ಕರಿಂತ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ಕರಿಂತ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

Second Epistle to the Corinthians

ಕರಿಂತ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

ಆಪ್ಲೆ ಧರಂಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೆ ತಿಸ್ರೆ ಭಂವ್ಡೆಚ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್, ಮಾಸೆದನಿಯೆ ಥಾವ್ನ್, ಪಾವ್ಲುನ್ ಕರಿಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ಚಡ್ ಕರುನ್ 57ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಾಯ್ತ್, ಹೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಎಫೆಜಾಂತ್ ದನ್ ವರ್ಸಾಂ ರಾವುನ್, ಪಾವ್ಲು ಕರಿಂತಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆಲ್ಸೊ. ಥಡೊ ಕಾಳ್ ಆದಿಂ, ಕರಿಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಎಕ್ ಖರ್ ಪತ್ರ್ಯ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಭಾವಾರ್ಥಿಯಾಂಚೆರ್ ಕಸ್ಲೊ ಪರಿಣಾಂ ಜಾಲಾ ತೊ ಪಳೆವಂಕ್, ಹೆ ನವೆ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಸಭೆಕ್ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ತಿತಾಕ್ ಕರಿಂತಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಲೊ. ಹೆ ವಿಶಿಂ ತಿತಾನ್, ಪರತ್ ಯೆವ್ನ್, ಪಾವ್ಲುಕ್ ಸಗ್ಳಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ, ತಿಕಾ ಲಾಗುನ್ ತಾಣೆಂ ಕರಿಂತ್ಕಾರಾಂಕ್ ಹೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಪಾವ್ಲು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಆನಿ ಮುನಿಯಾರ್ಪಣಾಚಿ ರಾಖಣ್ ಕರ್ತಾ; ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗರಿಬ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪಟಿ ಎಕ್ಠಾಂಯ್ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾ; ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರುರ್ ವಿರಧಿಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ತೊ ಜಬಾಬ್ ದಿತಾ. ಆಪುಣ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಖರೊ ಧರಂದುತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಟಿಕಾ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿಂ ವಳ್ಖುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಾದೆಪಣ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಖೆರಿತ್ ಆನಿ ವಿಶೆಶ್ ದರ್ಶನಾಂ ವರ್ವಿಂ, ತಶೆಂಚ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂದಗ್ದಾಂ ವರ್ವಿಂ, ಠಾವೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾವ್ಲು ದಾಖವಂಕ್ ಸದ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :[बदल]

ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನಾ : 1 : 1-11

ಪಾವ್ಲು ಆನಿ ಕರಿಂತಾಚಿ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭಾ : 1: 12-7 : 16

ಜುದೆಇಯಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಧರಂದಾನಾಂಚಿ ವರ್ಗಣಿ : 8 : 1- 9 : 15

ಪಾವ್ಲು ಆಪುಣ್ ಧರಂದುತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚಿ ರಾಖಣ್ ಕರ್ತಾ : 10: 1-13:10

ಸಂಪಾದ್ಣಿ : 13 : 11-14


ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Korintkarank Pauluchem Dusrem Potr

Second_Epistle_to_the_Corinthians

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible


Polleiat[बदल]

Modern English to Konkani Dictionary - Isidore Dantas.pdf

Sondorbh[बदल]


[1]

[2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14