ಮರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಾಸ್‌ತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   

Prayer for those about to die[बदल]

ಭವ್ ಕಾಕೂತ್ಸಾರಾ ಜೆಜು, ಆತ್ಮ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾ;
ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾಂ
ಹಾಲ್‌-ಉಪೊದ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾಂ ಪುಣ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ತುಜೆ
ಖತಾವಿಣ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾಂ ದುಖಿ ಪಾಸುನ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾಂ
ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ರಗ್ತಾನ್ ಧೂನ್ ಕಾಡ್;
ತಿಂ ಹ್ಯಾ ‌ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾಂ ಘರೀಂನಿಂ ಆಸಾತ್‌
ಆನಿ ಆಜ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮರ್ತೆಲಿಂ ತಾಂಕಾಂ.
ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ, ‌ಎಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾಂ ಘರೀಂನಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ,
ಮರ್ಣಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಚುರ್ಚುರೆ ಕರ್.
ಆಮೆನ್