ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ,ಮ್ಹಳ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಕಾಲ್ ಫಮದ್ ಜಳ್ಯಾ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾವ್ಪಿ ಅನಿ ಗೀತಕಾರ್. ಹಂಕಾಂ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬಿರುದ್ ಅಸ. ಹೊ ೨ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೪೨ ವೆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಿನ್ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅನಿ ಮಾಗ್ದೆಲಿನ್ ಮೆನ್ದೊನ್ಸಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ಲೊ.[1]

ಆರಂಭಿಕ್ ಜೀವನ್ ಅನಿ ಕುಟಮ್[बदल]

ವಿಲ್ಫಿ ೨ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೪೨ ವೆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಿನ್ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅನಿ ಮಾಗ್ದೆಲಿನ್ ಮೆನ್ದೊನ್ಸಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ಲೊ. ತೊ ೬ ಜಣಾ ಭುರ್ಗ್ಯ ಪೈಕಿ ನಿಮಾಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮ್ಲೊ. ತಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಅನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಿಲಾಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಹಂಗಾಂ ಸಂಪೈಲೆ. ೧೦ವಿ ಸಂಪ್ಲ್ಯ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಟಿ.ಐ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲೆ. ತಚ್ಯ ಭುರ್ಗ್ಯಪಣಾರ್ಚ್ ತೊ ತಲೆಂತ್ವತ್ ಗಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲೂ ಅನಿ ಸಬಾರ್ ಇನಾಮಾ ಜೊಡ್ಲ್ಲಿ. ಸಾಂಜ್ ಜಾತಚ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಂ ಅನಿ ಲೋಕ್ ಗಿತಾಂ ಗಾಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ತಾಂಚಿ. ಅಶೆಂ ಗಾಂವ್ನ್ಕ್ ಶಿಕ್ಲೊ. ತಾಚೊ ವೊಡ್ಲೊ ಬಾವ್ ಗ್ರೇಶಿಯಾನ್ ಬರೊ ಹಾರ್ಮೊನಿಯಮ್ ವ್ಹಜೊವ್ಪಿ ಅನಿ ತಚೆ ಥವ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿ ವಾಜಾಂತ್ರ್ ಶಿಕ್ಲೊ. ಅಪ್ಲ್ಯ ೧೪ ವರ್ಸ ಪ್ರಯೆರ್ ತಣೆ ಪದಂ ಬರೊವ್ನ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಜೋಡ್ನ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ಕಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಲೊ. ೧೫ ವರ್ಸ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪಯ್ಸಾಸೊ ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ್ವಂತ್ ನಟಕ್ ಖೆಳೊವ್ನ್ ದಕಯ್ಲೊ.[2]

ಗಾವ್ಪಿ ಅನಿ ಪದಾಂ[बदल]

೧೯೭೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೧ವೆರ್ ಪುರ ಭವನಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ ಸದರ್ ಜಾಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ ಸಂದರ್ಭಿ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜಾನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ದಿಲೆಂ. ಕೊಂಕಣ್ ಸಂಗೀತ್ ಕ್ಸೇತ್ರಂತ್ ಚಡುಂಣೆ ೩೦೦೦ ಪದಾಂಚೆ ರಚನ್ ಕರುನ್ ಗಾಯ್ಲಾ. ೨೪೮ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್ ಸದರ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಪದಾಂ ಅನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗೀತಾಂಚೊ ೪೭ ಕೊವ್ಲ್ಯೊ ರಚ್ಲ್ಯತ್. ಕೊಂಕಣಿ ಪದಾಂಚೆ ೧೦ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲಾತ್.

ಬಿರುದ್ ಅನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ[बदल]

೧೯೭೧- ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಬಿರುದ್.[3]

೧೯೯೧- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೊತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

೧೯೯೩- ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಷದ್ ಆವಾರ್ಡ್.

೧೯೯೬- ತುಳುನಾಡ ಕೋಗಿಲೆ ಬಿರುದ್.[4]

೨೦೦೬- ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.[5]

೨೦೦೭- ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್.

೨೦೦೯- ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಜಿಣೆಯೆ ಸಾದಾನ್ ಪುರಸ್ಕರ್.[6]

ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಿರುದ್ ಪುರಸ್ಕರ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯತ್.

ನಿಮಾಣೆ ದೀಸ್[बदल]

ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡಾ ಲಾಗಲ್ಲಿ.ದುಕಿನ್ ವೊಳ್ವೊಳ್ ತಲೊ ಜಾಲ್ಯರೀ ಹಸ್ತ್ಯ ತೊಡಾರ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊ.೨೦೧೦, ಮಾರ್ಚ್ ೯ ತರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಅಂತರ್ಲೊ.[7]

ಉಲ್ಲೆಖ್[बदल]

  1. http://www.wilfyrebimbus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=238
  2. http://www.wilfyrebimbus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=238
  3. http://www.catholictime.com/more/sponsored-links/1380
  4. http://m.goanews.com/news_details.php?id=1024
  5. http://www.sandesha.org/sandesha-awards
  6. http://www.daijiworld.com/news/newsDisplay.aspx?newsID=59718
  7. http://www.daijiworld.com/chan/obituaryDisplay.aspx?obituaryID=3278
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ವಿಲ್ಫಿ_ರೆಬಿಂಬಸ್&oldid=178045" चे कडल्यान परतून मेळयलें