मजकूराशीं उडकी मार

ಎ. ಪಿ. ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

विकिपीडिया कडल्यान
 
ಕನ್ನಡ್
   

ಎ. ಪಿ. ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಭಾರತಾಚೊ ೧೧ ವೊ ರಾಷ್ಟಪತಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಚೊ ಆಡಳಿತೆಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ. ಅವುಲ್ ಫಕೀರ್ ಜೈನುಲಬ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ೧೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೯೩೧ ಥಾವ್ನ್ ೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ ಪರ್ಯಾಂತ್ ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೦೨ ಥಾವ್ನ್ ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೦೭ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೊ ೧೧ವೊ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.[1]

ಪರಿಚಯ್[बदल]

ತೊ ಜಲ್ಮೊನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ತಮಿಳ್‌ನಾಡಚ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ವರ೦ತ್ ತಮಿಳ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ತೊ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಆನಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಾಯಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಅನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಶೋಧನ್ (ಡಿ.ಅರ್.ಡಿ.ಓ) ಆನಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನ್ ಸ೦ಸ್ಥೊ ಇಸ್ರೋ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅನಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾವಾಸ್ತಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲಾಂ. ೧೯೯೮ಆಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಪೋಖ್ರಾತ್ ೨ ಪರಾಮಾಣು ಪರಿಕ್ಷೇಂತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾವ್ನ್, ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ೨೦೦೨ ಆಂತ್ ಅಡಳಿತಾ ಪಕ್ಷಾ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಾ ಅನಿ ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷಾ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ರ್ಟೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೋನಿಯ್ ಪಕ್ಷಾಚಾ ಸಹಾಕಾರಾನ್ ರಾಷ್ರ್ಟಪತಿಚಿ ಸೇವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಬೊರೊವ್ಪಿ ಅನಿ ಸರ್ವಾಜನಿಕ್ ಸೇವೆಚ್ಯಾ ಜೀವಾನಾಕ್ ಪರ್ತಲೊ.[2]

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಣಾರ್ ಅನಿ ಶಿಕ್ಷಣ್[बदल]

ತೊ ಜಲ್ಮೊನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ತಮಿಳ್‌ನಾಡಚ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ವರಾಂತ್ ತಮಿಳ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪುಯ್ಚೆ ನಾಂವ್ ಜೈನುಲಬ್ದೀನ್. ತೊ ಬೋಟಿಸೊ ಮಾಲಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆ ನಾಂವ್ ಅಶಿಮಾ ಘರಾಚ್ಯೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲಿಂ. ತಾಕಾ ೪ ಜಣ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಂ ಪಯ್ಕಿಂ ನಿಮಾಣೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪಣಾರ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪುಯ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆಚಿಂ ಕುಮಕ್ ಜಾವ್ಚೆಂ ಖಾತಿರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಂಜೆಚೆ ಪೆಪಾರಾಂ ವಿಕ್ತಾಲೊ. ತೊ ಲ್ಹಾನ್ ಪಣಾರ್ ಮಸ್ತ್ ದುಬ್ಳ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಚೆಂ ೪ ವ್ಹರಾರ್ ಉಟೊನ್ ಆಪ್ಲೆ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಲೆಕ್ಕಾಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಸಕ್ತ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ. ೧೯೫೪ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಂತ್ ಪದವಿ ಅಪ್ಣ್‌ಲ್ಲಿಂ.[3]

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ಗೌರವ್[बदल]

 • ೨೦೧೪ - ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್
 • ೨೦೧೨ - ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಾ
 • ೨೦೧೧ - ಐಇಇಇ ಗೌರವ್ ಸದಸ್ಯ ಜಾವ್ನ್
 • ೨೦೧೦ - ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
 • ೨೦೦೯ - ಗೌರವ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಹೂವರ್ ಮೆಡಲ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೊನ್ ಕಾರ್ಮಾನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 • ೨೦೦೮ - ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
 • ೨೦೦೭ - ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪದಕ, ಸೈನ್ಸ್ ಗೌರವ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್
 • ೨೦೦೦ - ರಾಮಾನುಜನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 • ೧೯೯೮ - ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 • ೧೯೯೭ - ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆಯ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಭಾರತರತ್ನ
 • ೧೯೯೪ - ಡಿಸ್ವಿಂಗ್ವಿರ್
 • ೧೯೯೦, ೧೯೮೧ - ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ[4]

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ್[बदल]

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾವ್ನ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ಸುಲಭ್ ಜಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಿಂಕೊಂಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ್. ೧೯೬೦ ಆಂತ್ ಮದ್ರಾಸಾಂತ್ ತೊ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆಂತ್ ಆನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಂತ್ ವಾಯುಯಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಲಾಂ ರೋಹಿನಿ ಉಪಗ್ರಹ್ ೧೯೮೦ ಆಂತ್ ಭೂಮಿಚಾ ಕಕ್ಷೆಕ್ ಸೆರ್ವಾಲೊ ಆನಿ ಭಾರತಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡೊಂವ್ಚೆ ಇಂಜಿನಾಂತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ೧೯೬೫ ಆಂತ್‍ಚ್ ತಾಣೆ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ. ಭಾರತ ಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಆನಿ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಂತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಕ್ಷಿಪಣಿಚೊ ಜನಕ ಮ್ಹನೊನ್ ಅಪಯ್ಲೆಂ. ತೊ ೨೦೧೧ ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ೨೦೦೨ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಂತ್ "ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೆಹೆಗಲ್" ವಿರೋಧ್ ೧,೦೭,೩೬೬ ಚಡ್ತಿಕ್ ವೋಟಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೊ. ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೦೨ ಥಾವ್ನ್ ೨೫ ಜುಲೈ ೨೦೦೭ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಮೊಸ್ತ್ ಮೋಗ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸೊನ್ ತಾಂಕಾ ಮಹೆತ್ ದಿತಾಲೊ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಸದಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.[5]

ಪುಸ್ತಕಾಂ[बदल]

 • ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲುಯಿಡ್ ಮೆಖಾನಿಕ್ಸ್ ಆನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
 • ವಿಂಗ್ಸ್ ಒಫ್ ಫೈಯರ್
 • ಇಂಡಿಯಾ ೨೦೨೦
 • ಇಗ್ನೈಟೆಡ್ ಮ್ಮೆಂಡ್ಸ್
 • ಎನ್ವಿಶನಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ನೇಷ‌ನ್
 • ಮೈ ಜರ್ನಿ
 • ದಿ ಲೈಟ್ ಟ್ರೀ
 • ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕಲಾಂ[5]

ಮರಣ್[बदल]

ಡಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜುಲೈ ೨೭ ೨೦೧೫ ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾತಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಸೆರ್ಸಿಲೆಂ ಜಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ವಕಾತ್ ಲಾಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ೩೦ ಜುಲೈ ೨೦೧೫ ಆಂತ್ ಡಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ನಿಕೆಪಿಲೊ.

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]

 1. https://www.mapsofindia.com/who-is-who/government.../a-p-j-abdul-kalam.htm.
 2. economictimes.indiatimes.com › Slideshows › People
 3. https://www.mapsofindia.com/who-is-who/government.../a-p-j-abdul-kalam.html
 4. indiatoday.intoday.in/section/346/.../articles-on-apj-abdul-kalam-from-india-today.ht..
 5. 5.0 5.1 https://successstory.com/people/avul-pakir-jainulabdeen-abdul-kalam