ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯೇ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರಾವಣ ಮ್ಹಳ್ಳಲೋ ಮಹಿನೋ/ಮಾಸ ಮ್ಹತ್ವಾಚೋ. ಹೇ ಮಾಸಾಂತ ಮಸ್ತ ಪರಬ, ಪೂಜಾ ಆಸ್ತಾತೀ. ನಾಗಾಕ ದೂದ ಘಾಲಚೇ (ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ), ಪಡಿಯೇಕ ಮಂಗಳಾರಾ ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜಾ, ಸುತ್ತಾಪುನ್ನವ (ನೂಲಹುಣ್ಣಿಮೆ), ದರಯಾ ದೂದ ಘಾಲಚೇ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀ, (ಕೃಷ್ಣಾನ ಜಲ್ಮಲಲೋ ದಿವಸು). ತಸ್ಸಿ ಜಾವೂನ ಆಷಾಡಮಾಸಾಂತೂಲೇ ಕಾನ್ನಾಧಾರೇಚೇ ಪಾವಸಾ ನಿಮಿತ ಬೆಳಸಾಣೀ ಆಯಿಲೇ ಜನ ಕೆದನಾ ಶ್ರಾವಣ ಯೆತ್ತಾ ಮ್ಹಣ ರಾಖೂನ ಆಸ್ತಾತೀ.

ಸೂರ್ಯಾನ ತಾಗೆಲೆ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವೂನ ಆಸೂಚೇ ಸಿಂಹ ರಾಶೀರೀ ಯೆತ್ತನಾ ಶ್ರಾವಣ ಮಹಿನೋ/ಮಾಸ ಸುರವಾತ ಜಾತ್ತಾ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಸುರವಾತ ಜಾತ್ತರಿ ಸುರುವೇಕ ಯೆವಚೇ ಶುಕ್ರಾರು ಯಾ ಆಯಿತಾರಾ ದಾಕೂನ ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾತ್ತಾ. ಆಮಕಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜಾವೂನ ದೋಳ್ಯಾ ದಿಸೂಚೋ ಸೂರ್ಯೂಚೀ ಜಗತ್ಯಾಚೇ ಸಕ್ಕಡ ಜೀವಜಂತೂಂಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವೂ ಮ್ಹಳ್ಳಲ್ಯಾಂತ ಖಾಂಯ ಅನಮಾನ ನಾ. ಸೂರ್ಯಾನ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಗತ್ಯಚೀ ನಾ ಮ್ಹಣ ಸಕ್ಕಡಾಂಕ ಕಳ್ಳಲೋ ವಿಶಯ. ತಸ್ಸಿ ಜಾವೂನ ದೇವು ಮ್ಹಣ ಘೆತ್ತಿಲೇ ಹೇ ಭಾಸ್ಕರಾಕ (ಸೂರ್ಯ್ಯಾಕ) ನಮನ ಕರೂನ ತಾಗೆಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಜಾವೂಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳಲೇ ಉದ್ದೇಶಾನ ಹೇ ಮಾಸಾಂತ (ಶ್ರಾವಣಾಂತ) ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, (ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ.), ಸಾರಸ್ವತ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದಿಲೇ ಸಮಾಜಾಚೇ ಅಯಪಣಾ ಬಾಯಿಲಮನೀಸ (ಸುಮಂಗಲಿಯೋ) ಕರಚೀ ಪೂಜಾ - ಚೂಡಿ ಪೂಜಾ

ಚೂಡೀ ಪೂಜಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಕಸ್ಸಲೇ ?[बदल]

ಚೂಡೀ ಪೂಜಾ ತುಳಸಿ ಕಾಟ್ಟ್ಯಾಕ ಕರಚೇ ನಿಮಿತ ಹೀ ಪೂಜಾ ತುಳಸಿ ಪೂಜಾ ಮ್ಹಣ ಚಿಂತೂಚೇ ಜನ ಆಸ್ಸಚೀ. ಜಾಲ್ಯಾರ ಹೀ ಪೂಜಾ ಕರಚೇ ತುಳಸೀಕ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸೂರ್ಯಾಕ ಆರಾಧನಾ. ತುಳಸಿ ಕಾಟ್ಟೋ ಆಸೂಚೇ ಆಂಗಣಾಂತ ಸೂರ್ಯು, ಜಲ (ಉದ್ದಾಕ) ಆನೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಂಕಾ ಆರಾಧನಾ ಕರಚೇಚೀ ಚೂಡೀ ಪೂಜಾ. ಚೂಡೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಗಾಂಟೀ, ಜಮೋ, ಕಾಟು ಮ್ಹಣ ಅರ್ಥ ಯೆವಚೋ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ಧ ಗಂಟು, ಗುಂಪು ಯಾ ಕಟ್ಟು ಜಾವೂನ ಆಸೂಕ ಸಕ್ಯ ಆಸ್ಸ.

