मजकूराशीं उडकी मार

ಪೆದ್ರುಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

First Epistle of Peter

[बदल]
The vision painted by Domenico Fetti.
Peter's vision of the sheet with animals

ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತೊ ಗಾಲಿಲೆಇಯಾಚ್ಯಾ ಬೆಥ್ಸಾಯ್ದಾ ನಗ್ರಾಂತ್ಲೊ, ಪುನ್ ಕಾಪೆರ್ನಾವಂ ನಗ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಆಸ್ಲೆಂ; ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜುಾಂವ್; ಧಂದ್ಯಾನ್ ತೊ ಖಾರ್ವಿ ಆಲ್ಸೊ. ಆಂದ್ರೆನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನ್, ತಾಕೆ ಜೆಜುಶಿಂ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಕೆಫಾಸ್ ವೊ ಖಡಪ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ, ಆನಿ, ಜೆಜುನ್ ಬಾರಾ ಧರಂದುತ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಣೆಂ ಪೆದ್ರುಕ್ ಧರಂದುತಾಂಚೊ ಫುಡಾರಿ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಎಕ್ ದಿಸ್, ಜೆಜು ಖರೊ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಜಿವ್ಯಾ ದೆವಾಚೊ ಪುತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಧರಂದುತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪೆದ್ರುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉಚಾರ್ತಚ್, ಪೆದ್ರುಚೆರ್ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭಾ ಬಾಂದ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುನ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆಳಿಯಾಂಮೆನ್ಡ್ರಾಂಚಿ ಜಬಾಬ್ದಾರಿ ಗಾಹ್ಲುನ್, ತಾಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಚ್ ಮಗಾಚೊ ಆನಿ ಖಾಲ್ತೆ ಸೆವೆಚಾಕ್ರೆಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುನ್ ಮಂಜುರ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಗ್-ಪ್ರವೆಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪೆದ್ರುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಬಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪವಿತ್ರ್ ಆತಂಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿ ಜಬಾಬ್ದಾರಿ ತಾಣೆಂ ಅದಿಕುಚ್ ನೆಟಾನ್ ಆನಿ ಧಿರಾನ್ ಚಲಯ್ಲಿ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಪಾಸತ್ ತಾಕಾ ಅನೆಕ್ದಾಂ ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್-ಉಯ್ ಘಾಲೊ.

ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ (ದ್.ಇ. 12/17 ಪಳೆ), ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಂತ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ತಾಣೆಂ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ. ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆನಿಕ್ ಖಯ್ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ್ಕಿ ಖಾತ್ರೆಚಿ ಖಬರ್ ನಾ. ಥಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪಯ್ಲೆ ವಿಶ್ವ್-ಸಭೆಂತ್ ವಾನ್ಟೊ ಘೆವಂಕ್ ತೊ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೊ (ದ್.ಇ. 15/6 ಪಳೆ). ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಕಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾಂ ಶೆಂಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, 67ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ರಮಾ ಶಾರಾಂತ್, ಜೆಜು ಪಾಸತ್ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ : ಅಶಿ ಜೆಜುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಪಾಳನ್ ಆಯ್ಲಿ ( ಜು. 21/18-19).

ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಪೆದ್ರುನ್ ಧಾಕ್ಟೆ ಆಜಿಯೆಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಸಭಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಅನ್ಭಾವಾರ್ಥಿ ಲಕಾಂಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ೆಕ್ ಲಾಗನ್, ತ್ಯಾ ಸಭಾಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಕಶ್ಟ್ ಸಸ್ಚೆ ಪದ್ತಾತ್, ತರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರಂ ಎಕ್ ಖರೊ ಧರಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಭಾವಾಂಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್ ಸಬ್ತಾ ತಸ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆವಂಕ್ ಪೆದ್ರು ತಾಂಕಾಂ ಉಲೊ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಧಿರ್ ದಿತಾ. ಜೆಜು ಮೆಲೊ, ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ನವೆನಾ ಯೆತಲೊ : ಹೆಂ ಸತ್ ಆಂಕಾಂ ಭರ್ವಾನ್ಸೊ ಹಾಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್ರಾಸಾಂ ಧುಮಾಳ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ತಾಚಿ ಪರಿಕ್ಶಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಸ್ಣಾಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ದೀವ್ನ್ ಪೆದ್ರು ಹ್ಯಾ ಲಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಥಿರ್ ಕರುಂಕ್ ವಾವುರ್ತಾ.

ಪಳೆಇಯಾತ್

[बदल]

Sondorbh

[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm