ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ನವೆನ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Sant Antonik Noven
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : सांत आंतोनिक नवेन
Saint Anthony of Padua with the Infant Christ by Guercino, 1656, Bologna, Italy

Saint Anthony Novena[बदल]

ಅಂದವಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿ, ವಿಸ್ವಾಶ್ಯಾ ಆನಿ ಭೆಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾ ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮಾರ್ಯೆಚ್ಯಾ, ಆನಿ ಜಳ್ತ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಫ್ರಾಂಚಿಸ್ಕ್ ಆಸಿಜಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ ಅರ್ದೀಚ್ಯಾ, ತುಕಾ ಭರ್ಲಾ ದೆವಾನ್‌ ದೆಣ್ಯಾಂನಿಂ ಆನಿ ಸಂಯ್ಭಾವರತೆ ಪದ್ವೆನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಭುತಾಂಚೆರ್ ಆಂದ್ ದೆವ್ಚಾರಾಂಚೆರ್, ಜೆ ರಾಜ್‌ ಕರ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್, ಘಾಲುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತುಜೆ ಖೊಶೆ ಖಾಲ್, ಆನಿ ಕರುನ್‌ ತುಕಾ ‌ಎಕ್ ಉಪ್‌ಕಾರ್ ವಾಂಟ್ಪಿ, ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ ತುಕಾ ಆಮಿ ಉಲೊ ಮಾರುಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌, ರೊಕ್ಡೆಂಚ್ ಪಳ್ತಾ ಮರ್ಣ್, ಚುಕಿ, ಖರ್ಗಾಂ, ದೇವ್‌ಚಾರ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಚೊ ವಸೊ, ಪಿಡೆವಂತಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಆಡ್ಖಳಿಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್, ಥೊಂಟೀಂಪಾಂಗಳಿಂ ಬರಿಂ ಜಾತಾತ್, ದೊರ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಡ್ ಥಾಂಡಾವ್ತಾ, ನಾ ಜಾತಾತ್ ಸಗ್ಳೆ ಸಂಕಶ್ಟ್, ದುಸಪ್ಟ್ತಾತ್ ಸಗ್ಳೆ ದುಸ್ಮಾನ್‌, ಉಗ್ಟೆ ಆನಿ ಲಿಪುನ್ ಆಸಾತ್‌ ತೆ, ನಿವಾರ್ತಾತ್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಧರಂಕಾಂಪೀಚ್ಯಾ ಸಕ್ಷ್ಟಾಂತ್ಲೆ, ಆನಿ ಸಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಮೆಳ್ತಾತ್, ಶೇಖಿಂ ಸಗ್ಳೆ ಉಪ್‌ಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತುಜೆ ಅಚೊರ್ಯಾಂಚೆ ಪದ್ವೊಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್, ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ, ವಿನತ್ ಕರುನ್‌ ಜೆಜು ಲಾಗಿಂ, ಜೊ ‌ಲ್ಹಾನ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ತುಜೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಯೆತಾಲೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಹುಮಾನೆ, ಆನಿ ತಾಚೆ ಭವ್ ಭಾಗೆವಂತಿ ಮಾಯೆ ಲಾಗಿಂ ಜೀಚೊ ತುಂ ವರ್ತಲಯ್ ‌ಎಕ್ ವಿಸ್ವಾಶಿ ಚಾಕರ್, ಮೆಳೊವ್ನ್ ಘೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುಡೀಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ್ ಉಪ್‌ಕಾರ್ ಜಾಂಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಢ್ ಗರಜ್‌, ಅಧಿಕ್ ಕರುನ್‌....

(ಹಾಂಗಾ ಮಾಗ್ ತುಜೊ ಉಪ್‌ಕಾರ್ )

ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಆಡ್ಖಳೀಂನಿಂ, ಖಂತಿ-ದುಖೀನಿಂ ಆಮಿ ತಾಂಕುಂಕ್ ಸರ್ಗೀಂಚಿ ವಾಟ್ ಆನಿ ಪಾವೂನ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್.

ಆಮೆನ್

(ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ನಮಾನ್ ಮಾರ್ಯೆ ಆನಿ ಮ್ಹಂಯಾ ಬಾಪಾಕ್ )

ಪಳೆಯಾತ್[बदल]