ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   

सांचो:Infobox University

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್
ಮುಖ್ಯ್ ಸಭಾಸಲಾಚಿ ಭಿತರ್ಲಿ ತಸ್ವಿರ್

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ 'ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್' ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕರ್ನಾಟಕ್, ಭಾರತ್ ದೇಶಾಂತ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ೧೯೬೯-ಂತ್, ಭಾಗೆವಂತಿ ಮರ್ಯೆಕ್ ಸರ್ಮಪುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. Carmelites of Mary Immaculate (ಸಿಎಮ್ಐ), ಹೊ ಮೇಳ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ದೇಶೀಯ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೇಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ Syrian Catholic. ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ೨೦೦೮ ಇಸ್ವೆಂತ್ 'ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆಲಿ ವಿಶ್ಚವಿದ್ಯಾಲಯ್' ಸ್ಥಾನ್‌ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಏಕ್ ಫುಡ್ಕಾಯೆಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೊ, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಚಡಾವತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ ಏಕ್ ವರ್ತೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. ಇಂಡಿಯಾ ಟಡೇ-ನೀಲ್ಸನ್ ೨೦೧೪ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್, ವಿಗ್ಯಾನ್, ವ್ಯವಹಾರ್, ಆನಿ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಧಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಇಂಡಿಯಾ ಟಡೇ-ನೀಲ್ಸನ್ ೨೦೧೪ ಸಮೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಕ್ರಮಾಂಕಾಂತ್ , ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್, ಬಿಬಿಎ ವಿಭಾಗ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ಕಲಾ ವಿಭಾಗ್ ಸವೆಂ, ವಿಗ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಚೊವ್ತೆಂ, ವ್ಯವಹಾರ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಆನಿ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಧಾವೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ನಾಯ್ಲಾಂ.[1]

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ಚೆಂ ಬಾಂದಪ್-೧, ಬಾಂದಪ್-೨, ಮುಖ್ಯ್ ಗ್ರಂಥ್ ಭಂಡಾರ್ ಆನಿ ತಾವರೆಕರೆ ಪ್ರದೇಶಾಚೆಂ ವೈಮಾನಿಕ್ ತಸ್ವಿರ್

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕೊಲೇಜ್ University Grants Commission of India, (ಯುಜಿಸಿ) ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ೧೭ಜೂನ್ ೧೯೭೨-ಂತ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ. ಹಾಕಾ (ನ್ಯಾಕ್) ಸಮಿತಿ ಥಾವ್ನ್ National Assessment and Accreditation Council(ಎನ್ಎಎಸಿ), ಏಕ್ ಯುಜಿಸಿ-ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಹಾಚೊ ಅಂಗ್-ಸಂಸ್ಥೊ ಮ್ಹಣ್ ೧೯೯೮ ಆನಿ ಹಾಚಿ ಮಾನ್ಯತಾ ೨೦೦೫-ಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ನೆಮ್ಲಾ. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್-ಚ್ಚ್ Karnataka ಪಯ್ಲಿ National Assessment and Accreditation Council (ಎನ್ಎಎಸಿ) ಥಾವ್ನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಳೆಲಿ ಕೊಲೆಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ . ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹಾಕಾ A+ (ಎ+) ಸಂಸ್ಥೊ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಯಾಕ್ ಸಮಿತಿನ್ ಪಾಚಾರ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಸಮರ್ಥೆವಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಮಣೀಕೃತ್ ಕೆಲಾಂ.[2]

ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಪರಿಸರ್[बदल]

