मजकूराशीं उडकी मार

ತೆಸಾಲನಿಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   
The first page of the epistle in Minuscule 699 gives its title as προς θεσσαλονικεις, "To the Thessalonians."

First Epistle to the Thessalonians[बदल]

ತೆಸಾಲನಿಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

ಸುಮಾರ್ ಎಕಾವನ್ (51) ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಆಪ್ಲೆ ಧರಂಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೆ ಪಯ್ಲೆ ಭಂವ್ಡೆರ್, ಪಾವ್ಲುನ್ ತೆಸಾಲನಿಕೆಕಾರಾಂಚಿ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭಾ ಸ್ಥಾಪ್ಲಲಿ. ತೆಸಾಲನಿಕಾ ಮಾಸೆದನಿಯೆಚೆಂ ರಾಜ್ಧಾನಿ ಎಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಮ್ಹತ್ವಾಚೆಂ ಶಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಶಾರಾಂತ್ಲೊ ಲಕ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ ವಿದೆಶಿ ಆಸ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತೊ ಜುದೆವ್ ಲಕುಯ್ ಥಂಯ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ದೆವ್ಸ್ಥಾನ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಥಡ್ಯಾ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಆನಿ ಖುಬ್ ವಿದೆಶಿಯಾಂಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಶಿಂ ಪಾವ್ಲುನ್ ಅಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಅಶೆಂ ತಿಂ ಜೆಜುಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವಂಕ್ ನಾಸ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಜುದೆವಾಂಕ್ ನಾಟ್ಕಾಯ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ, ಬಗ್ಲಾನ್ಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆನಿ ಗುಡ್ಮೆಳ್ ಕರುನ್, ಬೆರೆಇಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಳುನ್ ವಚುಂಕ್ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಬಳ್ ಕೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಲು ಆತೆನಾಕ್ ಆನಿ ಕರಿಂತಾಕ್ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ರಾವುನ್ ತಾಣೆಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಪಾವ್ಲು ಆತೆನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತೆಸಾಲನಿಕೆಂತ್ ಅಜುನ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಲಲೆ ಪಿಡಾಪಿಡೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಿಂ ಹಾಲಿಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಸಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್, ಥಯಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಘಟಾಯ್ ದೀವಂಕ್ ತಾಣೆಂ ತಿಮತಾಕ್ ತೆಸಾಲನಿಕೆಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ಧುಮಾಳೊ ಸಸು-ಉಯ್, ತಿಂ ಭಾವಾರ್ಥಾಂತ್ ಥಿರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಮತಾನ್ ಪಾವ್ಲುಕ್, ಕರಿಂತಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಖುಶಾಲ್ಕಾಯ್ೆಚಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ತೆಚ್ ಭಾಶೆನ್, ಜೆಜುಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ತೆಸಾಲನಿಕೆಕಾರಾಂ ಶಿಕವ್ಣ್ ಘೆವಂಕ್ ಸದ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಮತಾನ್ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೆಖುನ್, ಹೊ ವಿಶಯ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಭಾಗ್ ಜಾಲೊ. ತಿಮತ್ ತೆಸಾಲನಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಚ್, ಪಾವ್ಲುನ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :[बदल]

ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನಾ : 1 : 1

ಧಿನ್ವಾಸ್ ಆನಿ ವಾಖಾಣ್ಣಿ : 1:2-3:13

ಕ್ರಿಸ್ತಿ ರಿತ್-ರವಿಸ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಶಿಡ್ಕಾವ್ಣಿ : 4 : 1-12

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಶಿಕವ್ಣ್ : 4 : 13-5:11

ಶೆವಟಾಚಿ ಶಿಡ್ಕಾವ್ಣಿ : 5 : 12-22

ಸಂಪಾದ್ಣಿ : 5 : 23-28

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm