ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ಚರಿತ್ರಾ[बदल]

ತಾಕೊಡೆ ಭಾಗೆಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ 1837 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ, ಅಲಂಗಾರ್, ಪಾಲಡ್ಕಾ, ವೇಣೂರ್, ಶಿರ್ತಾಡಿ, ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಆನಿ ಸುತ್ತೂರಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಯೀ ತಾಕೊಡೆ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ 1850 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಸುರ್ವೆರ್ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ ಸುತ್ತೂರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೊ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ 'ಬಿದ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಇರ್ಗಜ್ ತಾಕೊಡೆ' ಮ್ಹಣೊನೀ ಆಪಯ್ಲೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಬಾಂದಾಪ್[बदल]

ಸುರ್ವೆರ್ ತಾಕೊಡೆ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಪಾಕೆಂ ಕೊಲ್ವಾಂಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. 1880 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತವಳ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ನಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಾಕೆಂ ಘಾಲಯ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚೆಂ ರುಕಾಡ್ ನಾರಾವಿಚ್ಯಾ ರಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.[1] ಪುಣ್ ರುಕಾಡ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾರಾವಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ತಾಕೊಡೆ ಕುಶಿನ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲೆ. ಆನಿ ತಾಕೊಡೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತೆಂ ರುಕಾಡ್ ತಾಕೊಡೆ ಪಾವ್ತಾನಾ ನ್ಹಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ನವಿ ಇಗರ್ಜ್[बदल]

ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಮೊಸ್ತು ಪರ್ನೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನವಿ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಲೊಕಾನ್ ಕೆಲಿ. ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ತವಳ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಸೆರಾ ಹಾಣೆಂ 14 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1964 ವೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತೊರ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಕುಮೊಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್, 06 ಮೇ 1969 ವೆರ್ ನವ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೆಂ. 09 ಆಗಸ್ಟ್ 1970 ವೆರ್ ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ (ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ) ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಬಾಜಿಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಫಿಲಿಪ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಘಾಂಟಿಚಿ ತೋರ್ 11 ಮೇ 1975 ವೆರ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ. 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1978 ವೆರ್ ತಾಕೊಡೆ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಆನಿ ಸಾಂ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಶಾಳಾಕ್ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

ತೀನ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂಚಿ ಆವಯ್[बदल]

ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ (1928), ವೇಣೂರ್ (1937) ಆನಿ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ (1988) ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಫಿರ್ಗಜೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಶಿರ್ತಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜ್[बदल]

1837 ಥಾವ್ನ್ 1938 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಮಿಸಾಂವ್ ಠಾಣೆಂ ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆ ಅಧೀನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. 1928 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾಲಿ ತರೀ 1938 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿರ್ತಾಡಿಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಯಾಜಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 1938 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕೊಡೆಚೆ ಯಾಜಕ್ ಶಿರ್ತಾಡಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮೀಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೆ.

ವೇಣೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್[बदल]

ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೇಣೂರ್ ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮೊಸ್ತು ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾಲೆ. ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಎ. ಪಿಯಾದಾದೆ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ವೇಣೂರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ತಾಕೊಡೆಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತೊ ಬಯ್ಲಾ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. 11 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಮ್ಹಿನತೆನ್ 1937 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವೇಣೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾಲಿ. ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಬೋವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೇನೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಎ. ಪಿಯಾದಾದೆ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜ್[बदल]

25 ನವೆಂಬರ್ 1980ವೆರ್ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ತಾಕೊಡೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೇನಿ ಲೋಬೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ತವಳ್ಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಎಸ್. ಡಿಸೋಜಾನ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತೊರ್ ಘಾಲೊ. ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 02 ಮೇ 1983ವೆರ್ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ ತರೀ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 1988 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾಲಿ.

ತಾಕೊಡೆಚೊ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ[बदल]

1921 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಕೊಡೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಕೆಜೆಟನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್ 'ಕರ್ಜ್ಯಾಂ ಗುಡ್ಯಾ'ಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ರುಕಾಡಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ರುಕಾಡಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಕುಂಬು ಜಾತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಖುರಿಸ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೊ. 1970 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಹ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ. 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ 60 ಫುಟಿಂಚೊ ಕೊಂಕ್ರಿಟಾಚೊ ಖುರಿಸ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲೊ.

ತಾಕೊಡೆ ಇಗರ್ಜೆಚಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ[बदल]

ಸಾಂ. ಜುಜೆಚೆಂ ಶಾಳ್[बदल]

ತಾಕೊಡೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಮೆಳಾಶೆಂ 1880 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಕೊಡೆಂತ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಶಾಳೆಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಮೇತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊನ್ ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆತೆಲಿಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಹಜಾರೊಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕಾಪ್ ಘೆತ್ಲಾಂ.

ಆದರ್ಶ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್[बदल]

ತಾಕೊಡೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕಾಪ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಚ್ಚ್ ಮೆಳಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ತವಳ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೇನಿ ಬಿ. ಲೋಬೊ ಆನಿ ಫಿರ್ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ 09 ಜೂನ್ 1981ವೆರ್ ಆದರ್ಶ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಬಾಂದಾಪ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪೊರ್ಟಿಗೋಂತ್ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. 14 ಮೇ 1983ವೆರ್ ಆದರ್ಶ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಉಗ್ತಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೆ ವಿಗಾರ್[बदल]

19ವ್ಯಾ ಆನಿ 20ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮೀಕ್ ಗರ್ಜಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್. 1837 ಥಾವ್ನ್ 1850 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕೊಡೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಆಯ್ಲೆಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಯಾಜಕ್ ಗೊಯಾಂ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂನಿ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್. 1850ವ್ಯಾ ಇಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕೊಡೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಅಶಿಂ ಆಸಾತ್:

 • Rev. Fr. J.M.Rebello 1850-1854
 • Rev. Fr. Manuel Salvadore Vas 1854-1857
 • Rev. Fr. S.A. Mascarenhas 1857-1858
 • Rev. Fr. John Coelho 1858-1860
 • Rev. Fr. P. L. Pachico 1860-1862
 • Rev. Fr. I.A. Fernandes 1862-1865
 • Rev. Fr. D.B. Tellis 1865-1867
 • Rev. Fr. Javos De Cruz 1867-1868
 • Rev. Fr. I.Baptista 1868-1870
 • Rev. Fr. Pontiano Theodore Andrade 1870 -1874
 • Rev. Fr. Javos De Cruz (June - Nov) 1874 - 1874
 • Rev. Fr. Augustine Rebello 1874-1877
 • Rev. Fr. Lawrence Fernandes 1877-1878
 • Rev. Fr. Lawrence D’Souza 1878 - 1882
 • Rev. Fr. Paschal A. Pinto 1882-1883
 • Rev. Fr. Peter Mascharenhas 1883-1888
 • Rev. Fr. Alex Pinto 1888-1904
 • Rev. Fr. Faustine Corti Oct.1904- Feb.1905
 • Rev. Fr. M.G. Leons March 1905 - Feb.1906
 • Rev. Fr. X. Aranha 1906-1908
 • Rev. Fr. Joseph L Pais 1908-1916
 • Rev. Fr. Gregory Lobo 1916-1921
 • Rev. Fr. Cajetan D’Silva 1921-1924
 • Rev. Fr. A.F. D’Silva 1924-1928
 • Rev. Fr. A. Piedade D’Souza 1928-1938
 • Rev. Fr. Leo Carvalho 1938-1941
 • Rev. Fr. P.V. Gonsalves 1941-1942
 • Rev. Fr. Andrew Pinto 1942-1948
 • Rev. Fr. Albert G. Nazareth 1948-1950
 • Rev. Fr. Fredrick Moniz 1950-1952
 • Rev. Fr. Alphonso Castelino 1952-53
 • Rev. Fr. John Baptist Alvares 1953-1957
 • Rev. Fr. J. L. Fernandes 1957-1959
 • Rev. Fr. Charles Pais 1959-1962
 • Rev. Fr. Aloysius Serra 1962-1970
 • Rev. Fr. Clifford D’Souza 1970-1977
 • Rev. Fr. Stany B. Lobo 1977-1986
 • Rev. Fr. Henry Sequeira 1986-1988
 • Rev. Fr. Lawrence D’Souza 1988-1995
 • Rev. Fr. Jerald D’Souza 1995-2002
 • Rev. Fr. Hilary Lobo 2002-2009
 • Rev. Dr. Mark Castelino 2009-

ಉಲ್ಲೇಖ್[बदल]

 1. ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ | http://taccodechurch.weebly.com/history.html
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ತಾಕೊಡೆ_ಫಿರ್ಗಜ್&oldid=178146" चे कडल्यान परतून मेळयलें