ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವಾ

विकिपीडिया कडल्यान

ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ನಜರೆತ್ ೧೪ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೪೨ ಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲಿ. ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವಾ ಆಗಸ್ಟ್ 2014 ವರೆಗ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಾಚಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ.[1] ಹಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉತ್ತರಾಖಂಡಾಚಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಯಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಭಾರತಿಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಮಾಲ್ಗಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ ಅನಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ.[2] ಹಿಕಾ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಥಾವ್ನ್ ಡೊಕ್ಟರೆಟ್ ಸನಧ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ.[3]

ಆರಂಭಿಕ್ ಜೀವನ್[बदल]

ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವಾನ್ ಅಪ್ಲಿ ಬಿ.ಎ ಪದ್ವಿ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಅನಿ ಕಾನೂನ್ ಪದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂಗಾಂ ಜೋಡ್ಲಿ.[3] ಅಪ್ಲ್ಯ ಶಿಕ್ಪ ವೆಳಾರ್ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ತಿಕಾ ಹೊಗ್ಲಿಕ್ ಫ಼ಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಅನಿ ಸಬಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳುವಳಿಂತ್ ತಿಣೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತುಲ್ಲೊ. ತಿಣೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸವೆಂ ವಕೀಲ್ ವ್ರತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಯುವ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಘಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಶಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೂನ್ ಅಯ್ಲಿಂ. ಕರುನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರೆತರ್ ಸಂಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವ ವರ್ವಿಂ ತಿಣೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ಅನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಷಯಚೆರ್ ಚಡ್ ಗಮನ್ ದಿಲೆಂ. ೨೪ ಮೇ ೧೯೬೪ ಂತ್ ನಿರಂಜನ್ ಆಳ್ವಾ ಸಂಗಿ ಲಗ್ನ್ ಜಲೆಂ, ಹಂಕಾಂ ಎಕ್ ಧುವ್ ಅನಿ ತೇಗ್ ಪೂತ್. ಹ್ಯೆಂ ಜೊಡೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆ.

ರಾಜಕೀಯ್[बदल]

ಆರಂಭ್[बदल]

ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ನ್ಕ್ ತಿಕಾ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾಂವಾನ್ ಅನಿ ಗೊವಾನ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಗಲ್ಲೊ.[4] ತಿಚೊ ಮಾಂವ್ ಜೊಕಿಮ್ ಆಳ್ವಾ ಅನಿ ಮಾಮಿ ವೈಲೆಟ್ ಆಳ್ವಾ ಭಾರತೀಯ್ ಸಂಸತಾಂತ್ ಭಾರತಿಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಪ್ರತಿನಿದಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ೧೯೭೫ ಥಾವ್ನ್ ೧೯೭೭ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿ ೧೯೭೮-೧೯೮೦ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ[बदल]

ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೯೭೪ ಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಅಯ್ಲಿ. ೧೯೮೦,೧೯೮೬,೧೯೯೨ ಂತ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ, ಚ ವರ್ಸಂಚೆ ಅವ್ದೆಕ್ ವಿಂಚೊನ್ ಅಯ್ಲಿ. ತಿಣೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಚಿವೆ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸದೀಯ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಸಚಿವೆ, ಯುವ ಅನಿ ಕ್ರೀಡೆ ಸಚಿವೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಅನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ, ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ,ವಿಜ್ಞಾನ್ ಅನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸಚಿವೆ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ.[5]

ಲೋಕ್ ಸಭಾ[बदल]

ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ೧೯೯೯ ಂತ್ ೧೩ ವಿ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಅಯ್ಲಿ. ೨೦೦೪ ಥಾವ್ನ್ ೨೦೦೯ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲೆಲಿ. ಇಂದಿರ ಗಾಂಧಿಚಿ ಸಂಗತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೆಳಾರ್ ಸಬಾರ್ ಕಾಮಾ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ರಾಜ್ಯಪಾಲ್[बदल]

೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೦೯ ಂತ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ರಾಜ್ಯಪಾಲ್ ಜಾಲಿ. ತಿಚ್ಯ ಕಮಾಂತ್ ತಿಕಾ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಅಸ್ಲ್ಲಿ.[1] ೨೦೧೨ ಮೇ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹುದ್ಯಾರ್ ಅಸೋನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಾಕ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲಿ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ[बदल]

೨೦೦೫-ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ[6]

೨೦೧೦-ರಚನ ಪ್ರಶಸ್ತಿhttp://www.mangaloretoday.com/main/Uttarakhand-Governor-Margaret-Alva-felicitated-in-city.html

೨೦೧೨-'ವುಮನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್' [7]

ಹಿಕಾ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಥಾವ್ನ್ ಡೊಕ್ಟರೆಟ್ ಸನಧ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ.[3]

ಉಲ್ಲೆಖ್[बदल]

  1. 1.0 1.1 http://www.tribuneindia.com/2012/20120511/dplus.htm
  2. https://books.google.co.in/books?id=YWPGs-KXry4C&pg=PA66&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
  3. 3.0 3.1 3.2 http://www.veethi.com/india-people/margaret_alva-profile-4325-19.htm
  4. https://books.google.co.in/books?id=3_7kSP6mH7QC&pg=PA75&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
  5. https://books.google.co.in/books?id=9g9Rqa8WXzsC&pg=PT12&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
  6. https://timesofindia.indiatimes.com/india/Margaret-Alva-selected-for-Mandela-award/articleshow/1186302.cms
  7. https://thehinduimages.com/details-page.php?id=135916546
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಾರ್ಗರೆಟ್_ಆಳ್ವಾ&oldid=214868" चे कडल्यान परतून मेळयलें