ಮ್ಹಯ್ಮಾ ಬಾಪಾಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   
Gloria Patri
Pronunciation of the Glory Be to the Father (Gloria patri) in Latin with a strong American English accent.

Glory be to the Father[बदल]

ಮ್ಹಯ್ಮಾ ಬಾಪಾಕ್,
ಆನಿ ಪುತಾಕ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್.
ಜಶೆಂ ಆದಿಂ, ಆತಾಂ ಆನಿ ಸದಾಂ ಸದಾಂಕಾಲ್.
ಆಮೆನ್

Gloria Patri, also known as the Glory Be to the Father or, colloquially, the Glory Be, is a doxology, a short hymn of praise to God in various Christian liturgies. It is also referred to as the Minor Doxology (Doxologia Minor) or Lesser Doxology, to distinguish it from the Greater Doxology, the Gloria in Excelsis Deo.

Roman Rite Latin version[बदल]

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum.
Amen.

English Version[बदल]

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
As it was in the beginning, both now, and always, and to ages of ages.
Amen.

ಪಳೆಯಾತ್[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮ್ಹಯ್ಮಾ_ಬಾಪಾಕ್&oldid=191797" चे कडल्यान परतून मेळयलें