ಎಜ್ರಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Ezra achem Pustok

ಎಜ್ರಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್[बदल]

Book of Ezra

ಎಜ್ರಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್, ಇತಿಹಾಸಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಚಾಲು ಕಶೆಂ ದವರ್ತಾ. ಪರ್ದೆಶಿ ಕರುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಜುದೇವ್, ಬಾಬೀಲಂಯೆಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ತತಾತ್ ಆನಿ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಂತ್ ನವ್ಯ್ನಾ ಜಿವೀತ್ ಆನಿ ಭಜಣ್ ಸ್ಥಾಪ್ತಾತ್. ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಘಡ್ಣ್ಯೊ, ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿಂ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾತ್ :

1)ಲಾ ಪೆರ್ಸ್ಯೆಚೊ ರಾಜಾ, ಸಿರೂಸ್ ಹಾಚೆ ಹುಕುಮೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪರ್ದೆಸಾಂತ್ ಗೆಲಲ್ಯಾ ಜುದೆವಾಂಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಜಮೊ ಬಾಬೀಲಂಯೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ತತಾತಾ.

2)ದೇವ್ಮಂದಿರ್ ನವ್ಯ್ನಾ ಬಾಂದ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ್ತಾತ್, ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ಭಜಣ್ ಜೆರುಜಾಲ್ಯಾಕ್ ನವ್ಯ್ನಾ ಸುರು ಜಾತಾ.

3)ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಎಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರೀಪಣಾ ಖಾಲ್ ಜುದೆವಾಂಚೊ ಆನಿನಕ್-ಎಕ್ ಜಮೊ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ತತಾ.

ದೆವಾಚೆ ಸಮುರ್ತೀಚಿ ಬರಿ ವಳಖ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಎಜ್ರಾ ಪರ್ಜೆಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಧರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೀಕ್ ಜಿವೀತ್ ನವೆ ಮಾಂಡಾವಳೀರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ದಾರ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಹೆ ಪರಿಂ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚೆಂ ಒತ್ಮಿಕ್ ದಾಯ್ಜ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಟಾ.

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಆಟಾಪ್ ಅಸೊ :

ಪರ್ದೆಸಾಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪರ್ತಣೆಂ1/1 ಲಾ 2/70

ದೇವ್ಮಂದಿರ್ ನವ್ಯ್ನಾ ಬಾಂದ್ತಾರ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ್ತಾತ್3/1 ಲಾ 6/22

ಹೆರ್ ಪರ್ದೆಶಿಯಾಂ ಬರಾಬರ್ ಎಜ್ರಾ ಪರ್ತತಾ7/1 ಲಾ 10/44


ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Ezra achem Pustok

Book_of_Ezra

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible


ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

[3]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.konkanibible.org/