ರಂಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Romkarank Pauluchem Potr
Saint Paul arrested by the Romans
The beginning of the Epistle in Codex Alexandrinus
A 17th-century depiction of Paul Writing His Epistles. 16:22 indicates that Tertius acted as his amanuensis.

ರಂಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

Epistle to the Romans

ರಂಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

ನವ್ಯಾ ಕರಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂ ಮದೆಂ ಪಾವ್ಲುನ್ ರಂಕಾರಾಂತ್ ಬರಯ್ಲಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಎಕ್ ಮಾನಾಚೊ ಜಾಗೊ ಫಾವೊ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ವೆಗ್-ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂಚಿ ಆನಿ ಮಂಶಾಂಚಿ ಜಿ ತೊ ಖಬರ್ ಕರ್ತಾ, ತಿ ಮನಾಂತ್ ಧರುನ್, ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ತಿಸ್ರೆ ಧರಂಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೆ ಭಂವ್ಡೆಚ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲು ಕರಿಂತಾಂತ್ ಆಲ್ಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಥಯ್ಚಿಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲಕ್ಶಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್, ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ತಾಣೆಂ 57-58ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬರಯ್ಲೆಂ, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಪಾಚಿ ಖಾತ್ರಿ ಜಾತಾ.

ಧರಂಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಉದೆಂತಿವಾಟಾರಾಂತ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಗಾಂವ್ ತೊ ಭಂವ್ಲಲೊ ಆನಿ ಅಸ್ತಂತೆಕ್ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸದ್ತಾಲೊ. ದೆಖುನ್, ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ಕರ್ತಚ್, ರಮಾ ಶಾರಾಂತ್ ಮಾತ್ಸೊ ರಾವುನ್, ಇಸ್ಪಾನಿಯೆಕ್ ವಚುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಥಾರಾಯ್ಲೆಂ. ಹೆ ಭೆಟೆಚಿ ಖಬರ್ ತೊ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಹಾಳಾಂಚೊ ಫಳ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಸ್ನ್ ತೊ ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ತಾ. ತೆ ಪ್ರಸ್ನ್ ಹೆ: ಮಂಶ್'ಶಾಂ ದೆವಾಕ್ ಮಾನವ್ಲಲಿಂ ಜಾತಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಗರ್ಜೆಚೊ, ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ಮಾನವ್ಲಲಿಂ ಜಾವ್ಪಾಚೆ ಹೆ ನವೆ ಪದ್ದತಿ ಆನಿ ಮಯ್ಜೆಸಾಚೆ ಸಮುರ್ತಿ ಮದೆಂ ಸಂಬಂದ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ದನ್-ಉಯ್ ಪ್ರಸ್ನಾಂಚಿ ತೊ ಬಾರಿಕ್ಸಾಣೆನ್ ಸಂಜಣಿ ದಿತಾ.

ಜರುಯ್ ಆದಿಂ ಗಾಲಾಸಿಯೆಕಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ನಾಂಚಿ ಥಡಿ ಶಿಕವ್ಣಿ ದಿಲ್ಲಿ, ತರಿ ಹೆ ನವೆ ಶಿಕವ್ಣೆಚಿ ಖಬರ್ ಇಸ್ಕುಟಾವ್ನ್ ದೀವಂಕ್ ನಾಸ್ಲಿ. ರಂಕಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿತಾನಾ, ತೊ ಹ್ಯಾ ಸೆಗಾಚೊ ಬರೊ ಫಾಯ್ದೊ ಕಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಕಶ್ಲಿ ತಿ ಅದಿಕ್ ಬಾರ್ಕಾಯ್ೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ತೊ ಕರ್ತಾ ನ್ಹಯ್ ಫಕತ್ ರಂಕಾರಾಂ ಖಾತಿರ್, ಪುಣ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಭರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಭಾಂ ಖಾತಿರ್.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :[बदल]

ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನಾ ಆನಿ ವಿಶಯ್ : 1 : 1-17

ಪಾತ್ಕಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸಡ್ವಣೆಚಿ ಗರಜ್ : 1 : 18-3:20

ದೆವ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದವರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಆನಿ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಸಡ್ವಣ್ ದಿತಾ : 3:21-4:25

ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸವೆಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ : 5: 1-8:39

ದೆವಾಚೆ ತಾರಣಿಕ್ ಮಾನ್ಡಾವಳಿಂತ್ ಇಸ್ರಾೆಲ್-ಪರ್ಜೆಚೊ ಜಾಗೊ : 9:1-11:36

ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಜಿಣೆಚಿ ಚಾಲ್ : 12:1-15:13

ಸಂಪಾದ್ಣಿ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ನಮಾನ್ : 1-14-16:27


ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Romkarank Pauluchem Potr

Epistle_to_the_Romans

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible


Sondorbh[बदल]


[1]

[2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14