ಜೊನಾಸ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Jonas achem Pustok

ಜೊನಾಸ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್[बदल]

Book of Jonah

137.Jonah Is Spewed Forth by the Whale
138.Jonah Preaches to the Ninevites


ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರಸ್, ಜನಾಸಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಏಕ್ ಕಥನ್. ಹುಕುಂ ಮೊಡ್ತಾ ತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾದೀಯಾಚಿ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ. ಪೈಲ್ಯಾಂಪಯ್ಲಿಂ ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ  ಕಾರ್ಯಾ ಚುಕೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ಆಪ್ಲೆ ಅಪೆಕ್ಷೆ ಆಡ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯಾ ಯೆಸೆಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊ ದೆವಾಕ್ ತಕ್ರಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಧಾಡ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ಲೊ ವೀರ್ ಮನಿಸ್ ರಾಜಾಂಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಸಾ (2ರಾಜ್. 14/25) ಜೊ ಯ್ ಹಾಚೆ ರಾಜ್‌ವಟ್ಕೆ ಕಾಳಾರ್ ಜಿಯೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಹೇತು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಾಚ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಮೌಜಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ಬರಾಬರ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ತಾಕಾ ನಿವೇನೆಹ್ ಶಾರಾಂತ್ ವಚುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೊಲೆಂ. ನಿನೆವೇಹ್ ಶಾರ್ ಹೆಂ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾ, ಆಸ್ಸಿರ್ಯೆಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ ಶಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹೊ ಸಂದೆಶ್ ಘೆವ್ನ್ ಜನಾಸಾಕ್ ಥಂಯ್ ವಚುಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ನಿನೆವ್ಯ್ಹ್ಚೊ ಕೇದನಾಂಚ್ ಭಸ್ಂ ಕರ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಾತ್ರಿ ಆಸ್ಲಿ. ತರಿ ಪುಣ್ ಆಪ್ಲೆ ಖುಶೆ ಆಡ್ ತಾಣೆಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪಾಳೊ ದಿಲೊ. ಪುಣ್ ಶೆವಟಾಕ್ ತಾಕಾ ಎಕ್ದಂ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಾಣೆಂ ಭಸ್ಂ ಜಾತಲೊ ಹೊ ಜೊ ಸಂದೆಶ್ ದಿಲಲೊ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ನಾ.

ದೆವಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ರಚ್ಣೆಚೊ ಖೂನ್ ಮೋಗ್ ಆಸಾ ಹೆಂ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವನ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಇತ್ಲೊ ದಯಾಳ್ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್ ಕಿ ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಪರ್ಜೆಚೆ ಜೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆಸಾತ್ ತಾಂಚೊ ಪರ್ಯಾನ್ ಭಸ್ಂ ಕರುಂಕ್ ಫಾಟಿಂ ರಾವ್ತಾ. ಪರ್ತೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಶಿತಾ, ತಾಂಕಾಂ ನವ್ಯ್ನಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾ, ಹೆಂ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.


ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Jonas achem Pustok

Book_of_Jonah

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible


ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2] [3]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.konkanibible.org/