ತಮ್ಡೆ ತೊವ್ಶೆ

विकिपीडिया कडल्यान

ತಮ್ಡೆ ತೊವ್ಶೆ

ಪರಿಚಯ್[बदल]

ಹು

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಾ೦ತ್ ರೈತ್ ತೊವ್ಶೆ ಲಾವ್ಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಪಾವ್ಸ್‌ಚಾ ಟೈಮರ್ ಮಾತ್ರ್. ವೊತಾಚಾ ಟೈಮರ್ ತೊವ್ಶೆ ಲಾವ್ಚೆ೦ ಕ್ರಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಾ೦ತ್ ನಾ. ನೆಟ್ಲ್ಯಾರಿಕ್ ತಾಚೆ ಕಾಯಿ ಹವಾಮಾನಚಾ ಕಾರಣ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ತೊವ್ಶೆ ಕೊಡ್ ಜಾತಾ.ತಮ್ಡೆ ತೊವ್ಶೆ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಡೆ ಅಪರೂಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೃಷಿ ಕರ್ತಾತ್. ಬೆಳ್ತ೦ಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಓಡಿಲ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟಡಬೈಲಿ೦ತ್' ವಾಸ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ವಸ೦ತಮಿತ್ರ,सांचो:Fix/category[permanent dead link]'ತಾಣೆ೦ ಹತಾಕ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ತಮ್ಡೆ ತೊವ್ಶೆ ಲೈಲ್ಲಾ೦[1].

ಸೊಭಯ್[बदल]

ತಮ್ಡೆ ತೊವ್ಶೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲ್ಲರಾರ್ ಅಸೊವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾನಾ ತಮ್ಡೆ ಕಲ್ಲರಾರ್ ಯೆತಾ. ತಮ್ಡೆ ತೊವ್ಶೆ ಭಿತರ್ ರಸಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಮತ್ ಸೇಳೆಸುವುಚೆ೦ ಪರ್ಮಳ್ ಜಾವ್ನ್, ತರ್ನೆ ತೊವ್ಶೆ ಖಾ೦ವ್ಕ್ ಬರಿಚ್ ರುಚಿಕ್.

ತಯಾರಾಯ್[बदल]

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ರುಚಿಕ್ ಜಾತಾ. ಪಾಯಸ,ಅಪ್ಪ,ಕಡುಬು,ದೋಸೆ,ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈತಾ,ಸಾ೦ಬಾರ್, ಇತರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಗಾವಾ೦ತ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊವ್ಶೆ ತಮ್ಡೆ ಕಲ್ಲರಾರ್ ಯೆತಾನಾ ತಮ್ಡೆ ತೊವ್ಶೆಚಿ ರುಚ್ ಉಣಿ.ತಾಚೆ ಸರ್ಲ್ ಪತಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳಿ ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಘಳಿಯೆತ್[2]

ಕಶೆ೦ ಲಾವ್ಚೆ೦[बदल]

ತೊವ್ಶೆ

ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ೦ತ್ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾನಾ ತಮ್ಡೆ ತೊವ್ಶೆ ಲಾವ್ಚೊ ವೇಳ್.ತಾಕಾ ಸೆಣ್, ಗೊಬ್ಬೊರ್, ಮತಿ, ಪೊಪ್ಲಚಿ ಸರ್ಲಾ೦ ಗಾಲ್ನ್ ನೆಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರಿ ಬೊರೆ೦. ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನ೦ತರ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಜಿವೊ ಗೊಬ್ಬೊರ್ , ಮತಿ,ಉದಕ್ ಗಾಲಿಜೆ.ಅಡಿಯೆ೦ತ್ ಉದಕ್ ರಾವನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಪಲೈಜೆ.ತಾಕಾ ಚಪ್ಪರ೦ತ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹನ್ ನಾ.ಬಗರ್ ತಾಚೆ ಬಳ್ಳಿ ನೆಲಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಯಿ ದಿತಾ. ೪೫ ದಿಸಾನಿ ಹೂ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಗ್ಗಿ ಕಾಯಿ ಜಾತಾತ್.ತಾಕಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ,ಕೀಟನಾಶಕ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.[3]

ಮೊಲ್[बदल]

ತಮ್ಡೆ ತೊವ್ಶೆಚೆ ಗಾತ್ರ ದಾಕ್ಟೆ೦.೧ ಕಿಲೋ ತೂಕಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ೪ ತಮ್ಡೆ ತೊವ್ಶೆಚೆ ಗಾರ್‌ಜ್ ಆಸಾ. ಮಾತ್ರ್ ೨ ಮಹಿನೆ ಕಾತ್ರುಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಾಡ್ತಾ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ೦ತ್ ೧ ಕಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ೨೦ ರುಪಾಯಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಕ್ತಾತ್. ತಮ್ಡೆ ತೊವ್ಶೆಚೆ ರುಚ್ ಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಮಸಾಲೆ ಚರ್‌ಮುರಿ ತಯಾರ್ ಕರು೦ಕ್ ತಮ್ಡೆ ತೊವ್ಶೆ ಸಾ೦ಗಾತ್ ಮ್ಹನಿಯೆತ್.

ಉಲ್ಲೇಖ್[बदल]

  1. <https://www.nutrition-and-you.com/cucumber.html>
  2. <https://www.livescience.com › Health.>
  3. <https://web.archive.org/web/20171024123256/https://bonnieplants.com/growing/growing-cucumbers/>.
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ತಮ್ಡೆ_ತೊವ್ಶೆ&oldid=214866" चे कडल्यान परतून मेळयलें