मजकूराशीं उडकी मार

ಎಸ್ಥೆರ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Book of Esther[बदल]

A 13th/14th-century scroll of the Book of Esther from Fes, Morocco, held at the Musée du quai Branly in Paris. Traditionally, a scroll of Esther is given only one roller, fixed to its lefthand side, rather the customary two (see below).
114.Queen Vashti Refuses to Obey Ahasuerus' Command
The Feast of Esther (Feest van Esther, 1625) by Jan Lievens, held at the North Carolina Museum of Art.
115.Esther Before the King
116.The Triumph of Mordecai
117.Esther Accuses Haman

ಜುದಿತಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಎಕೆ ಅಸ್ತರಿಯೆ ವರ್ವಿಂ ದೆಸಾಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾತಾ, ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಹ್ಯಾಯ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಎಸ್ಥೆರ್ ಅಸ್ತರಿಯೆ ಉದೆಶಿಂ ದೆಸಾಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾತಾ ತೆಂ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ಹಾಮಾನಾಕ್ ಆಹಾಸುಯ್ರೂಸ್ ರಾಜಾನ್ ಉಂಚ್ ಜುಟ್ಯೆಕ್ ವೆಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊಲೊ. ತೊ ಎಕ್ದೊಂ ವಿರೋಧಿ ಆನಿ ಪದ್ವೇದಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಹಾಮಾನಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪೆರ್ಸ್ಯೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಜುದೆವಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಸಂಕಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಯೋಗ್ಯಾ ವೆಲಾರ್ ಏಕ್ ತರ್ಣಾಟಿ ಜುದೇವ್ ಅಸ್ತರಿ ಎಸ್ಥೆರ್ ರಾಣಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಮರ್ದೆಕಾಯ್ ಹಾಚೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಘೆವ್ನ್ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಸಂಕಟಾಂತ್ಲೆ ವಾಟಾಯ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಮಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬದಲ್ತಾ. ಹಾಮಾನಾಕ್ ಗೊಳಾರ್ ಚಡಯ್ತಾತ್, ಮರ್ದೆಕಾಯ್ ತಾಚೊ ಜಾಗೊ ಘೆತಾ, ಜುದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುನ್ ಉಡಯ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಜೈತ್ ಸಮಾರಂಭುಂಕ್ ಪುರಿಂ ಉತ್ಸವ್ ಸ್ಥಾಪ್ತಾತ್ ಆನಿ ದರ್ ವರ್ಸಾ ತೊ ಸಮಾರಂಭುಂಕ್ ನೇಂ ಕರ್ತಾತ್.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೋಕ್ ಜುದೆವಾಂಚೊ ದ್ವೆಸ್ ಕಣ್ ಪರಿಂ ಕರ್ತಾಲೊ, ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಎಸ್ತಹೆರಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ಜುದೇವ್ ಲೋಕ್ ಕುಶೀನ್ ಆನಿ ಎಕ್ಲಿಂ ಲಾ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ, ಹಾಕಾ ಲಾಗುನ್ ಹೆರ್ ಲೋಕ್ ಆನಿ ರಾಜಾ ಪರ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೊ ದ್ವೆಸ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಆಂತ್ಯಕೂಸ್ ಎಪೀಫಾನೆಸಾಚೆ ಪಿಡಾಪೀಡೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಖುಬ್ ರಗತ್ ವಾರವ್ಲಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಆಮ್ಕಾಂ 'ಧೊಕ್'ಕೊ ಬಸ್ತಲೊ' ಪುನ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಆಪ್-ಪರ್ಗಟ್ಣೆ ಆದಿಂ ಬರಯ್ಲೊಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೊ.

ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಶೆಂತ್, ಎಸ್ತಹೆರಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ 114 (ವಾ 78) ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಕಾ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುರೀಮ್ಚೊ ಉತ್ಸವ್ ಅಸ್'ಸಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಎಜಿಪ್ತಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊಲೆಂ. ( ಪಳೆ ಆಸ್ತ್. 10/31). ತ್ಯಾ ವನ್ ಆದಿಂ ಹೆಬ್ರೆವ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಎಸ್ತಹೆರಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ 160 ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಶಕಾ ಆದಿಂ ( ಪಳೆ 2 ಮಾಕ್. 15/36), ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಂತ್ಲೆ ಜುದೇವ್, "ಮರ್ದೆಕಾಯಾಚೊ ದೀಸ್" ಸಮಾರಂಭ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಎಸ್ತಹೆರಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/