ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Constitution of India.jpg

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್[बदल]

ಆಮಿ ಭಾರತಾಚಿ ಪ್ರಜಾ , ಭಾರತಾಕ್ ಸಾರ್ವಭವ್ಮ್ , ಸಮಾಜ್‌ವಾದಿ , ಧರ್ಮ್ ನಿರೆಪೇಕ್ಷ್ , ಲೋಕ್‌ಶಾಹಿ ಗಣತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಚುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ :

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ನ್ಯಾಯ್

ವಿಚಾರಾಚೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಚೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾಚೆ, ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆ ಆನಿ ಆರಾಧಾನಾಚೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್

ದರ್ಜ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಸಂದೆಚಿ ಸಮಾನತಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಮಧೆಂ

ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಘನ್ ತಶೆಂಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್‌ಪಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿವ್ನ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ಭಾವ್ ಬಾಂದವ್ಪಣ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್.

ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಸಂರಚನ್ ಸಭೆಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರಾಚ್ಯಾ 26 1949 ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಅಮಿ ವಯ್ಸಿತಾಂವ್, ಶಾಸನ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕರುನ್ ಘೆತಾಂವ್.