ತೊಬೀತ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Book of Tobit[बदल]

111.The Angel Raphael and the Family of Tobit
William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Tobias Saying Good-Bye to his Father (1860)
110.Tobias and the Angel

ತೊಬೀತಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಘರಾಬ್ಯಾಚೆರ್ ಆಠಾಪ್ಲೊಲಿ ಕಾಣಿ. ನಿನೆವೇಹ್ ಶಾರಾಂತ್ ತೊಬೀತ್ ನಾಂವಾಂಚೊ ಏಕ್ ಮಯ್ಸ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ನಾಫ್ತಾಲಿ ಕುಳಾ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ನಿರ್ವಾಶೀತ್ ಕೆಲೊಲೊ. ತೊಬೀತ್ ಏಕ್ ದೇವ್‌ಭಿರಾಂತೀಚೊ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲೊಲ್ಯಾನ್ ಸಮೂರ್ತ್ ಪಾಳ್ತಾಲೊ, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ತೊ ಕುಡ್ಡೊ ಜಾಲೊಲೊ. ಏಕ್‌ಬಾತಾನಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಾಚೊ ಸೊಯ್ರೊ ರಾಗ್ವೆಲ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಸಾರಾ, ರಾಗ್ವೆಲಾಚೆ ಧುವೆಚೆ ಸಾತುಯ್ ನ್ಹವ್ರೆ ಎಕಾ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕರುನ್ ಲಗ್ನಾನಾಂಚೆ ರಾತೀಚ್ ಆಸ್ಮದ್ಯೂಸ್ ದೆವ್ಚಾರಾನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಲೆ. ಆತಾಂ ತೊಬೀತ್ ಆನಿ ಸಾರಾ ಆಪ್ಣಾಂಚೆರ್ ಮರಣ್ ಧಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ದೇವ್ ತಾಂಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆ ಪರಿಂ ಜಾಪ್ ದಿತಾ. ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುತಾ ರಾಫಾಯ್ಲಾಕ್ ಧಾಡ್ಟಾ ಜೊ ತಬಿಯಾಸ್ ಹ್ಯಾ ತಬಿತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ರಾಗ್ವೆಲಾಯ್ಶಿಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್‌ಪಣಿಂ ಹಾಡ್ಟಾ, ತಾಕೆ ಸಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಕರ್ತಾ ನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ಚೆಹ್ಂ ಕುಡ್ಡೆಪಣ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ವಖದ್ ದಿತಾ. ಹಿ ಏಕ್ ದೆಖೀವಂತ್ ಕಾಣಿ, ಜಂಯ್ ಭೀಕ್ ದ್ಯುಪಾಂತ್ ಆನಿಮೆಲಲ್ಯಾಂ ಸವೆ ಕಾರ್ಯಾ ಪಾಳ್ಪಾಂತ್ ಖೂನ್ ನೆಟ್ ಘಾತ್ಲಾ. ನ್ಯಾ ಫ್ಹರಾಬ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವೀತ್ ಹಾಂತುಂತ್ ಭೇಸ್ ಬರೆ ತರೆಂ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ಲಗ್ನಾಂಚಿ ಪೂರ್ಣ್ತಾಯ್, ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕೊವ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ.  ಬರೆಪಣಾಂಚಿ ಪ್ರಕಾಸ್ಣಿ ರಾಫಾಯ್ಲ್ ದುತಾ ವರ್ವಿಂ ದೇವ್ ಕಳೀತ್ ಕರ್ತಾ. ದರ್ ದಿಸಾ ಹಿ ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಆಮ್ಚೆ ಥಾಯಿಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊಬೀತಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾ. ತೊಬೀತಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸುಮಾರ್ 200 ವರ್ಸಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಕಾ ಆದಿಂ ಬರಯ್ಲೊಲೆಂ-ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಚಡ್ ಕರುನ್ ಪಾಲೆಸ್ತೀನಾ ದೆಸಾಂತ್ ಆನಿ ಘಡ್ಯೆ ಆರಾಮಾಯಕ್ ಭಾಶೆನ್.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/