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಕ್ 'ಉತ್ತಮ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಆನಿ ಇಟಾಲಾಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರ್ ಕಲಾ ಮಂಡಳೆನ್ ೨೦೦೦-೨೦೦೨ ಇಸ್ವೆಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕೆಲಾ. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ 'ಉತ್ತಮ್ ವೊಡ್ತಾಚೆಂ ಸಂಸ್ಥೊ' ಮ್ಹಣ್ ಮೈಸೂರ್ ಉದ್ಯಾನ್ ಮಂಡಳೆನ್ ಪಾಚಾರ್ಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೨೦೧೨ ಇಸ್ವೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ.सांचो:Fix/category[citation needed] ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೆಂ ಪರಿಸರ್ ಶೂನ್ಯ್ ವಿಬಾಡ್ಣೆ ಪರಿಸರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸುಕೆಂ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ವೊಲ್ಸಾಣ್ ಭರ್ಲಲ್ಲೊ ಕಸ್ರೊ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಜಾವ್ನ್ ಪುನರುತ್ಪಾದನ್ ಕರ್ತಾ.[3] ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಗ್ದೆಂವಿಣೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ನಗ್ದೆ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ದೀವ್ನ್ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ದೊಡ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಕಾರೊನ್ ತಾಂಚೆಂ ವಳ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏಕಾಂತ್ಚ್ ಛಾಪ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್-ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್-ನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲಾಂ South Indian Bank[4]

ವಸ್ತಿ[बदल]

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ್ ಆವರಣಾಂತ್ ಆಚ್ಚ್ಯಾ ಜೊನಾಸ್ ವಸ್ತೆ ಘರಾಂತ್ ೩೦೦ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆನಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಸ್ತೆ ಘರಾಂತ್ ೨೬೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಆವರಣಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೇವಡನ್ ವಸ್ತೆ ಘರಾಂತ್ ೧೦೦೦ ಚೆಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ರಾವ್ಯೆತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿವಾಸಾಂತ್ ೨೦೦ ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವರಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಚೆಡ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿವಾಸ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲಗ್ಬಗ್ ೫೦೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್.सांचो:Fix/category[citation needed]

ಕಾರ್ಭಾರ್ ಆನಿ ಆಡಳ್ತೆಂ[बदल]

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಚೊ ಜಾಗೊ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಆಸೊನ್ सांचो:ಬದಲ್ಲೆಲಿಆನಿ ಹೊ ಜಾಗೊ 100-acre (40 ha) ಧರ್ಮರಾಂ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಮದ್ಗಾತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೊ ಜಾಗೊ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹಹರಾಚ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಸಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್. ಹೆಒ ಜಾಗೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಮ್ಹಾಮಾರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ದುದಾ ದುಖಾನಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ ಹೊಸೂರ್ ಮಾರೊಗ್ (ಎನ್ಹೆಚ್ ೭).

೨೦೦೯ ಇಸ್ವೆಂತ್, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಕೆಂಗೇರಿಚ್ಯಾ Kengeri ೭೫ ಎಕ್ರೆ ಜಮೀನಾಂತ್ ಪರಿಸರ್-ಮಯ್ಪಾಸಿ (ಇಕೊ-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ) ಆವರಣ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್-ಮೈಸೂರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಚೆರ್ ಎಸ್ಹೆಚ್ ೧೭ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್, ನಿವಾಸಿ-ಪದವಿಪೂರ್ವ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯುನಿರ್ವಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥಾ ನಿರ್ವಹಣ್ (Christ University Institute of Management, ಸಿಯುಐಎಮ್). ಶಹರಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆವರಣ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ವಸ್ತೆ ನಿವಾಸಾಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಪಾರಾಂಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್- ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸೆಝಾರಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊರಮಂಗಲ Koramangala ಆನಿ ಜಯನಗರ್ Jayanagar ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಇತರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ನಿವಾಸ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಜಾಗೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

The University has around 12000 students from all over India and some parts of the world and around 500 faculty members.[5]

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್[बदल]

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಪದ್ವಿಪೂರ್ವ್, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಆನಿ ಸಂಶೋಧನ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದಿತಾ. ಹೆ ವಿಷಯ್ ಕಾನೂನ್, ಶಿಕ್ಷಣ್, ವಿಗ್ಯಾನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಭಾಸ್, ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಆನಿ ನಿರ್ವಹಣ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಎಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿತಾ.[6] In 2005, the formerly known Christ College (now Christ University) was the first institution in South India to be re-accredited with A+ by NAAC.[5]

ಪದ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ್[बदल]

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ೪೫ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂ ಮಾನವಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಗ್ಯಾನ್, ವಿಗ್ಯಾನ್, ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಆನಿ ನಿರ್ವಹಣ್, ಕಾನೂನ್, ಶಿಕ್ಷಣ್, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಎಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಪದ್ವೆ ಶಿಕ್ಪಾಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ಆವ್ದಿ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪದ್ವಿ Bachelor of Education (ಬಿ.ಎಡ್, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ), ಹೊಟೇಲ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಪದ್ವಿ (ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ, ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ), ಕಾನೂನ್ ಪದ್ವಿ (ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ, ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ), ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪದ್ವಿ (ಬಿ.ಟೆಕ್, ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ) ಆನಿ ಸಮಗ್ರ್ ಬಿ.ಟೆಕ್/ ಎಂ.ಟೆಕ್ ವಾ ಎಂ.ಬಿ.ಎ (ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ) ಹ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಆವ್ದೆಕ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ.

ಉದ್ಯಮ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಪದ್ವಿ(ಬಿ.ಬಿ.ಎ), ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಪದ್ವಿ (ಬಿ.ಕಾಂ.), ಕಲಾ ಪದ್ವಿ (ಬಿ.ಎ.) ಆನಿ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಪದ್ವೆ (ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ತೀನ್ ಪ್ರಮುಖ್ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂ ಎಕ್ ವಿಶೇಷ್ ರೀತ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್.[6]

ಪದ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂತ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ[बदल]

ಭಾಷಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಚೆರ್ ತರ್ಬೆತಿ
ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಆನಿ ಸಮುದಾಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ (ಸಿಎಸ್ಐ) ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಭಾರತ್ಸಂಗಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖರಾರಾ (ಎಮ್.ಒಯು.) ಮುಕಾಂತ್ರ್, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅಂರ್ತಜಾಳಿಕ್ ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳ್, ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಆನಿ ಉರ್ದು ಭಾಸಾಂನಿ ನಿರಂತರ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪದ್ವೆ ಶಿಕಾಫ್ ಜೋಡ್ಚ್ಯಾ ೧೬೦೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಕ್ ಸ್ವಂತ್ ದ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ್ ಕರ್ಚಿ (ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ) ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸೊನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಚೆ ನಮುನ್ಯಾ ದೃಶ್ಯ್ ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ.[7]

The Hindi and Kannada articles may be found at collection of Hindi articles and ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂ[बदल]

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ೪೪ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವೆ ಶಿಕ್ಪಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ೧೬ ಸ್ತಾತಕೋತ್ತರ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ್ (ಎಂ.ಫಿಲ್) ಆನಿ ೧೭ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿಂತ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ್ ಪದ್ವೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾನವಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಗ್ಯಾನ್, ವಿಗ್ಯಾನ್, ಕಾನೂನ್, ಶಿಕ್ಷಣ್, ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಆನಿ ನಿರ್ವಹಣ್, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಎಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಅರ್ಪಿತಾ. ಸ್ತಾತಕೋತ್ತರ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ್ (ಎಂಫಿಲ್) ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ (ಸಂಗಣಕ್)ಆನಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಕಾನೂನ್ ಪದ್ವಿ ಕ್ರಮಾಂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಆನಿ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಂಕ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಆಸ್ತಾ.

ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಕ್ರಮಾಂಕ್[बदल]

India Today ಇಂಡಿಯಾ ಟಡೇ ವೃತ್ತ್ ಪತ್ರಿಕೆನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ೨೦೧೫ ಇಸ್ವೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಸ್ನಾಥಕೋತ್ತರ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ರಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. ಹಾಚಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ವರ್ದಿ ಸಕಯ್ಲ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಕೋಷ್ಟಕಾಂನಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಆನಿ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಅತಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿಂತ್ ಆಸಾತ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಕ್ ೨೦೧೨ ಇಸ್ವೆಂತ್ ೩೧ ಶ್ರೇಣಿ ಥಾವ್ನ್ ೨೦೧೩ ಇಸ್ವೆಂತ್ ೨೩ ಶ್ರೇಣಿಕ್ ಉಬಾರ್ಲಾಂ. ಹಿ ಏಖ್ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಭಾರತಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂ ಪರಿಂಚ್ಚ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ.[8]

ಖಾಸ್ಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಮೀಕ್ಷಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಇಂಡಿಯಾ-ಟುಡೇ ವೃತ್ತ್ ಪತ್ರಿಕೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ೨೦೧೫ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ.[9]

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ವೀಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂಚೆಂ ಕ್ರಮಾಂಕ್ [8]
ವರಸ್ ಕ್ರಮಾಂಕ್
೨೦೧೫ ೧೧
೨೦೧೪ ೧೮
೨೦೧೩ ೨೩
೨೦೧೨ ೩೧
ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವೆಚೆಂ ಕ್ರಮಾಂಕ್ [10]
Course ಕ್ರಮಾಂಕ್ ೨೦೦೫ ಕ್ರಮಾಂಕ್ ೨೦೦೬ ಕ್ರಮಾಂಕ್ ೨೦೦೭ ಕ್ರಮಾಂಕ್ ೨೦೦೮ ಕ್ರಮಾಂಕ್ ೨೦೦೯ ಕ್ರಮಾಂಕ್ ೨೦೧೦ ಕ್ರಮಾಂಕ್ ೨೦೧೧ ಕ್ರಮಾಂಕ್ ೨೦೧೨ ಕ್ರಮಾಂಕ್ ೨೦೧೩ ಕ್ರಮಾಂಕ್ ೨೦೧೪ ಕ್ರಮಾಂಕ್ ೨೦೧೫
ಉದ್ಯಮ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಪದ್ವಿ - - - - - - - -
(ಸಂಗಣಕ್ ಅರ್ಜಿ ಪದ್ವಿ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ಲಿಕೇಷನ್) - - - - - - - -
ಜಮ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕ್ (ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್) - - - - - - - -
ವಿಗ್ಯಾನ್ ೧೦ ೧೦ ೧೦ ೧೩
ವಾಣಿಜ್ಯ್ - -
ಮಾನವಿಕ್ (ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ - ೧೨ ೧೦
ಕಾನೂನ್ - - - - - - ೧೫ ೧೬ ೧೩ ೧೨ ೧೨

The Week ಹಂಸ ಸಂಶೋಧ್ ಆನಿ ದಿ ವೀಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಆಸಾಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ೨೦೧೫ ಸಮೀಕ್ಷೆಚೆಂ ಕೋಷ್ಟಕ್.

The Week-Hansa research survey 2015[11]
ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ರಮಾಂಕ್ ೨೦೧೫
ಕಲಾ
ವಾಣಿಜ್ಯ್
ವಿಗ್ಯಾನ್
ಕಾನೂನ್ ೨೬
ಹೊಟೇಲ್ ನಿರ್ಹಣ್ ೧೫

ಹಾತ್ ಮೆಳೊವ್ಣಿ (ಸಹಕಾರ್)[बदल]

