ರಂಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   
Saint Paul arrested by the Romans
The beginning of the Epistle in Codex Alexandrinus
A 17th-century depiction of Paul Writing His Epistles. 16:22 indicates that Tertius acted as his amanuensis.

ರೊಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆ ಪತ್ರ್[बदल]

ನವ್ಯಾ ಕರಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂ ಮದೆಂ ಪಾವ್ಲುನ್ ರೊಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಎಕ್ ಮಾನಾಚೊ ಜಾಗೊ ಫಾವೊ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂಚಿ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಜಿ ತೊ ಖಬರ್ ಕರ್ತಾ, ತಿ ಮನಾಂತ್ ಧರುನ್, ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಧರ್ಮ್‌ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೆ ಭೊಂವ್ಡೆಚ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲು ಕೊರಿಂಥಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ಚಿಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲಕ್ಷಣಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್, ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ತಾಣೆಂ 57-58ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬರಯ್ಲೆಂ, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲ್ಯಾಂಚಿ ಖಾತ್ರಿ ಜಾತಾ.

ಧರಂಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಉದೆಂತಿವಾಟಾರಾಂತ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಗಾಂವ್ ತೊ ಭಂವ್ಲಲೊ ಆನಿ ಅಸ್ತಂತೆಕ್ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸದ್ತಾಲೊ. ದೆಖುನ್, ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಕ್ ಭೆಟ್ ಕರ್ತಚ್, ರೊಮಾ ಶಹರಾಂತ್ ಮಾತ್ಸೊ ರಾವುನ್, ಇಸ್ಪಾನಿಯೆಕ್ ವಚುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಥಾರಾಯ್ಲೆಂ. ಹೆ ಭೆಟೆಚಿ ಖಬರ್ ತೊ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಯಾಳಾಂಚೊ ಫಳ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನ್ ತೊ ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ತಾ. ತೆ ಪ್ರಶ್ನ್ ಹೆ: ಮನ್ಶಾಂ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವಾಲಾಲಿಂ ಜಾತಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಗರ್ಜೆಚೊ, ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವಾಲಾಲಿಂ ಜಾವ್ಪಾಚೆ ಹೆ ನವೆಂ ಪದ್ದತಿ ಆನಿ ಮಯ್ಜೆಸಾಚೆ ಸಮುರ್ತಿ ಮದೆಂ ಸಂಬಂದ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ದೊನಿ ಪ್ರಶ್ನಾಂಚಿ ತೊ ಬಾರಿಕ್ಸಾಣೆನ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ.

ಜರುಯ್ ಆದಿಂ ಗಾಲಾತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾಂಚಿ ಥೊಡಿ ಶಿಕೊವ್ಣಿ ದಿಲ್ಲಿ, ತರಿ ಹೆಂ ನವೆಂ ಶಿಕೊವ್ಣೆಚಿ ಖಬರ್ ಇಸ್ಕುಟಾವ್ನ್ ದೀವಂಕ್ ನಾಸ್ಲಿ. ರೊಮಾಗಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾನಾ, ತೊ ಹ್ಯಾ ಸೆಗಾಚೊ ಬರೊ ಫಾಯ್ದೊ ಕಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಕಶ್ಲಿ ತಿ ಅದಿಕ್ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ತೊ ಕರ್ತಾ ನ್ಹಯ್ ಫಕತ್ ರೊಮಾಗಾರಾಂ ಖಾತಿರ್, ಪುಣ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಭಾಂ ಖಾತಿರ್.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಅಶಿ :[बदल]

ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಆನಿ ವಿಶಯ್ : 1 : 1-17

ಪಾತ್ಕಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸೊಡ್ವಣೆಚಿ ಗರ್ಜ್ : 1 : 18-3:20

ದೆೇವ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದವರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಆನಿ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಸೊಡ್ವಣ್ ದಿತಾ : 3:21-4:25

ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸವೆಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ : 5: 1-8:39

ದೆವಾಚೆ ತಾರಣಿಕ್ ಮಾಂಡಾವಳಿಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್-ಪರ್ಜೆಚೊ ಜಾಗೊ : 9:1-11:36

ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಜಿಣೆಚಿ ಚಾಲ್ : 12:1-15:13

ಸಂಪಾದ್ಣಿ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ನಮಾನ್ : 1-14-16:27

ಪಳೆಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm