ಮರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಾಸ್‌ತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Morteleam Pasot Magnnem

ಮರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಾಸ್‌ತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ[बदल]

Prayer for those about to die

ಭವ್ ಕಾಕೂತ್ಸಾರಾ ಜೆಜು, ಆತ್ಮ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾ;

ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾಂ

ಹಾಲ್‌-ಉಪೊದ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾಂ ಪುಣ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ತುಜೆ

ಖತಾವಿಣ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾಂ ದುಖಿ ಪಾಸುನ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾಂ

ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ರಗ್ತಾನ್ ಧೂನ್ ಕಾಡ್;

ತಿಂ ಹ್ಯಾ ‌ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾಂ ಘರೀಂನಿಂ ಆಸಾತ್‌

ಆನಿ ಆಜ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮರ್ತೆಲಿಂ ತಾಂಕಾಂ.

ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ, ‌ಎಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾಂ ಘರೀಂನಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ,

ಮರ್ಣಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಚುರ್ಚುರೆ ಕರ್.

ಆಮೆನ್ ’’'