ಲುಕಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Luke the Evangelist (detail from the Saint Luke Alterpiece, Andrea Mantegna)
Relationship between synoptic gospels
Annunciation(Murillo)


ಲುಕಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್[बदल]

Gospel of Luke


ಲುಕಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್[बदल]

ಲುಕ್ ಸಿರಿಯೆಚೆ ಆಂತಿಯೊಕಿಯೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲೊ ದಿಸ್ತಾ. ತೊ ಜಲ್ಮಾನ್ ಗ್ರಿ. ಧಂದ್ಯಾನ್ ವಯ್ಜ್ ಆನಿ ಚಿತಾರ್ಪಿಯ್ ತೊ ಆಲ್ಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ.

ಧರಂಪರ್ಗಟ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಪಾವ್ಲುಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ, ಪಾವ್ಲುಚೆ ದುಸ್ರೆ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆ ಧರಂಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೆ ಭಂವ್ಡೆಂತ್ ಲುಕ್ ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ಆಲ್ಸೊ; ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಸೆಜಾರೆಇಯಾಕ್ ಆನಿ ರಮಾಕ್ ಕಯ್ದಿ ಕರುನ್ ದವರ್ಲಲೊ ತೆದ್ನಾ, ಲುಕಾನ್ ತಾಚೊ ಪರಾಮಸ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಚಡ್-ಶಿ ಖಬರ್ ಮೆಳನಾ.

ಲುಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ತ್ಯೊಫಿಲ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಕಣ್-ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭೆಟಯ್ತಾ. ಹೊ ತ್ಯೊಫಿಲ್ ಬರಿ ಜುಟಿ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಲುಕಾಚೆಂ ಬರವಪ್ ಚಡ್-ಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಿಕಾಂಕ್. ಹ್ಯಾ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಚೊ ಹೆತು ಸ್ಪಶ್ಟ್ಪಣಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನೆಂತ್ ದಾಖಯ್ಲಾ (1: 1-4 ಪಳೆ ).

ವಿದೆಶಿಯಾಂ ಮದ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್;ಲ್ಯಾಂನಿಂ ಪವಿತ್ರ್-ಸ್ನಾನ್ ಘೆವಂಚೆ ಆದಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ಘೆತ್ಲಲಿ; ಲುಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸತಾಂಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಸಂಜಣಿ ದೀವಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಬರಾಬರ್ ತಾಂಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಕ್ಸ್ಲೆ ಥಿರ್ ಬುನಾಯ್ದಿರ್ ಧರ್ಲಲೊ ಆಸಾ ತೊ ದಾಖವಂಕ್ ಸದ್ತಾ.

ಹೆರಾಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂವನ್ ಲುಕ್ ಥಡ್ಯಾ ಖೆರಿತ್ ವಿಶಯ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅದಿಕ್ ಭಾರ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಯ್ಯಾಂಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ಲುಕಾಚೆರ್ ಪಾವ್ಲುಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಲೊ ತೊ ದಿಸ್ಟಿ ಪಡ್ತಾ. ತಾಚೆ ಖೆರಿತ್ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ : ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ತಾರಣ್ ಆನಿ ಭವ್ ದಯ್ಯಾಳ್ ದೆವಾಚೆಂ ಭಗ್ಸಣೆಂ; ಪಾತ್ಕಿಯಾಂ ಥಾಯ್ ಜೆಜುಚಿ ಕಾಕ್ಲುತ್; ಗರಿಬ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ವಿಕ್ ಮನ್ಶಾಂ ಸರಿಂ, ತಶೆಂಚ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಸರಿಂ, ಜೆಜುಚಿ ಅಪುರ್ಬಾಯ್; ಪವಿತ್ರ್ ಆತಂಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆರ್-ಉಯ್ ಹ್ಯಾ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ ಬರೊ ನೆಟ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆಸಾ; ಹೆರಾಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಂ ಪರಸ್ ಅದಿಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಮನ್ಶಾಂ ನ್ಹಯ್ಚ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ತಾ, ಪುಣ್ ಜೆಜುನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಲಿ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಎಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಕಸೊ, ಜಿವೆ ಆಕಾರ್ ಚಿತಾರುನ್ ಲುಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಲಾ ದಖಲ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಅಸೊ ಹೆರ್ ಚಿತಾರ್ಪಿಯಾಂಕ್ ಎಕ್ ಸ್ಫುರ್ತಿ ದಿತಾ. ಇತಿಹಾಸ್ ಬರವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್, ಗ್ರಿಕ್ ಆನಿ ರಮಿ ಇತಿಹಾಸ್ಕಾರಾಂ ಕಡೆ ಲುಕಾಕ್ ಸರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ದೆಖುನ್ ದಾಂತೆ ಆಲಿಘಿಯೆರಿ ಹ್ಯಾ ಇತಾಲಿಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕವಿನ್ ಲುಕ್ “ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ನಂರುತಾಯ್ೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ದವರ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :[बदल]

ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನಾ : 1 : 1-4

ಜುಾಂವ್ ಬಾತಿಸ್ತಾಚೊ ಆನಿ ಜೆಜುಚೊ ಜಲಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗೆಪಣ್ : 1:5-2:52

ಜುಾಂವ್ ಬಾತಿಸ್ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ : 3 : 1-20

ಜೆಜುಚೆಂ ಸ್ನಾನ್ ಆನಿ ಪರಿಕ್ಶಾ : 3: 21-4:13

ಗಾಲಿಲೆಇಯಾಂತ್ ಜೆಜುಚೊ ಭವ್ಶಿಕ್ ವಾವ್ರ್ : 4:14-9:50

ಗಾಲಿಲೆಇಯಾ ಥಾನ್ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಕ್ : 9: 51- 19:27

ಜೆಜುಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಸಾತಳೆಂ : 19: 28 – 23: 56

ಜೆಜುಚೆಂ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ಪಣ್, ದರ್ಶನಾಂ ಆನಿಸ್ ಅರ್ಗ್-ಪ್ರವೆಸ್ : 24:1-53

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Luka Pormannem Jezu Kristachem Xubhvortoman

Gospel_of_Luke

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14