ಮಾಲಾಕಿ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   

Book of Malachi[बदल]

Illustration of the coming of God's Messenger in 3:1, by Franciszek Żmurko.
The Prophet Malachi, painting by Duccio di Buoninsegna, c. 1310 (Museo dell'Opera del Duomo, Siena Cathedral).

ಮಾಲಾಕ್ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಪ್ರವಾದಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಆದಿಂ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಶೆಂಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿಂ, ಎಸ್ದ್ರಾ ಆನಿ ನೆಹೆಂಯಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ, ತೊ ಜಿಯೆಲೊ. ಮಾಲಾಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಸುವಾತೆರ್ ಜುದೇವ್ ಯಾದ್ನಿಕಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಪರ್ಜೆಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಮಾರ್ತಾ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಸುವಾತೆರ್ ಮೆಸೀಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಯ್ಲಿ ದೆವಾಚಿ ನೀತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾ. ತೊ ದಾರೂಣ್ ಶಿರಾಪಾಂ ಆನಿ ಧಮ್ಕಾವ್ಣ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೆಶ್ ಪರ್ಗೊಟ್ಟಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ಕಸಲೀಚ್ ಬುಜ್ವಣ್ ದಿನಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾದೀಯಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಜುದೇವ್ ಲೋಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನುಚ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಳೀತ್ ಪುನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ದೆವಾ ಸರ್ಶಿಲಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/