मजकूराशीं उडकी मार

ಜಾಕಬಾಚೆಂ ಪತ್ರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   
Minuscule 319

Epistle of James[बदल]

ಜಾಕಬಾಚೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ತೆರಾ ಪತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್, ಹೆಬ್ರೆವಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್, ತಶೆಂಚ್ ಆನಿಕ್ ಸಾತ್ “ಕಾತಲಿಕ್” ಮ್ಹಣ್ಲಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್ : ಎಕ್ ಜಾಕಬಾಚೆಂ, ದನ್ ಪೆದ್ರುಚಿಂ, ತಿನ್ ಜುಾಂವಾಚಿಂ ಆನಿ ಎಕ್ ಜುದಾಸಾಚೆಂ.

ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಶೆಂಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ “ಕಾತಲಿಕ್” ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜುಾಂವಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್ ಮಾತ್ ಭಾಯ್ರಾವ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಉಲೊ ಆನಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಫಕತ್ ಅಂಕ್ಯಾ-ಅಂಕ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆಕ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಲಕಾಂಕ್, ಆಕ್;ಖೆ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆಕ್. ಹಿಂ “ಕಾತಲಿಕ್” ಪತ್ರಾಂ ಪುಸ್ಕಳ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಸಭಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲಲಿಂ ಪ್ರಸಿಧಿ ಪತ್ರಾಂ (ಚಿರ್ಚುಲಾರ್ ಲೆಟೆರ್ಸ್) ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ.

ಸುರ್ವಾತೆಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಲಕಾನ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ “ ಜಾಕಬಾನ್, ಸಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನ್” ಬರಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಭಾಸ್, ಬರವ್ಪಾಚಿ ರಿತ್ ಆನಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕರಾರಾಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಘಳ್ಳಲೊ ಆನಿ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಚೆ ಶಿಕವ್ಣೆಂತ್ ಘಟ್ ಆಸ್ಲಲೊ ಎಕ್ ಜುದೆವ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಂತಾ.

ತೆಂ ಕೆದ್ನಾ ಬರಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಕಠಿನ್. ಪುಣ್ ಚಡ್ಕರುನ್, ತೆಂ ಸುಮಾರ್ 60ವ್ಯಾ ತೆಂ 62ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬರಯ್ಲೆಂಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಜಾಕಬ್ “ಶಿಂಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಬಾರಾ ಕುಳಾಂಕ್”, ಮ್ಹಣ್ಗೆ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ಬರಯ್ತಾ; ಪುಣ್ ತೊ ಫಕತ್ ಜುದೆವ್ ಲಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಕಾಯ್ ಮೆಳನಾ.

ಅನ್ಭಾವಾರ್ಥಿಯಾಂ ಮದೆಂ ಜಿಯೆತಾನಾ, ತಾಂಕಾಂ ತಾಳ್ಣಿಯೊ ಆನಿ ಆಡ್ಖಳಿ ಸಾಂಪಡ್ತಾತ್ ತಾಂಚಿ ಖಬರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ, ಎಕ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಕಸೊ, ಭಾವಾರ್ಥಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಚಲವಂಕ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೀವಂಕ್ ತೊ ವಾವುರ್ತಾ. ದೆಖುನ್, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಶೆವಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖರೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆವಂಕ್ ಎಕ್ ಶಿಡ್ಕಾವ್ಣಿ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :[बदल]

ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನಾ : 1 : 1

ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ : 1 : 2-8

ಗರಿಬ್ಪಣ್ ಆನಿ ಗಿರೆಸ್ತ್ಕಾಯ್ : 1 : 9-11

ಕಸಾಕ್ ಲಾವಪ್ ಆನಿ ತಾಳ್ಣಿ : 1:12-18

ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕಪ್ ಆನಿ ಪಾಳಪ್  : 1 : 19-27

ಗಿರ್ಸ್ತ್ ಆನಿ ಗರಿಬ್ ಭಾವಾಂಭಯ್ಣಿಂ ಮದೆಂ ವೆಗ್ಳಚಾರ್ ಕರ್ಪಾಚೆರ್ ಆಡ್ ಶಿಡ್ಕಾವ್ಣಿ : 2 : 1 – 13

ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಕರ್ಣಿಯೊ : 2: 14-26

ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಮನ್ಶಾಂ ಆನಿ ಜಿಬೆಚಿ ದಮಾವ್ಣಿ : 3 : 1-18

ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಮನ್ಶಾಂ ಆನಿ ಸಂವ್ಸಾರ್ ; 4 : 1-5:6

ವೆಗ್-ವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಬುದ್ದಿ : 5: 7-20

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Sondorbh[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜಾಕಬಾಚೆಂ_ಪತ್ರ್&oldid=200323" चे कडल्यान परतून मेळयलें