ಚೂಡೀ ಪೂಜಾ ಕರಚೋ ಉದ್ದೇಶ ಕಸ್ಸಲೋ ?[बदल]

ತಾಂಗತಾಂಗೆಲೆ ಬಾಮುಣಾಲೇ ಉದರಗತ, ಆಯುಷ್ಯ, ಸಂಪತ್ತ, ಆರೋಗ್ಯಾಚೇ ಖತೀರ ಹೀ ಪೂಜಾ ಕರಚೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಚಲೂನ ಆಯಿಲಾ.

ಚೂಡೀಕ ವಾಪರಚೇ ಫೂಲ, ಸಸ್ಯ:[बदल]

ರತ್ನಗಂಧೀ, ಕಣಗೀಲ, ಕರವೀರ, ಚಿರ್ಡೋ, ರಥಾ ಫೂಲ ಆನೀ ಘರಾಚೇ ಮಾಯಿದರಾಂತ ಆಸೂಚೇ ಹಿತಲಾಂತೂಲೇ ಫೂಲ, ಮಾಜರಾ ನಾಂಕೂಟ, ಕಾಯಿಳ್ಯಾ ದೋಳೋ, ಲಾಯೇ ಮಾಡ್ಡೋ, ದಿಬ್ರಾಂಕೂರ ಯಾ ದೂರ್ವಾಂಕೂರ ಯಾ ದೂರ್ವಾ ಮ್ಹಣಚೇ ಏಕ ತಣ (ಹಾಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡಾಂತ ಗರಿಕೆ ಯಾ ಕರಿಕೆ ಮ್ಹಣತಾತೀ) ಆವಳ್ಯಾ ಮಾಡ್ಡೋ ಹೇ ಸಕ್ಕಡ ಜೋಡಸೂನ ವಾಯಾನ ಗಾಂಟೀ ಘಾಲೂನ ವಿಷಮ/ಬೆಸ ಆಂಕಡ್ಯಾಂತ ತಾಂಗತಾಂಗಾ ಜಾವೂಕಾ ಜಾಲೇಲೇ ತಿತೂಲೇ ಬಾಂದಿತಾತೀ- ಹಾಕ್ಕಾ ಚೂಡೀ ಮ್ಹಣಚೇ. ಪಂಚವೀಸ ವರಸಾ ಪುಡೇ ಹೇ ಸಕ್ಕಡ ಫೂಲ ಆನೀಕ ಸಸ್ಯ ವಟ್ಟ ಕರಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಕಾಂಣೀ ಗಾಂವಾಂತ ಭೋಂವೂನ ಫೂಲ ವಟ್ಟ ಕರಚೇ, ಗಾದ್ದೋ, ದರೋ ಸಕ್ಕಡ ಸೊದ್ದೂನ ಮಾಜರಾ ನಾಂಕೂಟ, ಲಾಯೇ ಮಾಡ್ಡೋ, ದಿಬ್ರಾಂಕೂರ, ಕಾಯಿಳ್ಯಾ ದೋಳೋ ಆದಿಲೇ ಜಮ ಕರಚೇ ಆಶ್ಶಿಲೇ. ಆತ್ತ ಬಜಾರಾಂತ ತಯಾರ ಕರೂನ ದವರಲೇಲೀ ಚೂಡೀ ಮ್ಹೆಳ್ತಾ.


ಚೂಡೀ ಪೂಜಾ ಆಚರಣ ಕರಚೋ ಕ್ರಮು: -[बदल]

ಹೀ ಚೂಡೀ ಪೂಜಾ ಸುರ ಜಾವಚೇ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಯಿಲಮನೀಸಾಂಕ ಸಂಭ್ರಮ. ಸೂರ್ಯಾನ ಉದಯಾಕ ಯೇವಚೇ ಪೂಡೇಚೀ ಅಯಪಣಾ ಬಾಯಿಲಮನೀಸ ಉಟಾವೂನ ಮಾತ್ಯಾರೀ ನ್ಹಾವೂನ ಆಟ್ರಾ ಹಾತ್ತಿಚೇ (೧೮ ಮೋಳ) ಕಾಪಡ ಕಾಸ ಘಾಲೂನ ನೆಸೂನ ಸಂತುಷ್ಟ ಮನಾನ ಬಾಯಂಚೇ ದಂಡ್ಯಾಕ ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ ಲಾವೂನ ಫೂಲ ದವರೂನ ಬಾಯಂತೂಯೀ ಘಾಲೂನ ಗಂಗಾ ನ್ಹಈಂಚೇ ಸ್ಮರಣ ಕರೂನ ಬಾಯಂತೂಲ್ಯಾನ ಉದಾಕ ತಾಂಡೂನ ಘರಾ ಪುಯಿದರಾಂತೂಲೇ ಆಂಗಣಾಂತ ಆಸೂಚೀ ತುಳಸಿ ಎದ್ರಾಕ ರಂಗೋಲೀ ಘಾಲೂನ ಘರಾ ಬಾಗಲಾಚೇ ಉಂಬರಾಕ ಶೇಡಿನ ಬರವೂನ ಚೂಡೀ ಪೂಜಾ ಸುರ ಕರತಾತೀ. ತುಳಸೀ ಬದೀನ ದಿವ್ವೋ ಜಳವೂನ, ಜಗಾಂಟ (ಜಾಗಟೆ) ಮಾರೂನ ತುಳಸೀಕ ಉದಾಕ ಘಾಲೂನ ಪಂಚಕದಾಯೀ, ನಾರ್‍ಲು ಕೇಳಾಪೋಣೋ ನೈವೇದ್ಯ ಕರೂನ ಆರತ ಕರತಾತೀ. ತೆದನಾ (ತೇ ವೇಳಾರ) ಏಕ ಪದ ಮ್ಹಣಚೀ ಸೋವಯ ಕಾರವಾರ, ಕುಮಟಾ ದಿಕಡೇ ಆಸಾ. ಆಮಕಾ ಮಂಗಳೂರ ಕಡೇನ ಶುಕ್ರಾರಾ ಮ್ಹತ್ವಾಚೋ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾರವಾರ, ಕುಮಟಾ ಕಡೇನ ಆಯಿತಾರಾ ಪೂಜಾಕ ಮ್ಹತ್ವ. ತಾನ್ನೀ ಪಕತ ಆಯಿತಾರಾ ಮಾತ ಪೂಜನ ಕರಚೇ. ಆಯಿತಾರಾ ಪುರೈತ ಸೂರ್ಯಾಲೇ ಬಿಂಬ ಕಲಶಾಂತ ಪ್ರತಿಸ್ಟಾಪನಾ ಕರತಾತೀ. ತಾಕ್ಕಾ ಅಯಪಣಾ ಬಾಯೀಲಮನೀಸ ಪೂಜಾ ಕರೂನ ಆರತ ಕರತಾತೀ. ಹೋ ಕಲಶು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಜಾವಚೇ ವೇಳಾಕ ಸಮ ಜಾವೂನ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕರಚೀ ಸೋವಯೀ ಆತಾಯೀ ಆಸಾ.

ಶೋಭಾನೆ ಪದ[बदल]

ದೀ ವರೂ ತೂ ಮಾಕ್ಕಾ ತುಳಸೀ, ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷ ಸ್ಥಳನಿವಾಸೀ,
ರಾಕ್ಷಸಕುಲ ವಿಧ್ವಂಸೀ, ಹಾಂವ್ ತುಕ್ಕಾ ಸೋಡು ಕಸ್ಸೀ,
ಮಂಗಲಕರೀ ಸದಾ ಸುಗುಣೀ, ಮಂಗಲಾತ್ಮಕಾಲೀ ರಾಣೀ,
ಭಕ್ತಾಂಕ ತೂ ಸುಖದಾಯಿನೀ, ಹಾಂವ್ ತುಗೆಲಿ ಸ್ತ್ರೀಭಗಿನೀ,
ಗೇ ಕುಂಕುಮ ಲಾಯಿತಾ ತುಕ್ಕಾ, ತೇಂಚೀ ಸದಾ ಮೇಳೋಂತೀ ಮಾಕ್ಕಾ,
ಚಡ್ ಮಾಗೂ ಕಸಲೇ ಹಾಕ್ಯಾ, ದುರ್ಲಕ್ಷ ತೂ ಕೋರೂ ನಾಕ್ಕಾ,
ದಾಕೈತಾಂ ಗೇ ಹೀ ಆರತೀ, ಮನಾಂತಾಸ್ಸೋ ಪತಿರೀ ಭಕ್ತೀ,
ಹಾಂವೆ ಮಾಗ್ಚೇ ದೀ ಹೇ ತುಳಸೀ, ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ನಾಂವ್ ಪಾವಶೀ,
ಗೇ ಮಿಗ್ಗೆಲೆ ಹೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ, ರಾಕ ಮಿಗ್ಗೆಲೆ ಅಯ್ಯಪಣ,
ಪ್ರೀತೀಚೀ ತೂ ಹರಿಕ ಕಶ್ಶೀ, ಹಾಂವ ಜಾವ್ವೋ ಪತಿಕ ತಶ್ಶೀ.