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ವಿದೇಶೀ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಎಕ್ತಾರಾಚೊ ಸಹಕಾರೀ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ (ಯುಎಸ್ಎಸಿ).[12] ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರ್ಭರ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಸಹಕಾರೀ ಖರಾರ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. Western Michigan University, Catholic University of America and Baldwin Wallace University ಅಮೆರಿಕಾ ದೇಶಾಂತ್, Swansea University, Sheffield Hallam University, Liverpool Hope University ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶಾಂತ್, Griffith Universityಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್, Lille Catholic Universityಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಾಂತ್ ಆನಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಎನ್ಹೆಚ್ಟಿವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಜೆತ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಕೊರಿಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಸಂಗಿಂ ೨೦೧೩ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅದ್ಲಿ-ಬದ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂಕ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಸಮ್ಜಣೆಚ್ಯಾ ಖರಾರಾಕ್ ರುಜು ಕೆಲ್ಯಾ.[5]

ಭಾರತ್ ಗೇಟ್ವೇ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ್[बदल]

ಭಾರತ್ ದೇಶಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ವಿದೇಶೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಲಾಭ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ-ಗೇಟ್ವೇ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ್ (ಐಜಿಪಿ) ಆಸಾ.[13][14]

ಗ್ರಂಥ್ ಭಂಡಾರ್[बदल]

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ್ ಆವರಣಾಂತ್ ದೋನ್ ಗ್ರಂಥ್ ಭಡಾರ್ ಆಸೊನ್ ಪಯ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ್ ಗ್ರಂಥ್ ಭಂಡಾರ್ ಆನಿ ಜ್ಞಾನ್-ಕೋಶ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಹೊ ಭಂಡಾರ್ ಮೊದ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸವ್ಯಾ, ಸಾತ್ವ್ಯಾ, ಆಡ್ವ್ಯಾ ಆನಿ ನೊವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆಂಚೆರ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಆಸಾ.[5]

ಸಂಶೋಧನ್[बदल]

ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲಯ್ ಸಂಶೋಧನ್ ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ್ (ಎಂಫಿಲ್) ದೇಡ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಆನಿ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿಂತ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲ್ಯಾ. ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಸಂಶೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀವ್ನ್, ಎಕಾಕ್ಷರ್ ಆನಿ ಸಂಶೋಧ್ ಪತ್ರಾಂ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಷೇಶ್ ಆದ್ಯತಾ ಆಸಾ.

ಪರ್ಗಟ್ಣಿ[बदल]

ಕನ್ನಡ ಸಂಘಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಸುಮಾರ್ ೨೨೦ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಕನ್ನಡ Kannada, ಭಾಷೆಂತ್ ಪ್ಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್ಭರ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಸಂಘ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ರಹಿತ್ ಸಂಘ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಕನ್ನಡಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸೊನ್ ಎದೊಳ್ ವರೆಗ್ ಸ ವಿಮರ್ಶಕಾತ್ಮಕ್ ಪತ್ರಿಕಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ:[5]

ದಸ್ತುರ್ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ[बदल]

ಭಾಷೆಚೊ ಉತ್ಸವ್[बदल]

ಭಾಷಾ ಉತ್ಸವ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪರ್ಬಾ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ದೀಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹಸೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಹ್ಯಾದಿಸಾ ಡೊಲ್ ನಾಚ್, ಬೊಯ್ಲಾಟ್, ನಾಚ್ತಾತ್. ದೇಶಾಚಿ ವಿವಿಧ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಮಗಾಸರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.[15] ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಬೆ ವೆಳಾರ್ ಗಾರುಡ್ ನೃತ್ಯ್, ಚೆಂಡೆ ನೃತ್ಯ್, ಕಳರಿಪಯಾಟ್ಟು, ವೇದ್ ವಾಸ್ಚೆಂ, ತಿರುವತ್ತಿರಕಾಲಿ, ರಬೀಂದ್ರ ಸಂಗೀತ್, ಕೇರಳ ನಾಡನಂ, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಮೋಹಿನಯಾಟ್ಟಂ ಆನಿ ಕಥಕ್ಕಳಿಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್i. ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಚರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಬೆ ವೆಳಾರ್ ಜಮ್ಲೆಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಂಗಡ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ್ ನ್ಹಸ್ಣಾರ್ ನಾಚ್ತಾತ್.[16]

ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿ[बदल]

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಕ್ರಯಾಳ್ ರಂಗ್ ತರ್ಬೆತಿ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಹರ್ಯಕಾ ವರ್ಸಾ ಹೊ ಪಂಗಡ್ ಏಕ್ ಖೆಳ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ 'ದಿ 'ಆನಾಯ್ಟಿಂಗ್(೨೦೧೪) ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಖೆಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.[17]

ಸಾಂದೆಪಣ್[बदल]

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಭಾರತೀಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಸಂಘಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.[18]

ಲೋಕ್[बदल]

ಶಿಕ್ಷಕ್-ಶಿಕ್ಷಕಿಂ[बदल]

 • ಪ್ರೊ. ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜು, ಕನ್ನಡ ಸಂಘಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್[19]
 • ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾದೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕೃತ್. ಫೂರ್ಣಚಣದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ-ಚೊ ಚಿಂದಬರ ರಹಸ್ಯ ಕಾದಂಬರಿ ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್.l[20]
 • ದೊ| ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಿ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ [21]

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ[बदल]

ಆದ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ[बदल]

ವಿಶ್ವ್ ದಾಕ್ಲೊ[बदल]

ವಿನೀತ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೧೧ ವೆರ್, ಕ್ರೈಸ್ಸ್ ಪದ್ವಿಪೂರ್ವ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ 'ತುಮ್ಕಾಂ 'ಬೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್' ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾತಾಗೀ?' ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ೨೧೩೬ ಜಣಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಲಿಮ್ಕಾ ವಿಶ್ವ ಧಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ. ಹೊ ಧಾಕ್ಲೊ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಧಾಕ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.[27][28][29][30]

ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ಧಾಕ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ೧,೨೪೬ ಜಣಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ೫ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೧ವೆರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವಿನೀತ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ Vineeth Vincent ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ Bangalore ಸಾಧ್ಸಿಲ್ಲೊ 'ಮನ್ಶ್ಯಾ ಬೀಟ್-ಬಾಕ್ಸ್' ಹಾಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಜಮೊ.[31] This record was broken by Shlomo ಹೊ ಧಾಕ್ಲೊ ಮುಕಾರ್ ೧೪ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೧ ವೆರ್ ಶ್ಲೊಮೊ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ೨,೦೮೧ ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೊಡ್ಲೊ[32]

ವಿವಾದ್[बदल]

ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಪತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ವಿವಾದಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲಾ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕೊಲೆಜ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ್ (Bangalore University ಹ್ಯಾ ವಿವಾದಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್) ಅಧೀನ್ ಆಸೊನ್ ಹಾಣಿಂ 'ವಿರೋಧ್ ರಹಿತ್' ಪತ್ರ್ (ಎನ್ಒಸಿ) ಯುಜಿಸಿ-ಕ್ ಪಾಟಂವ್ಚ್ಇ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಎನ್ಒಸಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನಿರಾಕರ್ಸಿಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ್ ಪತ್ರ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಯುಜಿಸಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದದ್ಯಾಲಯ್-ಚ್ಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರಾನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ರಾವ್ಲಿ.[33] ಹೆಂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಕ್ ೪೪ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂ ಸವೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ 'ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ್ ವಿಶ್ವಿದ್ಯಾಲಯ್' ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೆಂ.[34] In the final evaluation done by ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜುಲೈ ೨೦೧೪ ವೆರ್, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ೪೪ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂ ಸವೆಂ 'ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಥಾನ್‌ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ.[35]

ಮುಕಾರ್ ಪಳೆ[बदल]

ಉಲ್ಲೇಖ್[बदल]

