ದಿಸಪ್ಟ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕಾರ್ಣಿ ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   
An embroidery of the Sacred Heart of Jesus in Saint Nicholas' Church, Ghent, Belgium.
Sacred Heart of Jesus by Pompeo Batoni, 1767

Daily Consecration to The Sacred Heart of Jesus[बदल]

ಎಹ್ ಕಾಕ್ಳುತ್ಸಾರಾ ಜೆಜು, ಆಯ್ಜ್ ಆನಿ ಸದಾನ್ಕಾಳ್ ಹಾಂವ್‌ ಮ್ಹಾಕಾಚ್

ತುಜ್ಯಾ ಭವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಸಾಂಸ್ಕಾರ್ತಾಂ. ಭವ್ ದುಲ್ಬಾ ಕಾಳ್ಜಾ

ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿ ಹಾಂವೆಂ ಅಧಿಕ್ ಆನಿ ಅಧಿಕ್ ‌ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ತುಜೊ

ಭವ್ ದುಲ್ಬಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ಹಾಂವ್‌ ತುಜೆರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.

ಭವ್ ದುಲ್ಬಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಜೆಜೂಚ್ಯಾ, ಕಾಲ್ಕೂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಕರ್.


ಭವ್ ದುಲ್ಬಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಜೆಜೂಚ್ಯಾ, ಹಾಂವ್‌ ಸತ್ಮಾಂದತಾಂ ತುಂ

ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಬಳ್ಯಾ ಆನಿ ನೆಂತೂವಾಯೆಚ್ಯಾ

ಕಾಳ್ಜಾ ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ಕರ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾಳೀಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಸಾರ್ಖೆಂ.


ಪಳೆಯಾತ್[बदल]