मजकूराशीं उडकी मार

ತಿಮತಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Second Epistle to Timothy[बदल]

ತಿಮತಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

ದುಸ್ರೆ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಪಾವ್ಟ್ ರಮಾ ಶಾರಾಂತ್ ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ ಆಸ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ, 66 ವೊ 67 ವರ್ಸಾ ಪಾವ್ಲುನ್ ತಿಮತಾಕ್ ಹೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ.

ಅಜುನ್ ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಗ್ಗ್ಲ್ಯಾಂನಿಂ ಸಾನ್ಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾವ್ಲು ಚಿಂತ್ತಾ; ವೆಗ್-ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಯಾಂನಿಂ ತಾಕಾ ಸಡ್ಲಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ದುಖ್ ಭಗ್ತಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಮರನ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪಳೆತಾ. ದೆಖುನ್ ಮಾರ್ಕುಕ್ ಆನಿ ತಿಮತಾಕ್ ಪಳೆವಂಕ್ ಎಕ್ದಂ ಗರಜ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಂಜತಾ, ಚಡ್ ಕರುನ್ ತಿಮತಾಕ್, ತಿಮತಾನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ಯೆವಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ತೊ ಮಾಗ್ತಾ; ತರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಗಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಚೆಂ ಮನ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ವೆಗ್ಳಚಾರ್ ಉಪ್ಜಯ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಗುರುಂಚೆರ್ ತಿಮತಾನ್ ನೆಟಾನ್ ಝುಜ್ ಕರ್ಪಾಕ್ ತಾಕಾ ಧಿರ್ ದೀವಂಕ್, ಹೊ ಪಾವ್ಲುಚೊ ವ್ಹಡ್-ವ್ಹಡ್ ಹುಸ್ಕೊ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :[बदल]

ಪ್ರಸ್ತ್ವ್ನಾ : 1 : 1-2

ವಾಖಾಣ್ಣಿ ಆನಿ ಶಿಡ್ಕಾವ್ಣಿ : 1 : 3 – 2 : 13

ಬುದ್ಧಿ ಆನಿ ಉಪ್ದೆಸ್ : 2 : 14-4 : 5

ಪಾವ್ಲುಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ : 4 : 6 -18

ಸಂಪಾದ್ಣಿ : 4 : 19-22

ಪಳೇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm