ದುಸ್ರಿ ಸಮೂರ್ತ್ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Dusri Somurt Pustok

ದುಸ್ರಿ ಸಮೂರ್ತ್ ಪುಸ್ತಕ್[बदल]

Moses receiving the Law (top) and reading the Law to the Israelites
Tissot Moses Sees the Promised Land from Afar


Deuteronomy

ಪೆಂತಾತೆವ್ಕಾಚೆಂ ಹೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ, ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್, ದುಸ್ರಿ ಸಮೂರ್ತ್ (ಗ್ರೆಗ್ ಭಾಶೆನ್ , "ದುಸ್ರೆಂ ಪುಸ್ತಕ್"), ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಕರಾರಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾ ("ಚವೆನಾಂತ್ ಚದೆ", ಪಳೆ ಸೂಟ್. 20/23 -23/19) ಬೊಲ್ದೆಕ್ ರಾಜಾಕ್ ದಿಲಲೆಂ. ಜುದೇವ್ ಪರಂಪರೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಮಾಥಾಳೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ "ಸಬ್ದ್, ಉತ್ರಾಂ" (ದೆವಾರಿಂ), ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಲೊಕಾಚೆಂ ಉತರ್ ಹೆಂ. ಮೈಜೆಸ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಸಂಪಾದ್ಪಿ, ಅಶೆಂ ಪೊರಾಂಪರಾ ಮ್ಹಣತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಪುಣ್ ನಿಮಾಣೊ ಅವೆಸ್ವರ್ ಮೈಜೆಸಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಕರ್ತಾ, ಮ್ಹೊಂಟೊಚ್ ಹೊ ಅವೆಸ್ವರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಚೊ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಚಿಂ ಭಾಶಣಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ದಿತಾ. ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆರಣ್ಯಾಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಮುರ್ತೆಚಿ ಖಬರ್ ಕರ್ತಾ. ಖುಬ್ ಕಾಳಾನ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಕಾರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಸಮೂರ್ತ್ ದಿತಾ. ಕರಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಕರ್ತಾ, ನಿತೀಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಪಾಳುಂಕ್, ದುರ್ಬಳಾಂಚಿ ಸೆವಾಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್, ಭೌಕರ್ನ್ ಅನಾತ್ಹಾಂಚಿ, ವಿದ್ವಾಂಚಿ, ಆನಿ ವಿದೇಶ್ಯಾಂಚಿ, ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಮೈಜೆಸಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ಖಬರ್ ಕರ್ತಾ,  ನವೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ದಿತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೈಜೆಸಾಚೆಂ ಗೀತ್, ತಾಚೊ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಆನಿ ಮರನ್. ಮೈಜೆಸಾಚ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂನಿಂ ವ್ಹಡ್ ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ, ಸಿನಾಯ್ ಪರ್ವತಾರ್ ಸಮೂರ್ತ್ ದಿಲ್ಯಾ, ಆನಿ ಭಾಸಾಯ್ಲೊಲೊ ದೇಸ್ ಜಿಖುನ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಇಸ್ಕೂಟಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮರ್ಣಾ ಆದಿಂ ಮೈಜೆಸ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ತಾ, ಅರಣ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಹೊಚ್ ಮೋಗ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾತ್, ದೆಖುನ್ ಕರಾರಾಕ್ ವಿಸ್ವಾಶಿ ರಾವುಂಕ್ ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನಾನ್, ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಆನಿ ಬಳಾನ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾ.

ದೇವ್ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾ, ತಾಕಾ ಏಕ್ ಖೆರೀತ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿತಾ, ಸಮೂರ್ತ್ ದಿತಾ, ದೆಖುನುಚ್ ನವ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ರಸ್ತೊ ದಾಖಯ್ತಾ. ದೆವಾನ್ ಹೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ದೇಸ್ ದಿಲಾ, ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಪುರ್ಬಾಯ್ ತಿ ಕರ್ತಾ. ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪರ್ಜಾ, ಇಸ್ರಾಂಎಲಾನ್ ದೆವಾಕ್ ವಿಸ್ವಾಶಿ ರಾವುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಹೆಂ " ಆಯ್ಕ್, ಒ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾ" (ಸ್ಹೆಮಾ), ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕರಾರ್, ಹೆಂ ಭವ್ ಮ್ಹತ್ವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್, ಥಂಯ್ ತಾಚೊ ಖಲ್-ಖಲ್ ಸಮಜ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಏಕ್ ದೇವ್, ಏಕ್ ಪರ್ಜಾ, ಏಕ್ ಮಂದಿರ್, ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ದುಸ್ರೆ ಸಮುರ್ತೀಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಸಂಕ್ಷೆಪ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಭವ್ ಮ್ಹತ್ವಾಚೆಂ.


ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Dusri Somurt Pustok

Book_of_Deuteronomy

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible


ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

[3]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.konkanibible.org/