ಪಾದ್ರಿಂ ಪಾಸ್‌ತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Padrim Pasot Magnnem
During the rite of ordination, after the bishop the priest present lay their hands on the ordinands
Coat of arms of a Catholic priest -External Ornaments of a Priest

ಪಾದ್ರಿಂ ಪಾಸ್‌ತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ[बदल]

Prayer for Priests


ದೆವಾ, ತುಜ್ಯಾ ಧಬಾಜಿಕ್ ಅನೊದಾ ಪಾಸ್‌ತ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚೆ ಸೊಡ್ವಣೆ ಪಾಸ್‌ತ್,

ತುಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ಪಾಸ್‌ತ್, ತುಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ

ಮುಖಿ ಪಾದ್ರಿ ಜಾವನ್ಚ್ಯಾಕ್, ತುನ್ವೆಂ ಸ್ತಾಪಿಲಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್,

ಜೆಂ ಮುಣ್ಯಾರ್ಪಣ್ ತಾಣಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ ತೆಂ ಪಾಳುಂಕ್ ತೆ ವಿಸ್ವಾಶಿ ರಾವುಂ.

ತ್ಯಾಚ್‌ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಯಾ ವರ್ವಿಂ.

ಆಮೆನ್

ಪಳೆಯಾತ್[बदल]

Priesthood - Catholic Church