ರಾಜಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Book of Kings 1 and 2[बदल]

Solomon greeting the Queen of Sheba – gate of Florence Baptistry
Rembrandt, "Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem", c. 1630
Genealogy of the kings of Israel and Judah
James Tissot, The Flight of the Prisoners – the fall of Jerusalem, 586 BCE.

ರಾಜಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ (ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ) ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂವೆಲಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ (ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ), ಹೆಬ್ರೆವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಎಕುಚ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಸಾಂವೆಲಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಶೆವಟಾಕ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ರಾಜಾಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಚಾಲು ಉರ್ತಾ. ದೆಖೀಕ್ : 1 ರಾಜ್. 1-2 ಹೆ ಅವೆಸ್ವರ್ 2ಸಾಂ. 9-20 ಹಾಚೆ ಶೆವಟಾಚೆ ಅವೆಸ್ವರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಸಲಮನ್ ಹಾಚೆ ಕಾರ್ಕಿರ್ದೀಚೊ ಭಾಗ್ (1ರಾಜ್. 3-11), ತಾಚೆ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ, ತಾಚೆ ಗಿರೆಸ್ತಕಾಯೆಚಿ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಅದೀಕ್ ಕರುನ್ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಕಾಮಾಚಿ ಬಾರೀಕ್‌ಸಾಣೆನ್ ಖಬರ್ ದಿತಾ. ಸಲಮನ್ 931 ವರ್ಸಾ ಮರ್ತಾ ನಿ ರಾಜ್ಕಿ ಆನಿ ಧರ್ಮಿಕ್ ಫುಟ್ ಪಡ್ತಾ (1ರಾಜ್. 12-13). 1ರಾಜ್ 14 ತೆಂ 2 ರಾಜ್. 17 ಹಾಂತುಂತ್, ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ಆನಿ ಜುದಾಹ್ ಹ್ಯಾ ದೊನುಯ್ ರಾಜ್‌ವಟ್ಕ್ಯಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ದಿಲಾ ಲಾ ಎಜಿಪ್ತ್, ಜುದಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ತಾ; ಸಿರಿಯೆಕಾರ್ ಉತ್ತರೆಚ್ಯಾ ಕುಳಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಜೇದನಾ ಆಸ್ಸಿರಿಯೆಚಿ ಫೌಜ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾ ತೇದನಾ ಆಕಾಂತ್ ವಾಡ್ತಾ, ಪಯ್ಲಿಂ ಣವ್ಯಾ ಶೆಂಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ಆಠ್ವ್ಯಾ ಶೆಂಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಜೇದನಾ 721 ವರ್ಸಾಂತ್ ಸಾಮಾರೀಯಾಚೊ ಭಸ್ಂ ಜಾತಾ. ಜುದಾಚಿ ಕಥಾ ಚಾಲು ಉರ್ತಾ (2ರಾಜ್. 18-25/21) ಆನಿ 587 ವರ್ಸಾ ಜುದಾಚೆಂ ನಿಸಂಟನ್ ಜಾಂವ್ ಮೆರೆನ್ ಚಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ದೋನ್ ರಾಜ್‌ವಟ್ಕ್ಯಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಆಸಾ: ಹೆಜೆಕೀಯಾಚಿ ರಾಜ್‌ವಟ್ಕಿ (2ರಾಜ್. 18-20) ಆನಿ ಜಸೀಯಾಚಿ ರಾಜ್‌ವಟ್ಕಿ (2ರಾಜ್. 22-23). ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಮುಖೆಲ್ ಘಡನ್ನ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಜೆಕ್ಯಾ ರಾಜಾ ಆಸ್ತಾನಾ, 701 ವರ್ಸಾಂತ್, ಸೆಣಾಕೆರೀಬ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾ, ಆನಿ ಜಸೀಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್,  ಭಸ್ಂ ಜಾವ್ನ್, ಕಾಲ್ದ್ಯೆಕಾರಾಂಚೆಂ ರಾಜ್ಯಾ ಉಂಚ್ ಸರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್ ದೋನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪುರ್ವಣಾಂ ಆಸಾಂ ( 2ರಾಜ್. 25/22-30).

ರಾಜಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಶಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್: ಸೊಡೊಣೆಚೊ ಇತಿಹಾಸ್, ವೆಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊಲೆ ಪರ್ಜೆಚೆಂ ಅನುಪ್ಕಾರ್‌ಪಣ್ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೊ ಭಸ್ಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದೆವಾಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಪುರಿ ಜಾಂವ್ಂಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಭಾವಾರ್ಥಿ, 'ಬಾಂಆಲಾಕ್ ದೀಂಬಿ ಮೊಡಿನಾಂತ್', ಹೆಂ ಖುಬ್ ಭರ್ವಾನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಾತಾ. ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನ್ ಯೆತಾ.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/