ಎಫೆಜ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   
German inscription of the text, "One Lord, One faith, One baptism," (Ephesians 4:5).

Epistle to the Ephesians[बदल]

ಎಫೆಜ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

ರಮಾ ಶಾರಾಂತ್ ಪಾವ್ಲು ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟ್ ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ ಆಸ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ, ಸುಮಾರ್ 63 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಣೆಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ.

ತಿಕಿಕುಸ್ ಹಾಣೆಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಧಾಕ್ಟೆ ಆಜಿಯೆಂತ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ; ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಬರಾಬರ್, ಕಲಸ್ಕಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್-ಉಯ್ ತಾಣೆಂ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಫಿಲೆಮನಾಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್, ತಿಕಿಕುಸಾ ಬರಾಬರ್ ಅನೆಸಿಮುಸ್ ಗೆಲೊ.

ಎಫೆಜ್ ಹೆಂ ಅಸ್ತಂತೆಚೆ ಧಾಕ್ಟೆ ಆಜಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಮುಖೆಲ್ ಶಾರ್. ಪಾವ್ಲುನ್ ಸುಮಾರ್ 53-56ವ್ಯಾ ವರ್ಸಂನಿಂ ಥಂಯ್ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸುಮಾರ್ 200 ಕಿಲಮೆತ್ರ್ಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಉದೆಂತಿಕ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಲಾದಿಸೆಇಯಾ ಶಾರಾಂತ್, ಎಫೆಜಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಂ ಉದೆಶಿಂ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಾಣಾಂನಿಂ ಜೆಜುಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚೊ ಸಡ್ವಣಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ಮದೆಂ ಖುಬ್ ಜಾಣಾಂ ವಿದೆಶಿ ಆಸ್ಲಿಂ, ಪುಣ್ ಜುದೆವಾಂಚೊ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಮೊಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ಭಾಸ್ ಆನಿ ವಿಶಯ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಲಸ್ಕಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತಿ ಅಂತೊ ರಾಸಾ. ತೆಂ ಖಲ್ ಆನಿ ಬರೆ ಪದ್ದತಿನ್ ಮಾನ್ಡ್ಲಲ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂನಿಂ ಭರ್ಲಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮುಖೆಲ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಹಿ : ಪವಿತ್ರ್-ಸಭಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಗುಡಾರ್ತ್ ಕುಡ್; ಹೆ ಸಭೆ ಮದೆಂ, ಜೆಜು ಸವೆಂ ಆನಿ ಜೆಜು ಉದೆಶಿಂ, ದೆವ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹೆ ಸಭೆಚ್ಯಾ ವಾಂಗ್ಡಿಯಾಂಕ್ ದಿತಾ. ಹೆ ಗುಡಾರ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ ತತ್ವ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಉಕ್ತೆಪಣಿಂ ಅಶೆಂ ದಾಖಯ್ಲಾಂ : ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಧ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹ್ಯಾ ಶ್ರೆಶ್ಟ್ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಕಶೆ ಭಾಶೆನ್ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆವಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಸಾಂಗುನ್, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಥಡ್ಯೊ ಆದ್ನಿಯಾ ಆನಿ ಶಿಡ್ಕಾವ್ಣಿಯೊ ದಿಲ್ಯಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :[बदल]

ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನಾ : 1 : 1-2

ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭಾ : 1 : 3-3:21

ಜೆಜ್ಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸವೆಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ : 4 : 1-6 : 20

ಸಂಪಾದ್ಣಿ : 6 : 21-24

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Polleiat[बदल]

Modern English to Konkani Dictionary - Isidore Dantas.pdf

Sondorbh[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm