ದಗಾಂ ಪುತಾಂಚಿ ವಪಾರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Dogam Putanchi Vopar - The Two Sons (Parable)

ವಪಾರಿಂಚೊ ಹೆತು[बदल]

ತೆದ್ನಾಂ ಶಿಸಾಂನಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸರುನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್?” ತಾಣೆಂ ಪರ್ತಿಪಾಳ್ ಕೆಲೊ: “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಗುಟ್ ವಳ್ಖುಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ ತುಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ; ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾ. ಆಸಾ ತಾಂಕಾಂ ದೆವ್ ಆನಿಂಕ್-ಉಯ್ ದಿತಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಮಾಪ್ ಭರನ್ òತ್ತಲೆಂ; ಪುಣ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ, ಆಸಾ ತೆಂ ಪರಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ê ಕಡ್ಲೆಂ ದೆವ್ ಕಾಡುನ್ ಘೆತಲೊ. ದೆಖುನ್ ಹಾಂವ್ ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸನಾ, ಆನಿ ಆಯ್ಕುನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕನಾ ಆನಿ ಸಂಜೊಯ್ ನಾ.

ಇಜಾಯ್ಾಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ತಾಂಚ್ê ಸವೆಂ ಪಾಳನ್ ಯೆತಾ:

‘ಆಯ್ಕುನ್-ಆಯ್ಕುನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್, ಸಂಜಚೆಂ ನಾ; ಪಳೆವ್ನ್-ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಲಕಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಡ್-ನಿಬರ್ ಜಾಲಾಂ, ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಭೆರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚೆ ದಳೆ ಧಾಂಪ್ಲಲೆ ಆಸಾತ್; ನಾ ತೊರ್ ದಳ್ಯಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಲೆಂ, ಕಾನಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ, ಮನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಜತಲೆಂ, ಆನಿ, ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ê-ಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೆವ್ನ್, ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿಂ ಕರಿನ್ .'’

ದಗಾಂ ಪುತಾಂಚಿ ವಪಾರ್[बदल]

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ː ಮಾತೆವ್ 21:28-32

28 ತುಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ದಿಸ್ತಾ? ಕಣ್-ಎಕಾ ಮನ್’ಶಾಕ್ ದಗ್ ಪುತ್ ಆಸ್ಲೆ; ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಶೆಂ ಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ಪುತಾ, ವಚ್ ಆನಿ ದಾಕಾಂಚ್ಯಾ ಮಳ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಜ್ ಕಾಂ’ ಕೊರ್.’
29 ಪುತಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ವೆತಾಂ, ಸಾಯ್ಬಾ!’, ಪುಣ್ ವಚುಂಕ್ ನಾ.
30 ಮಾಗಿರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವಚುನ್, ತಾಣೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪುತಾನ್ ಜಬಾಬ್ ದಿಲೊ: ‘ನಾ, ವಚನಾ!’, ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನ್ ಬದ್ಲುನ್ ತೊ ಗೆಲೊ.
31 ಹ್ಯಾ ದಗಾಂ ಭಿತೊರ್ ಕಣೆಂ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಖುಶಿ ಕೆಲಿ? ತ್ãಣಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ: ನಿಮಾಣ್ಯಾನ್. ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: ಹಾಂವ್ ತುಂಕಾಂ ಖರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ದೊನ್ಡ್ವಸುಲ್ದಾರ್ ಆನಿ ಶಿಂದಳ್ ಬಾಯ್ಲೊ ತುಂಚ್ê ಆದಿಂ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ವೆತಾತ್.
32 ಕಾರಣ್ ಜುಾಂವ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್’ತಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ವಾಟ್ ದಾಖವಂಕ್ ತುಂಚ್ê-ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ, ಪುಣ್ ತುಮಿ ತಾಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾ; ಪುಣ್ ದೊನ್ಡ್ವಸುಲ್ದಾರಾಂನಿಂ ಆನಿ ಶಿಂದಳ್ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿಂ ತಾಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಠೆವ್ಲೊ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತರಿ, ತಾಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದವ್ರುಂಕ್ ತುಮಿ ತುಂಚೆಂ ಮನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಾ.

“ವಪಾರಿಂನಿಂ ಉಲಯ್ತಲಂ, ಸಂವ್ಸಾರ್ ರಚ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ಲಲೆೊ ವಸ್ತು ಉಕ್ತೆೊ ಕರ್ತಲಂ”, ಹೆಂ ಪ್ರವಾದಿಯಾಚೆಂ ಉತರ್ ಅಶೆಂ ಖರೆಂ ಜಾಲೆಂ. (ಮಾತೆವ್ 13:35)

Polleiat Niall[बदल]

The Two Sons, Commentary & Meditation

Bhaillo Adhar ani Guntn'ni[बदल]

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm