ಗುಲೊಬ್ ಪುಲ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : गुलाब

ಗುಲೊಬ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಪುಲ್.ಗುಲೊಬ್ ಪುಲಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಕಲ್ಲರ್ ಅಸಾತ್. ತಾಚಾ ಝಡಾಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಪುಲಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೊಸ್ತು ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಂಟೆ ಅಸಾತ್.[1]

ಜಾತ್[बदल]

ತಮ್ಡ್ ಗುಲೊಬ್

ಝಡಾಂತ್ ಮೊಸ್ತು ಜಾತ್ ಅಸಾತ್.ಥೊಡ್ಯೊ ಜಾತಿಚಿ ಝಡಾಂ ಯುರೋಪ್,ಉತ್ತರ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಥೊಡಿ ಝಡಾಂ ೨೦ಮೀ ಮಣಸರ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ರೋಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಾಂವ್ ಪ್ರೆಂಚ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ.ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಬಾಷೆಂತ್ ಗುಲೊಬ್ ಪುಲಾಕ್ ರೋಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಾಂವ್ ಅಸಾ. ಗುಲೊಬ್ ಪುಲಾಂತ್ ಅಮಿ ವಸ್ತುರಾಕ್ ವಾಪಾರ್ಚಿ ಸೊಭಿತ್ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ತೇಲ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ಗುಲೊಬ್ ಪುಲಾಚೆಂ ಅತ್ತರ್ ಮನೊನ್ ನಾಂವ್ ಅಸಾ.ಪ್ರೆಂಚ್ ಗಾವಾಂತ್ ಗುಲೊಬ್ ಪುಲಾಚೆಂ ಷರಬತ್ ಪ್ರಸಿದ್ದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗುಲೊಬ್ ಪುಲಾಂಕ್ ಸಿ ಜೀವಸತ್ವ ಅಂಶ ಅಸಾ.[2]

 • ರೋಸಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಯೆ : ಲೇಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್‌ ಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಕಾ : ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ಕೆನೈನಾ :ನಾಯಿ ಗುಲೊಬ್, ಕಾಡುಗುಲೊಬ್ ಪೊದೆ
 • ರೋಸಾ ಕರೋಲಿನಾ : ಗೋಮಾಳ ಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ಚೈನೆನ್ಸಿಸ್ : ಚೈನಾ ಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ಡ್ಯುಮಾಲಿಸ್ : ಮಾಸಲುಬೂದಿ ನಾಯಿ ಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ಎಗ್ಲಾಂಟೇರಿಯಾ : ಸುವಾಸಿತ ಕಾಡು ಗುಲೊಬ್ ನಾತ್ಯಾರ್ ಸುವಾಸಿತ ಕೊಲ್ಯಾಚೆಂ ಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ಫೀಟಿಡಾ : ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಹಳದಿ ನಾತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಾಡುಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ಗ್ಯಾಲಿಕಾ : ಗ್ಯಾಲಿಕ್ ಗುಲೊಬ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ಜೈಗ್ಯಾಂಟಿಯಾ (ಸಮಾನ. R. ಎಕ್ಸ್ ಓಟೊರೇಟಾ ಜೈಗ್ಯಾಂಟಿಯಾ )
 • ರೋಸಾ ಗ್ಲೌಕಾ (ಸಮಾನ. R.ರುಬ್ರಿಫೋಲಿಯಾ ): ಕೆಂಪುಕೊಲೊ ಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ಲೇವಿಗೇಟಾ (ಸಮಾನ. R. ಸಿನೈಕಾ ): ಚೆರಕೀ ಗುಲೊಬ್, ಕೆಮೆಲಿಯಾ ಗುಲೊಬ್, ಮರ್ದನ್ ಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ಮಜಾಲಿಸ್ : ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಬಣ್ಣದ ಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ಮೊಸ್ಚಾಟಾ : ಕಸ್ತೂರಿ ಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೋರಾ : ಬಹುಪುಷ್ಪೀಯ ಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ಪಿಂಪಿನೆಲ್ಲಿಫೋಲಿಯಾ : ಸ್ಕಾಚ್‌ ಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ರೂಬಿಗಿನೋಸಾ (ಸಮಾನ. R. ಎಗ್ಲಾಂಟೇರಿಯಾ ): ಸುವಾಸಿತ ಕೊಲ್ಯಾಚೊ ಗುಲೊಬ್, ಸುವಾಸಿತ ಕಾಡುಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ರೂಗೋಸಾ : ರೂಗ ಗುಲೊಬ್, ಜಪಾನಿಯರ ಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ವರ್ಜೀನಿಯಾನಾ (ಸಮಾನ. R. ಲುಸಿಡಾ ): ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಗುಲೊಬ್

ಗುಲೊಬಾಚೆ ತೇಲ್[बदल]

Rosa arvensis 1

ಗುಲೊಬ್ ಪುಲಾಚಾ ಫಳಾ ಥಾವ್ನ್ ತೇಲ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ತೇಲ್ ಕಾತಿಚಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಗುಲೊಬಾಚಾ ಪುಲಾಂತ್ ಜೆಲ್ಲಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಚಾ ಕರ್ತಾನಾ ಪರ್ಮಳಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಗುಲೊಬಾಚೆಂ ಪಕ್ಳಿ[बदल]

ಸುಮಾರ್ ೫-೧೫ ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ತಾಚೆ ಕೊಲೆ(ಎಲೆ) ಲಾಂಬ್ ಅಸ್ತಾತ್.ತೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನವಿಲು ಗರಿ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾತ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗುಲೊಬಾಕ್ ೫ ಪಕ್ಳಿ ಅಸ್ತಾತ್.[3]

ಕಲ್ಲರ್[बदल]

ಥೊಡೆ ಗುಲೊಬ್ ಧವೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ ತಾಂಬ್ಡೆ,ಹಳ್ಡುವೆ,ಅಶೆಂ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಕಲ್ಲರಾರ್ ಸೊಬ್ತಾತ್. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಂಚಾಯ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಗುಲೊಬ್ ದಿತಾತ್.ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಅಮ್ಚಿ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.[4]

ಉಲ್ಲೇಖ್[बदल]

 1. <http://www.gettyimages.com/photos/rose---flower>
 2. <https://www.theflowerexpert.com/content/mostpopularflowers/rose>
 3. <https://www.amazon.com/1000pcs-Wedding-Scaters-Confetti.../dp/B00JB29Y9Q>
 4. <https://www.proflowers.com/blog/rose-colors-and-meanings>
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗುಲೊಬ್_ಪುಲ್&oldid=188364" चे कडल्यान परतून मेळयलें