ಗಣಿತ್

विकिपीडिया कडल्यान
ಗಣಿತ್

ಗಣಿತ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್. ಹೆಂ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ.

ಗಣಿತಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ್ ರಿತಿನ್ ತೀನ್ ಭಾಗ್ ಆಸಾತ್ :

  1. ಅಂಕ್‌ಗಣಿತ್ (Arithmetic)
  2. ಬೀಜ್‌ಗಣಿತ್ (Algebra)
  3. ರೇಖ್‌ಗಣಿತ್ (Geometry)


ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸೊಂಪಾನಾ. ಹಾಕಾ ಚಡಿತ್ ವಿಷಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಜರ್ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಯೀ ವಿಷಯ್ ಸೆರ್ವೊಂಕ್ ಆಸಾ ತರ್, ತುಮಿ ತೆಂ ಬೊರೊವ್ನ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಪ್ಕಾರಾಚೆ ಜಾತೆಲೆ. ಕಿತೆಂ ತರಿಯಿ ಅಕ್ಷರಾಂತ್ ಚುಕಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತಿದ್ವಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗಣಿತ್&oldid=206288" चे कडल्यान परतून मेळयलें