 1. "India's Best Colleges - 2014". India Today. Retrieved 28 August 2015.
 2. "Selection of colleges under CPE scheme" (PDF). UGC. Retrieved 10 March 2014.
 3. PS, Ramya (15 September 2010). "It's time for Bangalore colleges to go green". DNA. Retrieved 23 March 2014.
 4. Kumar, Chethan (8 August 2013). "Christ campus goes cashless". Deccan Herald. Retrieved 23 March 2014.
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Aleem, Ayesha (24 June 2013). "Different Keystrokes". India Today. Retrieved 12 March 2014.
 6. 6.0 6.1 "Admissions". Website. Christ University. Retrieved 14 July 2013.
 7. Muzammiluddin, Syed. "Wikipedia at Forefront in Christ University". Retrieved 20 March 2014.
 8. 8.0 8.1 Nayyar, Dhiraj (24 May 2013). "India Today ranks India's best universities for 2013". Magazine. Retrieved 20 March 2014.
 9. Deka, Kaushik (13 July 2015). "Time to take the next big leap". Magazine. India Today. pp. 65–67.
 10. The Best Colleges of India. India Today. 24 June 2013.
 11. Chaudhury, Sharmista (21 June 2015). "A brave new 'blended' world". The Week. Retrieved 22 August 2015.
 12. "Host University for Bangalore, India". website. Retrieved 20 March 2014.
 13. "India Higher Education – Christ University". website. Retrieved 25 March 2014.
 14. "India Gateway Program". website. Retrieved 25 March 2014.
 15. "Bhasha utsav". The Hindu. Chennai, India. 9 September 2008. Retrieved 21 March 2014.
 16. "A cultural ensemble at Bhasha Utsav". Deccan Herald. 9 September 2009. Retrieved 21 March 2014.
 17. Philip, Zoya (2 March 2014). "Answering the curtain call". Deccan Chronicle.
 18. Association of Indian Universities http://www.aiuweb.org/Members/MembersC.asp. Retrieved 28 August 2015. Missing or empty |title= (help)
 19. rao, H.S. Raghavendra (4 January 2008). "An exit from Kannada space". The Hindu. Chennai, India. Retrieved 21 March 2014.
 20. Narayan, Swathi. "Hey, where's the divide?". Mid-Day. Mid-Day. Retrieved 25 April 2015.
 21. "It must be love". harmonyindia.org. Retrieved 28 August 2015.
 22. Nagaraj, Nirmala (24 July 2010). "MIND OVER MATTER A special scholar". Retrieved 25 March 2014.
 23. "TEDxChristUniversity". Website. Retrieved 25 March 2014.
 24. "Making of Mindtree Part II(1999–2003)" (PDF). Retrieved 25 March 2014.
 25. "Mr. Raj Chengappa on "India and the Bomb: Myths and Reality"". Alumni website. Retrieved 13 May 2014.
 26. "Main News". The Tribune. 12 February 2010. Retrieved 13 May 2014.
 27. "This world record will be a mouthful". Retrieved 1 June 2011.
 28. "Christ College Sets National Beatboxing Record". Retrieved 1 June 2011.
 29. "Christ University students attempt record in beatboxing". The Hindu. Chennai, India. 11 January 2011. Retrieved 1 June 2011.
 30. "Christ Junior College beatboxers aim to set a new record". Retrieved 2 June 2011.
 31. "Largest human beatbox ensemble". Retrieved 31 May 2011.
 32. "Largest human beatbox ensemble". Retrieved 27 March 2012.
 33. "Deemed status: Bangalore University breaks its own rules?". The Hindu. Chennai, India. 6 August 2008.
 34. "Centre to derecognise 44 deemed universities". ndtv.com. Retrieved 22 January 2012.
 35. "UGC asks 34 blacklisted deemed universities to start functioning". Career India. 24 September 2014. Retrieved 28 August 2015. |first1= missing |last1= (help)

ಭಾಯ್ಲೆ ಸಂಪರ್ಕ್[बदल]

सांचो:Association of Christian Universities and Colleges in Asia सांचो:Universities in Karnataka