ಜೊಎಲ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Book of Joel[बदल]

The Prophet Joel as imagined by Michelangelo (Fresco, Sistine Chapel Ceiling, 1508–1512)(Michelangelo)
Russian icon of the prophet Joel (Iconostasis of Kizhi monastery, c. 1700–1725)

ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿಂ ವಾಂಟ್ಲಾಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತಳ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುನ್ ಜುದಾಚೊ ಇಬಾಡ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ವಿಲಾಪ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ಕೆಲಾ. ಹಾಕಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಜಬಾಬ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಸಂಕಶ್ಟ್ ಬಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಭಾಂ‌ಪಣ್ ಪರತ್ ಯೆತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾ; (1/2-2/27). ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚಿ ಮನ್ಸುಬಿ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಜೈತ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ (ಒವ್. 3-4). ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಖಬರ್ ಆನಿ 3-4 ಅವೆಸ್ವರಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಹ್ಯಾ ದೊನುಯ್ ಭಾಗಾಂಚೊ ಎಕ್ಚಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಟಾ (1/15; 2/1-2. 10-11). ತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಫೌಜ್, ಜಾಂಕಾಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಫರ್ಮಣ್ ವೆವ್ಹಾರಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪೊರಾಚೊ ದೀಸ್ ಯೆತಲೊ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಮನ್ ಬದ್ಲಪ್ ಕರುನ್ ಸೊಡೊಣ್ ಅಣ್ಭವ್ತಲಿಂ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅವೆಸ್ವರಾಂತ್ ಪ್ರಾಚಿತಾಚ್ಯಾ ಸೇವಾಧರ್ಮಾಚಿ ಖೆರೀತಾಯ್ ಆಸಾ ಆನಿ  ಭೊಗ್ಸಣ್ಯಾಚೆ ಭಾಸಾವ್ಣೆಂ ತೆ ಸೊಂಪ್ತಾತ್. ದೆಖುನುಚ್ ಜ್ ಎಲ್ ಪ್ರವಾದಿ ಎಕಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುನ್ಯಾರ್‌ಪಣ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಯೆತಾ.

ದೆವಾಚೆ ಪರ್ಜೆಚೆರ್, ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಸುಭಾಂ‌ದೆಣೆಂ ಧಾಡ್ತಲೊಂ (3/1-5). ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮೈಜೆಸಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಜಬಾಬ್ (ಲೋಕ್. 11/29). ಜೇದನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಚೆರ್ ಆತ್ಮೊ ದೆಂವ್ತಾ ತೇದನಾ ಹೆಂ ಭಾಕೀತ್ ನವ್ಯಾ ಕರಾರಾಂತ್ ಸಾಕಾರ್ ಜಾತಾ. ಪೆದ್ರು ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಕ್'ಖೊ ಉತಾರೊ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ : (ದ್.ಇ.2, 16/21), ಜ್ ಎಲ್, ಪನ್ನಾಸಾವ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಪ್ರವಾದಿ. ತೊ ಮನ್ ಬದ್ ಲಪ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಲ್ ಯ್ ಪ್ರವಾದಿ. ತಶೆಂಚ್ ತೊ ಉಪಾಸ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್‌ಯ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾ

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/