ಪ್ರಜೋತ್ ಡೇಸಾ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ಪ್ರಜೋತ್ ಡೇಸಾ

ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಪರಿಚಯ್[बदल]

  • ನಾಂವ್: ಪ್ರಜೋತ್ ಡೇಸಾ
  • ಗಾಂವ್: ಉಡುಪಿ
  • ಶಿಕಪ್:ಕಲ್ಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್ ಆನಿಂ ಕುಂದಾಪುರ್
  • ಕಾಮ್:ಸಾಪ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್
  • ವೃತ್ತಿ: ಗಾಯಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ

ಬಿರುದಾಂ[बदल]

"ಮಂಗ್ಳೂರ್‌ಸೊ ಸೋನು ನಿಗಮ್" ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್
೨.ಪಂಚ್ವ್ಯಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲೌಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಬೊರೊ ಗಾವ್ಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ಜಿಣಿ[बदल]

ಪ್ರಜೋತ್ ಡೇಸಾ ಆಮ್ಚಾ ನವ್ಯಾ ಜನರೇಷನಸೊ ಗಯಾಕ್ ಜ಼ಾವ್ನಾಸಾ. ತೊ ಗಾವಾಂತ್ ಉಡುಪಿಚೊ. ಆನಿಂ ತಚೊಸ್ ತೊ ಸಾಪ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜ಼ಾವ್ನಾಸಾ.
ಗಿಟಾರ್ ಆನಿಂ ಪಿಯಾನೊ ತೊ ಖೆಳಯ್ತಾ. ತಾಣೆಂ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಶಣ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್‌ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ಹಾಂಗಾಂ ಜ಼ೊಡ್ಲಾಂ.
ಮೂಡಲಕಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ಹಾಂಗಾಂ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆಂ ಡಿಗ್ರಿಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜ಼ೊಡ್ಲೆಂ.
ಆನಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೊ ಬೆಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ ಸಾಪ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇನ್ಂಜಿನಿಯರ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲಯ್ತೆತಾ.
ತಾಣೆಂ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿಂ ತುಳು ಸಂಗೀತಕೀ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ದಿಲಾ.
"ಕುಚ್ ಆಲಗ್‌ಸಾ" ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ ಹಿಂದಿ ಟೆಲಿ ಫ಼ಿಲ್ಮಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಪೊದ್ ಬರೊನ್ ಗಾಯನ್ ಕೆಲಾಂ.
ತಾಕಾ "ಪ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್" ಮ್ಹುಳ್ಳೊ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಆಸಾ. ತೈಂ ತೊ ತಾಚೆಂ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಉತ್ಪದನ್ ಆನಿಂ ರೆಕಾಡಿ೯ಂಗ್ ಕರ್ತಾ.

ಸಾಧಾನಾಂ[बदल]

೨೦೧೪ ವಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ನವೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ "ಡೊಂಟ್ ವರಿ ಬಿ ಹ್ಯ್ಯಾಪ್ಪಿ" ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ ಪದಾಕಿ ತಾಣೆಂ ತಾಳೊ ದಿಲಾ.
೨೦೧೩ವ್ಯಾ ವೊರ್ಸಾ ಪ್ರಜೊತಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ "ಉಡಿ ಉಡಿ" ಮುಳ್ಳೊ ಆಲ್ಬಾಮ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ೨೦೧೩ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ೩ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಫ಼ಮದ್ ಮೇಲ್ ಗಾಯಕ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಷಸ್ತೆಕ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೊ.
ತಾಣೆಂ ಹಿನ್ನಲ್ ಗಾಯಕ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಆನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫ಼ಿಲ್ಮಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ದಿಲಾ.
ಆನಿಂ ೨೦೧೬ವ್ಯ ವರ್ಸಾ ಬೊಂಬೈಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವ್ಯಾ"ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲೌಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಬೊರೊ ಗಾವ್ಪಿ ಮ್ಹು‍ಳ್ಳೆಂ ಇನಾಮ್ ಜ಼ೊಡ್ಲಾಂ.

ಸಗೀಂತಕ್ ಗಡ್ ನಾಂ ಮ್ಹುಣ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆತಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ "ಅಕಪೆಲ್ಲ" ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‌ ಮುದ್ರಣ‍ಕ್ ತಾಳೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಜೊತ್ ತಿ ಎಕ್ಲೊ ಜ಼ಾವ್ನಾಸಾ.
"ಅಕಪೆಲ್ಲ" ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ವಾದ್ಯ್ ನಸ್ತಾನಾ ಉತ್ಪತ್ ಜ಼ಾಂವ್ಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಜ಼ಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಣೆಂ ೨೦೧೬ ಜೂನ್ ರ್ "ಕಿಲ್ಲರ್ ರೋಡ್ಸ್" ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬೊರಯ್ಲಾಂ[1]

ಫ಼ಾಮದ್ ಪದಾಂ[बदल]

೧.ತುಜ಼ೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಕಾ ಜ಼ಾಲಾ

೨.ಉಡಿ ಉಡಿ(ಆಲ್ಬಮ್ ಪದ್)

೩.ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಯೆ

೪.ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ

ಹಿಂದಿ ಪದಾಂ[बदल]

೧.ಮೇರಾ ಮಾನ್-ಅಕಪೆಲ್ಲ

೨. ತು ಜೊ ಮಿಲಾ

೩.ಬೋಲ್ ದೊ ನಾ ಝರ

೪.ಸಂಹಾವಾ ಕಿ

೫.ಬಾರಿಶ್

೬.ಮೈನ್ ಧೋನ್ನ್ ಕೊ

೭. ರಾಬ್ತಾ

೮.ತುಮ್ ಹಿ ಹೊ

೯. ಬಿ ಇಥೆಹ್ಯಾನ್

೧೦.ಇಷ್ಕ್ ವಲಾ ಲವ್-ಅಕಪೆಲ್ಲ

೧೧. ಬಾಟೈನ್ ಕುಚ್ ಅನ್ಖೀ ಸಿ

೧೨.ಅಭಿ ಅಭಿ

೧೩.ಅಭಿ ಮುಜ್ ಮೇನ್ ಕಹಿನ್

೧೪. ಮೇರೆ ಬಿನಾ

೧೫.ಜುಡೈ ಮತ್ತು ತು ಜಾನೇ ನಾ.

ಉಲ್ಲೇಖ್[बदल]

  1. http://www.konkanitube.com/tag/prajoth-dsa-konkani-songs-free-download
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪ್ರಜೋತ್_ಡೇಸಾ&oldid=169663" चे कडल्यान परतून मेळयलें