ಜೊಸವಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Joshua achem Pustok

ಜೊಸವಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್[बदल]

Book of Joshua


The Taking of Jericho (Jean Fouquet, c.1452–1460)
Joshua Commanding the Sun to Stand Still upon Gideon (John Martin)


ಜಸಹುಯಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಜಸಹುಯಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ತೀನ್ ಭಾಗಾಂನಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಯೆತಾ :

ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ :

ಭಾಸಾಯ್ಲೊಲೊ ಗಾಂವ್ ಜಿಖುನ್ ಘೆತಾತ್ ಅವೆಸ್ವರ್ 1 ಲಾ 12

ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ :

ಕುಳಾಂ ಮದೆಂ ದೇಸ್ ವಾಂಟ್‌ತಾತ್ ಅವೆಸ್ವರ್ 13- 21

ಆ) ಜರ್ದಾನಾ ಉದೆಂತೆ ವಾಟೆನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ದೇಸ್ 13/1-33

ಲಾಬ್) ಜರ್ದಾನಾ ಅಸ್ತಮ್ತೆ ವಾಟೆನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ದೇಸ್ 14/1 ಲಾ 19/51

ಋ) ಆಸ್ರೊ ಘೆಂವ್ಪಾಚಿಂ ಶಾರಾಂ 20/1-9

ದ್) ಲೇವಿತಾಂಚಿಂ ಶಾರಾಂ 21/1-45

ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್ :

 ಜಿವಿತಾಚಿ ವಾತ್ ಸೊಂಪ್ತಾ ಅವೆಸ್ವರ್ 22- 24

ಆ) ಉದೆಂತಿಚಿಂ ಕುಳಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಸಾಂತ್ ಪರ್ತತಾತ್ 22/1-34

ಲಾಬ್)  ನಿಮಾಣೊ ನಿರೊಪ್ (ಫಾರ್ಯೆಳ್ ಆಡ್ರೆಸ್ಸ್) 23/1-16

ಋ) ಸ್ಹೆಕೆಂ ದೆಸಾಂತ್ ಕರಾರ್ ನವ್ಸರ್ತಾತ್ 24/1-33


ಜುದೆವಾಂಚೆ ಪರಂಪರೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್  ಬರೊಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮೈಜೆಸಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್  ಫುಡಾರೀಪಣಾ ಖಾಲ್ ಇಸ್ರಾಯ್ಲಿತಾಂನಿಂ, ಕಾನಾಂಆನ್ ದೆಸಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲೆಂ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಖೆರೀತಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ವರ್ಣಿಲಲ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಘಡ್ಣ್ಯೊ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್ :


ಇ) ಜರ್ದಾನ್ ನದ್ ಉತ್ರಪ್

ಯ್) ಜೆರಿಕೊ ಶಾರ್ ಜಿಖುನ್ ಘೆವಪ್

ಯಿ) ಆಯ್ ಶಾರ್ ಜಿಖುನ್ ಘೆವಪ್

ಯೆವ್) ದೆವಾ ಆನಿ ಪರ್ಜೆ ಮದೆಂ ಕರಾರ್.


ಹಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಮ್ಹತ್ವಾಚಿ ವಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, "ಪುಣ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಸೇವಾ ಕರುಂಕ್ ತುಮಿ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕೊಣಾಚಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಆಯ್ಜೂಚ್ ವೆಂಚುನ್ ಕಾಡಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಟುಂಬ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಸೇವಾ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್." (24/15).


ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Joshua achem Pustok

Book_of_Joshua

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible


ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2] [3]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.konkanibible.org/