖೆರೀತ್ ದಿಶೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣೀಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಪದೆಶೊಕ್.

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಬರ್ ಉಪ್ಯಾನ್ (ಜಾಂವ್ ತೊ ಏಕ್ ವೊ ಸಬಾರ್ ಲೇಖಕ್) ದಿಸಾಯ್ದಿಸ್‌ಪಟ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಖೊಲ್ ಅಣ್‍ಭವ್ ಘೆತ್ಲಾ. ದಿಸ್ತಾ ತೆ ಪರಿಂ ತಾಣೆಂ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಜಿನ್ನಸ್ ಭಾಜುನ್ಚೆಂ ಬಾರೀಕ್ ಶಿಕಪ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಭೊಂವ್ಡ್ಯೊ ಮಾರುನ್, ವೆಗ್-ವೆಗ್ಳಿ ಮನ್ಶಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಣ್ಭವ್ಲ್ಯಾ.

ತಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಂದೆಶ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಸುರ್ವಾತೆಕುಚ್ ಲಾ ಎಕಾ ಶ್ಲೋಕಾನ್ (1/2) ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟ್ ತೇಂಚ್ ಉತರ್ ಲಾ ಆನಿ ಶೆವಟಾಕ್ (12/8), ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ : "ಪೊಲ್ಕೆಪಣಾಚೆಂ ಪೊಲ್ಕೆಪಣ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪೊಲ್ಕೆಪಣ್.

ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜಿವೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ನಾಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡನ್ನ್ಯಾಂಚಿ ಸಾಂಖಳ್ 3/1-13! ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಸ್ತು ಮನ್ಶಾಕ್ ಫಸಯ್ತಾತ್. ಸಗ್ಳೊ ತಾಚೊ ಕಶ್ಟಿ ವಾವ್ರ್ ನಿರ್ಫಳ್ (1/4-11); ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಅದೀಕ್ ಗುಸ್ಪಾಗೊಂದಳ್ ಆನೀಂಕ್ ನಶ್ಟ್ ವಾಡಯ್ತಾ (1/12-18); ಸಂವ್ಸಾರಿ ಖುಶಾಲ್‌ಕಾಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ತೊಗ್ತಾ ತಸ್ಲೆಂ ಧಾದೊಸ್‌ಪಣ್ ದಿನಾ (2/1-12); ಬರ್ಯಾ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ಮನ್ಶಾಚೊ, ಜಾಣಾರಾಚೊ ಆನಿ ಪಿಶ್ಯಾಚೊ ಶೆವಟ್ ಎಕುಚ್ (2/13-17); ಗ್ರೆಸ್ತಕಾಯೆ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಪಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಲೊ ಮನಿಸ್ ವಾರ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಿಸಾಟ್ ಮನ್ಶಾ ಸಾರ್ಖೊ (2/18-26). ಸೂರ್ಯಾ ಪೊಂದಾಕ್ ಘಡ್ತಲ್ಯಾ ಘಡನ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ವಿಸ್ವಾಸ್ ನಾ; ಸಗ್ಳ್ಯಾಚಿ ತಾಕಾ ವಾಜ್ ಆನಿ ವೀಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ; ಖಂಯ್ಚೆಚ್ ವಸ್ತುಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ ! "ಬರ್ಯಾ ವೊ ಪ್ರಮಾಣೀಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ದೇವ್ ಹ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಇನಾಂ ದಿತಾ ತರ್ ವಾಯ್ಟವ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ನಶ್ಟ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ತೊ ಖಾಸ್ತ್ ಲಾಯ್ತಾ' ಲಾ ಹಿ ಪರಂಪರೆಚಿ ಶಿಕ್ವಣ್ ಜಬಾ ಪರಿಂ, ಉಪದೆಶೊಕ್ ನಯ್ಕಾರ್ತಾ ಆನಿ ತೆಂ ತತ್ವ್ ಸಾರ್ಖೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಶಾ ಅಣ್ಭವಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ಪುರಾವೆ ದಿತಾ (7/25-8/14). ಫುಡಾರಾಚೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಖರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಆನಿ ಶಾಂತಾತಾಯ್ ಮೆಳೊನಾ (3/21; 9/10; 12/7); ಖರೆಪಣಿಂ, ಶಾಣ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮೂರ್ಖಾಕ್, ಗ್ರೆಸ್ತಾಕ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ಆನಿ ಜನಾವ್ ರಾಕ್ ಎಕುಚ್ ಶೆವಟ್ : ಮರನ್ ಕೊಣಾಕುಚ್ ಚುಕನಾ (2/13-17; 3/18-20). ಆಕ್'ಖ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್, ಉಪದೆಶೊಕ್ ತರೆ-ತರೆಚಿಂ ನಶ್ಟಾಂ ವೊ ವಾಯ್ಟಾಂ ದಾಖಳ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಸೂರ್ಯಾ ಪೊಂದಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಘಡ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಏಕ್ ಪೊಲ್ಕೆಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ತುನ್ ಪರ್ತುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Upodexok hem Pustok

Ecclesiastes

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible


ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

[3]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.konkanibible.org/