ಜೆಫಾನ್ಯಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Zefania achem Pustok

ಜೆಫಾನ್ಯಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್[बदल]

Book of Zephaniah


Zephaniah addressing people (French bible, 16th century).

ಜೊಸಿಯಾ ಹ್ಯಾ ಜುದಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ (640 ಲಾ 609), ಜೆಫಾನ್ಯಾ ಪ್ರವಾದಿ ವಾವುರ್ಲೊ. ವಿದೆಶಾಂಚ್ಯಾ ಸಂವಯಾಂಚೆರ್ ನಿಶೆದ್ ಮಾರಪ್ (1/8); ಪರ್ಕ್ಯಾ ದೆವಾಂಚಿ ಭಜಣ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಿಶೆದ್ ಮಾರಪ್ (1/4-5); ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂಕ್, ರಾಜ್ಕೂಂವ್ರಾಂಕ್ ದಬ್ಕಾವಪ್ (1/8) ಆನಿ ರಾಜಾವಿಶಿಂ ಜಾಪ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಪ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಧರ್ಮಿಕ್ ಚಳ್ವಳ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಂಚೆ ಪಯ್ಲಿಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಂಟೊಚ್ ಜೆರೆಂಯಾಸ್ ಪ್ರವಾದೀಯಾಚ್ಯಾ ಮುನ್ಯಾರ್‌ಪಣ್ ಸುರು ಜಾವ್ಚೆ ಪಯ್ಲಿಂ, ಜೆಫಾನೀಯಾಚೊ ಕಾಳ್ ಸುರು ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಯ್ತಾ.


ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಚಾರ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘಾತ್ಲಾಂ.


1 - ಜುದಾಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪೊರಾಚೊ ದೀಸ್ (1/2 ಲಾ 2/3)

2 - ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಆಡ್ ಭಾಕೀತಾಂ (2/4 ಲಾ 15)

3 - ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾ ಆಡ್ ಭಾಕೀತಾಂ (3/1- 8)

4 - ಭಾಸಾವ್ನ್ನ್ಯ್ (3/9- 20)


ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಭಾಕೀತ್, ಫಕ್ತ್ ಜುದಾಚೊಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೊ ನಾಸ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಜುದಾ ಧರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ನೈತೀಕ್ ತರೆಚ್ಯಾ ಬ್ರಶ್ಟಾಚಾರಾಕ್ ಬೊಲಿ ಪಡ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಂತ್ ಗರ್ವ್ ಆನಿ ಉರ್ಮೊಟಪಣಾ ವಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದೆಖುನ್ ತಾಚೆರ್ ಫರ್ಮಣ್ ಪಡ್ಲಾಂ (3/1, 11). ಜೆಫಾನ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪಾತಕ್ ಕರಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿವ್ಯಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರಪ್. ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಖಾಸ್ತ್ ಲಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಟ್ಕಾವ್ಣಿ ಜಾತಲಿ (3/7) ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೆವಾಚಿ ಪರ್ಜಾ ಖಾಲ್ತಿ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ಆದ್ನಿಯಾ ಪಾಳ್ತಲಿ (2/3). ತಶೆಂಚ್ ವಿನಮ್ರ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್'ವೀಕ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ತಾರಣಾಚಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ (3/12-13).

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Zefania achem Pustok

Book_of_Zephaniah

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible


ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2] [3]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.konkanibible.org/