ಧಾ ಆಂಕ್ವಾರಿಂಚೊ ವಪಾರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   
The Parable of the Wise and Foolish Virgins (1822) by William Blake, Tate Gallery.
This painting by Hieronymus Francken the Younger (c. 1616) gives a moralistic interpretation of the parable.

Dha Ankvarincho Vopar - Ten Virgin's (parable)

ವಪಾರಿಂಚೊ ಹೆತು[बदल]

ತೆದ್ನಾಂ ಶಿಸಾಂನಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸರುನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್?” ತಾಣೆಂ ಪರ್ತಿಪಾಳ್ ಕೆಲೊ: “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಗುಟ್ ವಳ್ಖುಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ ತುಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ; ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾ. ಆಸಾ ತಾಂಕಾಂ ದೆವ್ ಆನಿಂಕ್-ಉಯ್ ದಿತಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಮಾಪ್ ಭರನ್ òತ್ತಲೆಂ; ಪುಣ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ, ಆಸಾ ತೆಂ ಪರಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ê ಕಡ್ಲೆಂ ದೆವ್ ಕಾಡುನ್ ಘೆತಲೊ. ದೆಖುನ್ ಹಾಂವ್ ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸನಾ, ಆನಿ ಆಯ್ಕುನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕನಾ ಆನಿ ಸಂಜೊಯ್ ನಾ.

ಇಜಾಯ್ಾಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ತಾಂಚ್ê ಸವೆಂ ಪಾಳನ್ ಯೆತಾ:

‘ಆಯ್ಕುನ್-ಆಯ್ಕುನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್, ಸಂಜಚೆಂ ನಾ; ಪಳೆವ್ನ್-ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಲಕಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಡ್-ನಿಬರ್ ಜಾಲಾಂ, ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಭೆರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚೆ ದಳೆ ಧಾಂಪ್ಲಲೆ ಆಸಾತ್; ನಾ ತೊರ್ ದಳ್ಯಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಲೆಂ, ಕಾನಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ, ಮನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಜತಲೆಂ, ಆನಿ, ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ê-ಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೆವ್ನ್, ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿಂ ಕರಿನ್ .’

ಧಾ ಆಂಕ್ವಾರಿಂಚೊ ವಪಾರ್[बदल]

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ː ಮಾತೆವ್ 25 ː 1-13

 1. "ಧಾ ಆಂಕ್ವಾರಿ ಆಪ್ಲೆೊ ದಿವ್ಲಿೊ ಘೆವ್ನ್ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದೀವಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆೊ: ತಾಂಕಾಂ ಜಾಲೆಂ ತಶೆಂ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಜಾತಲೆಂ.
 2. ತಾಂಚ್ê ಮದ್ಲೆೊ ಪಾಂಚ್ ಪಿಸಾಟ್ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಶಾಣೆೊ ಆಸ್ಲೆೊ.
 3. ಪಾಂಚ್ ಪಿಸಾಟ್ ಆಂಕ್ವಾರಿಂನಿಂ ದಿವ್ಲಿೊ ಘೆತ್ಲೆೊ, ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಂ ಬರಾಬೊರ್ ತೆಲ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ;
 4. ಶಾಣ್ಯಾಂನಿಂ ದಿವ್ಲಿಯಾಂ ಬರಾಬೊರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿನ್ಸ್ಲಿಯಾಂನಿಂ ತೆಲ್-ಉಯ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.
 5. ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಶಿರ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತೆೊ ಸಗ್ಳೆೊ ಜೆಮೆವಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆೊ ಆನಿ ನ್ಹಿದ್ಲೆೊ.
 6. ಪುಣ್ ಮದಿಯಾನಿರ್ ಅಸೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ: ‘ಹೊ ಪಳೆ ನವ್ರೊ! ತಾಕಾ ಸ್ವಾಗೊತ್ ದೀವಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾತ್.’
 7. ತೆದ್ನಾಂ ತೆೊ ಸಗ್ಳೆೊ ಆಂಕ್ವಾರಿ ಜಾಗೆೊ ಜಾಲೆೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆೊ ದಿವ್ಲಿೊ ತಯ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆೊ.
 8. ಪಿಸಾಟಾಂನಿಂ ಶಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ತುಂಚೆಂ ಇಲೆಂ ತೆಲ್ ಆಂಕಾಂ ದಿಯಾತ್, ಆಂಚೆೊ ದಿವ್ಲಿೊ ಪಾಲವ್ತಾತ್.’
 9. ಪುಣ್ ಶಾಣ್ಯಾಂನಿಂ ಅಶಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: ‘ತುಂಕಾಂ ಆನಿ ಆಂಕಾಂ ತೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾವ್ಚೆಂ ನಾ. ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಗೆರ್ ವಚಾತ್ ಆನಿ ತುಂಕಾಂ ಘೆಇಯಾತ್: ಹೆಂಚ್ ಅದಿಕ್ ಬರೆಂ’.
 10. ತೆೊ ತೆಲ್ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆವಂಕ್ ವೆತಾತ್ ಮ್ಹಣಸೊರ್ ನವ್ರೊ ಪಾವ್ಲೊ; ತಯ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆೊ ತೆೊ ಆಂಕ್ವಾರಿ ತಾಚ್ê ಬರಾಬೊರ್ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ವಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭಿತೊರ್ ಗೆಲೆೊ ಆನಿ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ.
 11. ಶೆಕಿಂ ದುಸ್ರೆೊ ಆಂಕ್ವಾರಿ ಪಾವ್ಲೆೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆೊ: ‘ಸಾಯ್ಬಾ, ಸಾಯ್ಬಾ, ಆಂಕಾಂ ದಾರ್ ಉಗೊಡ್!’
 12. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: ‘ಹಾಂವ್ ತುಂಕಾಂ ಖರೆಪಣಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ತುಂಕಾಂ ವಳ್ಖನಾ.’
 13. ಮ್ಹಣ್ಟೊಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್, ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಘಡಿ, ತುಮಿ ನಕ್ಳತ್."

“ವಪಾರಿಂನಿಂ ಉಲಯ್ತಲಂ, ಸಂವ್ಸಾರ್ ರಚ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ಲಲೆೊ ವಸ್ತು ಉಕ್ತೆೊ ಕರ್ತಲಂ”, ಹೆಂ ಪ್ರವಾದಿಯಾಚೆಂ ಉತರ್ ಅಶೆಂ ಖರೆಂ ಜಾಲೆಂ. (ಮಾತೆವ್ 13:35)

Polleiat Niall[बदल]

Ten Virgin's, Commentary & Meditation

Bhaillo Adhar ani Guntn'ni[बदल]

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
 2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm