ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪುಣ್‌ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಬೆಂಗಳೂರು

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
InfantJesus Church Blr2

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಬೆಂಗಳೂರ್‌ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಯಾ.೧೯೭೧ ಂತ್ ಬೆಂಗಳೂರ್‌ಚ್ಯಾ ವಿವೇಕನಗರ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆ ಪುಣ್‌ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ರಾಗಚೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಮಣ್ ಮಣ್ತಾತ್.ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಸ್ತು ಅಜಪಾಂ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ಹೆಂ ಪೂಣ್‌ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಮಾಗ್ಣಾಚೆಂ ಆನಿಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಪರ್ನ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಿಚೆ ಬಾಂದಾಪ್ ಕಾಡ್ನ್ ಥಂಯ್ಸ್ ಲಾಗ್ಸರ್ ೨೦೦೫ ವೆರ್ ನವಿ ಇಗರ್ಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಯಾ .[1]

ಇತಿಹಾಸ[बदल]

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೮,೧೯೬೯ ವೆರ್ ಬೆಂಗಳೂರ್‌ಚ್ಯಾ ತವಳ್ಚೊ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ದೊತೊರ್ ಮಾ|ಬಾಪ್ ಡುರೈಸ್ವಾಮಿ ಸೈಮನ್ ಲೊರ್ಡ್‌ಸ್ವಾಮಿಹಾಂಣಿಂ ಆಶೀರ್ವಚಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.ಉಪ್ರಾಂತ್ ೧೯೭೧ ಂತ್ ಮಾ|ಬಾಪ್ ಎಲ್ ಪೀಟರ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಂಗಳೂರ್‌ಚ್ಯಾ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಇಮಾಜ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಲೊಕಾಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡುನ್ಂಚ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಗರ್ಜ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಂದ್ಲಿ. [2]ಆನಿಂ ಜೂನ್ ೧೯೭೯ ಂತ್ ದೊತೊರ್ ಮಾ|ಬಾಪ್ ಡುರೈಸ್ವಾಮಿ ಸೈಮನ್ ಲೊರ್ಡ್‌ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಪಾನ್ ಆಶೀರ್ವಚಾನ್ ಕೆಲಿ.ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅತಾಂ ಅಸ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಜೂನ್ ೯,೨೦೦೫ ಂತ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಮಾ|ಬಾಪ್ ಡಾ. ಬರ್ನಾಡ್ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಂಣಿಂ ಆಶೀರ್ವಚಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಚೊ ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ನುನ್ಸಿಯೋದ ಬಿಸ್ಪ್ಮಾ|ಬಾಪ್ ಡಾ.ಪೆಡ್ರೊ ಲೋಪೆಜ್ ಕ್ವಿಂಟಾನಾ ಹಾಂಕಾ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಪ್ಯಾನ್ ಆಕಾರರ್ ಹಾಲ್ ಅಸಾ. ಹ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ೨೫೦೦ ಲೊಕಾನ್ ಬಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಆಸಾ ಅನಿ ಕೆ.ಥೋಮಸ್ ಅನಿ ಬೆಂಗಳೂರ್‌ಚೊ ಅಸೋಸಿಯೆಟ್ಸ್ ಹಾಂಣಿಂ ಹೆಂ ಹೊಲ್ ಸೊಬಾಯ್ಲಾಂ.

InfantJesus Shrine Blr1

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಅಜಾಪಾಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡುನ್‌‍‍‍‌ಂಚ್ ವೆತಾಲೊ.ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾಂ ವರ್ವಿಂ ಅಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮಣ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಮಿಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಕುಳತೈಯಸು೧೯೮೪ ಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಂತ್ ಸರಿತ,ರಾಜೇಶ್,ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಅನಿ ಹಾಸ್ಯನಟ ಸೆಂಥಿಲ್ ಹಾಂಣಿಂ ಪ್ರಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ೭ ಭಾಷೆಂತ್ ೯ ಮೀಸ್ ಅನಿ ನೊವೆನಾಂ ಚಲ್ತತ್.[3]

ವಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್[बदल]

Kids playing outside of "Infant Jesus" shrine (3943675002)

೧೯೭೧ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಜನವರಿ ೧೪ ತಾರಿಕೆರ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂತ್. ಹಾಜಾರೊಂ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್ ಆನಿ ಮೊಸ್ತು ಕುಟ್ಮಾಂ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನಾಚೊ ವೇಳ್[बदल]

 1. ಆಯ್ತಾರಾ
 • 5:45 a.m -ತಮಿಳ್
 • 7:00 a.m-ಇಂಗ್ಲೀಷ್
 • 8:30 a.m-ತಮಿಳ್
 • 10:00 a.m-ಕನ್ನಡ
 • 11:15 a.m-ತಮಿಳ್
 • 5:00 p.m-ಇಂಗ್ಲೀಷ್
 • 6:00 p.m-ತಮಿಳ್

ಆಪ್ತ್ಯಾಚಿ ಮಿಸಾಂ[बदल]

 1. ಸೋಮಾರ್,ಮುಂಗ್ಳಾರ್,ಸುಕ್ರಾರ್ ಆನಿಂ ಸನ್ವಾರ್
 • 5:45 a.m-ಕನ್ನಡ
 • 6:30 a.m-ತಮಿಳ್
 • 11:15 a.m-ತಮಿಳ್
 • 6:00 p.m-ಇಂಗ್ಲೀಷ್
 1. ಬುಧ್ವಾರ್
 • 5:45 a.m-ಕನ್ನಡ
 • 6:30 a.m-ಇಂಗ್ಲೀಷ್
 • 11:15 a.m-ತಮಿಳ್
 • 6:00 p.m-ತಮಿಳ್
 1. ಬೆಸ್ತ್ರಾರಾ ನೊವೆನಾಂ ಆನಿ ಮಿಸಾಂಚಿಂ ಬಲಿದಾನಾ
 • 5:45 a.m-ತಮಿಳ್
 • 6:30 a.m-ಇಂಗ್ಲೀಷ್
 • 9:00 a.m-ತೆಲುಗು
 • 10:00 a.m-ಕನ್ನಡ
 • 11:15 a.m-ತಮಿಳ್
 • 4:00 p.m-ಕೊಂಕಣಿ
 • 5:00 p.m-ಇಂಗ್ಲೀಷ್
 • 6:00 p.m-ತಮಿಳ್
 • 7:30 p.m-ಮಲಯಾಳಂ

ವಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿಂ ಮೀಸಾಂ[बदल]

Church of the Infant Jesus

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ೧೦ ದಿಸಾ ಪಯ್ಲೆ ಮಣ್ಜೆ ಜನವರಿ ೪ ತಾರಿಕೆರ್ ಧ್ವಜರೋಹಣ ಕರ್ನ್ ೧೦ ದೀಸ್ ಮೀಸ್ ಆನಿಂ ನೊವೆನಾ ಕರ್ತಾತ್.ಜನವರಿ ೧೪ ತಾರಿಕೆರ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಗರ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಭಾಷೆಂತ್ ೧೨ ಮೀಸಾಂ ಭೆಟಯ್ತಾತ್.
೨೦೧೮ ಂತ್ ಅತಾಂಚೊ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ಮಾ|ಬಾಪ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ ಬೆಂಗಳೂರಾಂತ್ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೇವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜಿಚೊ ಮಾ|ಬಾಪ್ ಮೈಕಲ್ ಅಂತೊನಿ ಸೇವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಉಲ್ಲೇಖ್[बदल]

 1. <https://www.justdial.com › ... › Infant Jesus Church And Shrine>
 2. <https://www.tripadvisor.in/Attraction_Review-g297628-d2734131-Reviews-Infant_Jes..>
 3. <http://www.trip2blr.com › Bangalore Tourist Places › Religious and Spiritual Places>