ಬರ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ‌ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Borea Mornna Khatir Magnnem

ಬರ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ‌ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ[बदल]

Prayer for Happy Death

ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಕೂತ್ಸಾರಾ ಜೆಜು, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್.

ಅತಿ-ಕೊಂವಾಳ್ಯಾ ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ, ಭಾಲ್ಯಾನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ

ಜಿವಿತಾಚೆ ನಿಮ್ಮಣೆ ಘಡ್ಯೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಖ್. ಮ್ಹಜೆ ‌ಖಾತಿರ್ ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತಸುನ್

ವ್ಹಾಂವ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಆನಿ ಉದ್ಕಾ, ಅಗೊ ನಿತ್ ಕಾಕೂತೀಚೆ ಝರಿ, ಜೆಜು ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ‌ಖಾತಿರ್

ತುಜ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಣಾ ಗಾಹಾಣ್ ಜಾಲೊಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ‌ವೆಳಾರ್, ತುಜೊ ರಾಗ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್.


ಆಮೆನ್