ಹೇ ಶೋಭಾನೆ ಪದ ಭಕ್ತೀನ ಮ್ಹಣ ಆರತ ಕರತಾತೀ. ಹಾತಾಂತ ಅಕ್ಷತ ಧರೂನ ತುಳಸೀ ಕಾಟ್ಟ್ಯಾಕ ಪಾಂಚ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಘಾಲೂನ ಪಡಿಯೇಕ ಪಂತಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಘಾಲತನಾ ಸೂರ್ಯದೇವಾಕ ಆನೀ ತುಳಸೀಕ ಅಕ್ಷತ ಅರ್ಪಣ ಕರತಾತೀ. ಬಾಂದಿಲೀ ಚೂಡೀ ಆನೀ ಪಡಪಾನಾ ವೀಡೋ ತುಳಸೀರ ದವರೂನ ಭಕ್ತೀನ ವರಲ ಧರೂನ ಹಾಂತ ಚೂಕೀ ಕಸಲೇ ಜಾಲ್ಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೇ ತುಗೆಲೆ ವಂಟೀಂತ ಘಾಲೂನ, ಆಮ್ಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಲೀ ಹೀ ಪೂಜಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರೂನ ಆಮಕಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರಕಾ ಮ್ಹಣ ಭಕ್ತೀನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರತಾತೀ. ತಾಜ್ಜೇ ನಂತರ ಪೂಜನ ಕೆಲ್ಲೆಲೀ ದೋನ ಚೂಡೀ ಆನೀ ಪಡಪಾನಾ ವೀಡೋ ಘರಾಚೇ ಮುಕಾವಯಲೇ ದಾರಾಚೇ ಉಂಬರಾರೀ ದವರೂನ ಆರತ ಕರತಾತೀ. ದೇವಾ ಕೂಡಾಂತ ಆಮಗೆಲೆ ಇಶ್ಟ ದೇವಾಕ ಸ್ಮರಣ ಕರೂನ ಏಕ ಚೂಡೀ ಆನೀ ವೀಡೋ, ನಾರಲಾ ಮಾಡ್ಡ್ಯಾಕ ಏಕ, ಸೂರ್ಯಾಕ ಏಕ ಆನೀ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ ಏಕ ಮ್ಹಣ ದೋನ ಚೂಡೀ ಮಾಡಾ ವಯರ ಉಡಯತಾತೀ. ಮಾಂಯಿ (ಬಾಮುಣಾಲೀ ಆವೂಸ) ಅಯಪಣಾರ ಮರಣ ಜಾಲ್ಯಾರ ತಾಂಗೆಲ ಖತೀರ ಆನೇಕ ಚೂಡೀ ಉಡಯತಾತೀ.

ಬಾಮುಣಾಲೇ ಖತೀರ ಹೀ ಪೂಜಾ:-[बदल]

ಹೇ ಚೂಡೀ ಪೂಜೇಚೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಬಾಮುಣಾಕ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತ, ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಜಾವಕಾ ಮ್ಹಣ. ಪೂಜನ ಕೆಲೆಲೀ ಚೂಡೀ ಬಾಮುಣಾಕಯೀ ಏಕ ದಿವೂನ ತೀ ಚೂಡೀ ಬಾಯಲ ಮಾಳೂನ ಘೇತಾ.

