ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್

विकिपीडिया कडल्यान
ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಲಿನ್
Born
ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಸರ್ ಚಾಪ್ಲಿನ್, ಜೂ.
Occupationನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ
Years active೧೮೯೫ - ೧೯೭೬

ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲೀನ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳಾಚ್ಯಾಂ ಮುಸ್ಕರಾರ್ ಹಾಸೊ ಏಂವ್ಚೆ ಸಹಜ್. ಆಪ್ಣಾ ಒಟ್ಟುಕ್‌ಅಲ್ಲೆಂದೂಕ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ದುಸ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಸೊಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಸಗ್ಯಾ ಲಾಗ್ಗಿ ಆಸಾನಾ ಮುಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೇತ್. ತಲೆಂ ಸಾಧನ್‌ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಚಾರ್ಲಿ. ಮತ್ಯಾರ್‌ ಏಕ್‌ಟೊಪ್ಪಿ, ಹಾತಾಂತ್‌ ಏಕ್‌ದಾಂಡೊ, ಪೀಂದೋನ್‌ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕೋಟ್, ವೊಂಟಾ ವಯ್ರ್ ಲಾನ್ಶೆ ಮೀಶೊ ದೋರ್ನು ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಹಾಸೊಂವ್ಚೆ ಸಾಧನ್‌ ಕೆಲ್ಲೊ ಚಾರ್ಲಿ ತಾಕಾ ಸಮಾಸಮ್‌ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೋಣಿಯೀ ನಾ.

ಹೋ ಎಕ್ಲೊಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಜೋಕರ್, ಚಲನ್‌ಚಿತ್ರ‍್ಕಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ನಟಯೀ ವಯ್. ಚಾರ್ಲಿ ಎಪ್ರೀಲ್ ೧೬, ೧೮೮೯ ಂತ್ ಇಂಗ್ಲೇಂಡಾಚ್ಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಲಂಡನಾಂತ್‌ ಜಲ್ಮಾಲೊ.ತಾಚೆಂಜಲ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್‌ ಜಾವ್ನ್ಆಲ್ಲೆಂ ಚಾಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಸರ್‌ ಚಾಪ್ಲೀನ್. ಚಾರ್ಲಿಕ್‌ ತಾಚಿ ಆವಯ್‌ ಆದರ್ಶ್. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್‌ ದೊಗಾಂಯ್ ಹಾಸ್ಯ್ಕಲಾಕರಾಂಜಾವ್ನ್ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಚಾರ್ಲಿತಾಚ್ಯಾ ಸತ್ವ್ಯಾಂ ವರ್ಸಾಂತಾವ್ನ್ ಬಣ್‌ಗಾಲ್ನ್ ನಟನ್‌ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್‌ರ‍್ತಾ. ಆಪುಣ್‌ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ದೇಶ್‌ ತಾಕಾ ಬಾರ್ಯ್ ಗಾಲ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್‌ತೊ ಏಕಾ ಚಲಿಯೇ ಒಟ್ಟುಕ್ ಲಗ್ನ್ಜಾತಾ. ತಾಚಿ ಬೊಂವ್ಡಿ ಪೊಳೆವ್ನ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ತಾಕಾ ಸೊಡ್ತಾ. ತರೀಚಾರ್ಲಿತೆ ಖಂಚೆಂಯೀ ತಕ್ಲೆಕ್ ವರಿನಾಸ್ತನಾತಾಚೆಂ ಪ್ರತೀ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಸಂಸರಾಕ್‌ ದಾಕಯ್ತಾ. ಚಾರ್ಲಿ ೧೯೧೩ ರಾಂತ್ ಹೊಲಿವುಡ್‌ಕ್‌ ಯೆತಾ. ತೊ ೧೯೧೪ ಂತ್‌ ಏಕ್ ಚಲನ್‌ಚಿತ್ರ್ ಕರ‍್ತಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಸಬ್ದ್ಆಯ್ಕೊಂಚಿಂಚಿತ್ರ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ವೆಳಾರ್, ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ವೆಳಾರ್, ಮಾಗಿರ್ ಸಡ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ತ್ಯಾಯುಗಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸಿನೆಮಾ ತೊರ‍್ತಾ, ನಿರ್ದೇಶನ್‌ರ‍್ತಾ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಸಂಸಾರಾಂಕ್ ಹಾಸೈತಾ. ತಾಚಾ ಒಟ್ಟುಕ್‌ ಆಲ್ಲೆ ತೆದೂಖ್‌ತೊಕೊಣಾಕಡೆನ್ ವಾಂಟುನ್‌ ಕಾಣ್ಗೆನಾತ್ಲೊ.

ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲೀನ್‌ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮುಳ್ಯಾರ್ "ಮಕಾ ಪಾವ್ಸ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಬಿಜೊವ್ನಾಸ್ತನಾ ಮಜಿಂದುಖಾಂ ಬೊಬ್ ಮರ‍್ನ್ಆಪೊವ್ನ್ ಪಾವ್ಸಾಒಟ್ಟುಕ್‌ದಾಡ್ತಾಂ".ಚಾರ್ಲಿಚಾಪ್ಲೀನ್ ಮುಳ್ಳೊ ವಡ್ಲೊ ಸಾಧಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗ್ದರ್ಶನ್‌ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚಾರ್ಲಿ_ಚಾಪ್ಲಿನ್&oldid=206613" चे कडल्यान परतून मेळयलें