ಸಾಂತ್ ಜುದಾಸಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Sant Judasak Magnnem
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : सांत जुदासाक मागणें

Prayer to Saint Judas[बदल]

Procession in Lima, Peru.
Symbol of his martyrdom
Saint Thaddeus Monastery

ಅಂದವಂತ್ ಆಪ್ಸ್ತಲಾ ಸ್ತ ಜುದಾಸ್ ಥಾದ್ದೆವಾ, ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ವಿಸ್ವಾಸಿ ಚಾಕ್ರಾ ಆನಿ ಇಶ್ಟಾ, ಘಾತ್ಕ್ಯಾ ಜುದಾಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಪಾಸ್‌ತ್ ಜಾಯ್ತೆ ‌ಜಾಣ್ ವಿಸ್ರಲೆ ತುಜೆಂ ‌ನಾಂವ್; ಪುಣ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತಾ ತುಕಾ ಮಾಂತಾ ಆನಿ ತುಕಾ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾ ತುಂ ಆಸ್ಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಸಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಆಶಾ ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಕಾಮಾಂಚೊ.

ಮ್ಹಜೆ ಪಾಸ್‌ತ್ ಮಾಗ್ ಜೊ ವರ್ತತಾಂ ಇತ್ಲೊ ದಳ್ದಿರೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್ ಹಾಂವ್‌ ತುಕಾ ಪ್ರಾರ್ಥಾಂ ಹೆಂ ಖೆರೀತ್ ದೆಣೆಂ ಜಾಂತುಂತ್ ದೆವಾನ್‌ ತುಕಾ ಶ್ರೂಂಗಾಯ್ಲಾ ಆನಿ ಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಂ ರೊಕ್ಡೊಚ್ ಪಾವ್ತಾಯ್ ಕಸ್ಲ್ಯಾಚ್ ಆಧಾರಾಚಿ ಆಶಾ ನಾ ಥಂಯ್.

ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಗರ್ಜೆಂತ್ ದಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ ಆಲಾಶಿರೊ, ಮೆಳೊ-ಶಿ ಕರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಜ್ವಣ್ ಆನಿ ಸರ್ಗೀಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂ ಗರ್ಜಾಂನಿಂ, ದುಖೀಂನಿಂ ಆನಿ ಖಂತಿಂನಿಂ, ಭವ್ ಕರುನ್‌

(ಹಾಂಗಾ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ)

ಆನಿ ಹಾಂವ್‌ ಪಾವೊಸೊ(ಶಿ) ಕರ್ ಪರ್ಕಾಂಡುಂಕ್ ದೆವಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್. ಹಾಂವ್‌ ತುಕಾ ಭಾಸಾಯ್ತಾಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜುದಾಸಾ, ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ವಿಸರ್ಚೊನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೊ ತುಜೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಉಪ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ತುಕಾ ಮಾಂದೀನಾಸತಾನಾ ರಾವ್ಚೊನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಖೆರೀತ್ ಆನಿ ಪದ್ವೆಚೊ ಆಸ್ಕಾರಿ ಕಸೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ‌ಕಡೆ ಘಡ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಸರಿಂ ತುಜೆಂ ಭಕ್ತೀಪಣ್. ಸಾಯಂತ್ ಜುದಾಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸ್‌ತ್ ವಿನತ್ ಕರ್ ಜೆ ಆಮಿ ತುಕಾ ಮಾಂತಾಂವ್ ಆನಿ ತುಜೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಂಯ್ ಪಾಸ್‌ತ್.

ಆಮೆನ್

ಪಳೆಯಾತ್[बदल]