ಗಾಂವಾಂತ ಆಸೂಚೇ ಮಾಲಗಡ್ಯಾಂಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಘರಕಡೆ ವಚೂನ ಚೂಡೀ ದಿವುಚೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಸಾ. ಪರಗಾಂವಾಂತ ಆಸೂಚೇ ಮಾಲಗಡ್ಯಾಂಕ ಟಪಾಲಾಂತ ದಾಡತಾತೀ. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಚೇ ಜನ ಕಮೀ ಆಸ್ಸಿಲೇ ಗಾಂವಾಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜಾವೂನ ಪೂಜನ ಕರತಾತೀ. ಹೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚೂಡೀ ಪೂಜನೇಚೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಮಗೆಲೆ ಮುಖಾವಯಲೇ ಪೀಳೀಂಕ ಹಾಜ್ಜೇ ಮ್ಹತ್ವ, ಉದ್ದೇಶ ಕಳಿತಾಕ ಹಾಣ, ತಾನ್ನೀ ಹೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಕಾರಸೂನ ವರಕಾ ಮ್ಹಣ.

ಸುರವಾತ ಚೂಡೀ ಪೂಜಾ:-[बदल]

ವ್ಹಾರ್ಡಿಕ ಜಾಲೇಲೇ ಚೆಲ್ಯಾಂಕ ಸುರವಾತ ಯೆವಚೋ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಏಕ ಮ್ಹತ್ವಾಚೋ ಜಾವೂನ ಆಸಾ. ಆವೂಸ ಘರಾಚೇ ಆನೀ ಬಾಮುಣಾಲೇ ಘರಾಚೇ ತರಪೇ ಜಾವೂನ ಪಾಂಚಪಾಂಚ ಅಯಪಣಾ ಬಾಯಲ ಮನೀಸ ಯೆವೂನ ವ್ಹಾರ್ಡಿಕ ಜಾಲೇಲೀ ಚೆಲ್ಲಿಕ ಚೂಡೀ ಪೂಜಾ ಕಶ್ಶಿ ಕರಚೀ ಮ್ಹಣ ಶಿಕವಣ ದಿವೂನ ತಿಗೆಲೆ ಕರೆನ ಚೂಡೀ ಪೂಜೊವೂನ ತಿಕ್ಕಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರತಾತೀ. ಹೇ ಸುರವಾತ ಪೂಜನ ಕೆಲೆಲೀ ಚೂಡೀ ತಿಗೆಲೆ ಬಾಮುಣಾಕ ದಿವಚಾಕ ಸುರ ಕರಚೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾತ್ತಾ. ಬಾಮುಣಾ ಲಾಗೀ ಉಡ್ಗೀರೆ ಘೆತ್ತಾ.

ಸಂದೇಶ:-[बदल]

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಆನೀಕ ವಿಜ್ಞಾನಾಕ ತಾಜ್ಜೇ ಜಾಲೇಲೇ ಸಂಬಂಧ ಆಸಾ. ಹೇ ಚೂಡೀಕ ವಾಪರಚೇ ಸಸ್ಯಾಂತ ಆರೋಗ್ಯಾಕ ಸಂಬಂಧ ಪಾವಿಲೇ ವಕದಾಚೇ ಗೂಣ ಆಸೂನ ತಾಜ್ಜೇ ಪ್ರಯಜನ ಮ್ಹೆಳತಾ ಆನೀ ಧಾರ್ಮೀಕ ಜಾವೂನ ದೇವಾಲೀ ಸೃಷ್ಟೀ ಜಾವೂನ ಆಸೂಚೇ ಹೇ ಪ್ರಕೃತೀಕ ಆಮ್ಮಿ ದಿವಚೀ ಗೌರವ ಹೇ ಚೂಡೀ ಪೂಜಾ ನಿಮಿತ ಪಾವತ ಜಾತ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಲೋ ಏಕ ನಂಬಗಣ.

ಹೇ ಲೇಖನ ಉದಯವಾಣಿರ ಆಯಿಲೇ ಶಿರ್ಲಾಲಾಚೇ ರಾಧಿಕಾ ಜಿ. ಪ್ರಭು ಹಾಂಗೆಲೆ ಲೇಖನಾ ದಾಕೂನ ವಿಂಚೂನ ಕಾಡೂನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೇನ ಕೆಲ್ಲಾ.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚೂಡಿ_ಪೂಜಾ&oldid=178151" चे कडल्यान परतून मेळयलें